Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Postępowanie administracyjne: Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym

5/5 z 2 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Dzisiejsze opracowanie poświęciliśmy problematyce postępowania administracyjnego i zagadnieniu udziału prokuratora.

Postępowanie administracyjne: Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym

Uwagi ogólne

 

Ustawodawca przyznaje prokuratorowi kompetencje do wszczęcia oraz do przystąpienia do postępowania administracyjnego na każdym jego etapie, także postępowania odwoławczego. Konsekwencją udziału prokuratora w postępowaniu są przysługujące prokuratorowi prawa strony, także do wniesienia odwołania. Udziału prokuratora w postępowaniu administracyjnym nie można domniemywać. O jego udziale w postępowaniu nie przesądzają w szczególności takie okoliczności, jak zawiadomienie go o zakończeniu postępowania administracyjnego, a także doręczenie mu decyzji administracyjnej (wyrok NSA w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2005 r., sygn. akt II GSK 3/05).


Żądanie wszczęcia postępowania przez prokuratora

 

Prokuratorowi służy prawo zwrócenia się do właściwego organu administracji publicznej o wszczęcie postępowania w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem. Prawo zwrócenia się do właściwego organu o wszczęcie postępowania administracyjnego oznacza w istocie procesowe prawo prokuratora do żądania wszczęcia postępowania. Przesłanką żądania wszczęcia postępowania przez prokuratora jest istnienie stanu niezgodnego z prawem. Ocena, czy taki stan istnieje, należy do prokuratora i nie podlega weryfikacji przez organ administracji publicznej, do którego wpłynął wniosek prokuratora o wszczęcie postępowania. Organ jest bowiem związany takim wnioskiem (zob. wyrok WSA w Krakowie z dnia  6 listopada 2012 r., II SA/Kr 1597/11).

 

Udział prokuratora w postępowaniu

 

Prokuratorowi służy prawo udziału w każdym stadium postępowania w celu zapewnienia, aby postępowanie i rozstrzygnięcie sprawy było zgodne z prawem. Ustawodawca posłużył się w art. 183 § 1 KPA słowem „każdy” co oznacza, że nie ma takiego stadium postępowania, z którego prokurator mógłby zostać wyłączony. Należy przy tym pamiętać, że prawa strony służą prokuratorowi dopiero od chwili włączenia się do postępowania administracyjnego. Jeżeli prokurator nie włączył się do postępowania administracyjnego przed wydaniem decyzji przez organ pierwszej instancji, to nie może wstąpić do tego postępowania wnosząc odwołanie od decyzji wydanej w postępowaniu administracyjnym, w którym nie brał udziału (zob. wyrok WSA w Łodzi z dnia  2 grudnia 2009  r.; wyrok NSA w Warszawie z dnia 10 marca 2011 r., sygn. akt II OSK 431/10). Ustawodawca w sposób jednoznaczny określił również, że organ administracji publicznej zawiadamia prokuratora o wszczęciu postępowania oraz o toczącym się postępowaniu w każdym przypadku, gdy uzna udział prokuratora w postępowaniu za potrzebny.

 

 

Sprzeciw prokuratora od decyzji ostatecznej

 

Prokuratorowi służy prawo wniesienia sprzeciwu od decyzji ostatecznej, jeżeli przepisy kodeksu lub przepisy szczególne przewidują wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji albo jej uchylenie lub zmianę. Prokurator wnosi sprzeciw do organu właściwego do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany. Sprzeciw od decyzji wydanej przez ministra wnosi Prokurator Generalny.

 

Sprzeciw prokuratora powinien być rozpatrzony i załatwiony w terminie trzydziestu dni od daty jego wniesienia.

 

W przypadku wniesienia sprzeciwu przez prokuratora właściwy organ administracji publicznej wszczyna w sprawie postępowanie z urzędu, zawiadamiając o tym strony. Organ administracji publicznej, do którego sprzeciw wniesiono, obowiązany jest niezwłocznie rozpatrzyć, czy zachodzi potrzeba wstrzymania wykonania decyzji do chwili załatwienia sprzeciwu.

 

Sprzeciw a skarga do sądu administracyjnego

 

Prokurator, który wniósł skargę na decyzję organu administracji publicznej do sądu administracyjnego, nie może z tych samych przyczyn wnieść sprzeciwu.

 

Podstawa prawna:
Art. 182, art. 183, art. 184, art. 185, art. 186, art. 187, art. 188, art. 189 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2016.23).

 

Przeczytałeś powtórkę? Sprawdź się! A, B czy C?

Pytanie:
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:
A.    Sprzeciw od decyzji wydanej przez ministra wnosi Minister Sprawiedliwości
B.    Prokurator nie bierze udziału w postępowaniu odwoławczym
C.    Prawa strony służą prokuratorowi od chwili włączenia się do postępowania administracyjnego

Data: 02.12.2016 12:50
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Studia, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: kodeks postępowania administracyjnego, postępowanie administracyjne, udział prokuratora, prokurator
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.