Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Postępowanie administracyjne: Zażalenia

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Przedmiotem poniższego opracowania uczyniliśmy zażalenia w postępowaniu administracyjnym. Zawarliśmy w nim nie tylko odwołanie do obowiązującego stanu prawnego, ale również do stanowiska wyrażonego w judykaturze, z uwzględnieniem orzeczeń najnowszych.

Postępowanie administracyjne: Zażalenia

Uprawnienie do skorzystania z instytucji środków zaskarżenia

 

Uprawnienie do skorzystania z instytucji środków zaskarżenia powiązane jest z wyrażoną w art. 15 KPA zasadą dwuinstancyjności postępowania, zgodnie z którą każda sprawa administracyjna rozpoznana i rozstrzygnięta decyzją/postanowieniem organu I instancji podlega w wyniku wniesienia odwołania/zażalenia, przez legitymowany podmiot, ponownemu rozpoznaniu i rozstrzygnięciu przez organ II instancji. Przy czym wniesienie zażalenia przenosi na organ wyższego stopnia kompetencje do ponownego rozstrzygnięcia tylko kwestii procesowej będącej przedmiotem rozstrzygnięcia w zaskarżonym postanowieniu (zob. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 27 lipca 2016 r., sygn. akt II SA/Gd 31/16).

 

Prawo do zażalenia

 

W art. 141 §  1 KPA wskazano, że na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie, gdy kodeks tak stanowi. Zażalenie przysługuje na precyzyjnie określone przez ustawodawcę rozstrzygnięcia. Nie ma tu znaczenia wola podmiotu dotkniętego postanowieniem czy przekonanie organu o konieczności zapewnienia obrony prawnej wyrażone w pouczeniu o prawie wniesienia środka prawnego, czy też zastosowanie się przez organ w tym zakresie do błędnie odczytanej oceny prawnej sądu, zawartej w wiążącym go wyroku. Prawo zażalenia wynika z elementu obiektywnego w postaci istnienia normy prawnej je przewidującej (zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 listopada 2011 r., sygn. akt I SA/Wa 1048/11). Zażalenie na postanowienie, co do którego ustawodawca nie przewidział uprawienia do jego zaskarżenia jest zażaleniem niedopuszczalnym - art. 141 § 1 KPA a contrario (zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 czerwca 2011 r., sygn. akt VII SA/Wa 838/11; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2008 r., sygn. akt II SA/Po 532/07).

 

Przykładowo nie jest dopuszczalne wniesienie zażalenia na postanowienie organu I instancji w przedmiocie wznowienia postępowania. W takiej sytuacji – o czym będzie mowa poniżej - postanowienie to może zostać zaskarżone dopiero w odwołaniu od decyzji wydanej po przeprowadzeniu postępowania, wszczętego na skutek wznowienia postępowania.

 

Termin wniesienia zażalenia

 

Zażalenia wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie - od dnia jego ogłoszenia stronie. Każde, nawet nieznaczne, przekroczenie tego terminu już stanowi jego uchybienie (zob. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 12 stycznia 2011 r., sygn. akt II SA/Gl 1029/10). Doręczenie stronie części postanowienia nie jest tożsame z doręczeniem kompletnego postanowienia. Dopiero doręczenie stronie kompletnego postanowienia otwiera stronie termin do złożenia środka zaskarżenia (zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 marca 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 42/09).

 


 

Prawo do zażalenia niesamoistnego

 

Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji. I tak też przykładowo, postanowienie w przedmiocie wyłączenia pracownika organu na podstawie art. 24 § 3 KPA zgodnie z art. 141 § 1 KPA nie jest zaskarżalne zażaleniem, a zgodnie z art. 142 KPA można je zaskarżyć "tylko w odwołaniu od decyzji" (wyrok WSA w Krakowie z dnia 6 listopada 2015 r., sygn. akt II SA/Kr 995/15).

 

Wniesienie zażalenia a wykonanie decyzji

 

Zgodnie z art. 143 KPA, wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione. Jak wynika z powyższego, wskazany przepis dotyczy postanowień, które podlegają wykonaniu. Tego waloru nie posiada postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia (zob. wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 8 stycznia 2009 r., sygn. akt II SA/Rz 559/08).

 

Podstawa prawna:
Art. 15, art. 141, art. 142, art. 143 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2016.23).

Data: 15.12.2016 11:29
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Studia, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: zażalenia, postępowanie administracyjne, Kodeksu postępowania administracyjnego, KPA
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.