Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Postępowanie administracyjne: Ugoda w postępowaniu administracyjnym

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Jedną z zasad postępowania administracyjnego jest zasada ugodowego załatwiania spraw. Wedle jej treści sprawy, w których uczestniczą strony o spornych interesach, mogą być załatwiane w drodze ugody administracyjnej sporządzonej przed organem administracji publicznej. Tematem dzisiejszego opracowania uczyniliśmy więc ugodę w postępowaniu administracyjnym.

Postępowanie administracyjne: Ugoda w postępowaniu administracyjnym

Przesłanki dopuszczalności zawarcia ugody

 

W sprawie, w której toczy się postępowanie przed organem administracji publicznej, strony mogą zawrzeć ugodę - jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, przyczyni się to do uproszczenia lub przyspieszenia postępowania i nie sprzeciwia się temu przepis prawa. Z powyższego wynika, że nie jest dopuszczalne zawarcie ugody poza postępowaniem administracyjnym prowadzonym w danej sprawie. Co więcej, ugoda administracyjna może być zawarta wyłącznie w sprawie, która podlega załatwieniu w drodze administracyjnej.

 

Właściwość organu

 

Ugoda może być zawarta przed organem administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie w pierwszej instancji lub postępowanie odwoławcze, do czasu wydania przez organ decyzji w sprawie.

 

Termin do zawarcia ugody

 

Organ administracji publicznej odroczy wydanie decyzji i wyznaczy stronom termin do zawarcia ugody, jeżeli złożą one zgodne oświadczenie o zamiarze jej zawarcia. W przypadku zawiadomienia przez jedną ze stron o odstąpieniu od zamiaru zawarcia ugody lub niedotrzymania przez strony terminu wyznaczonego, organ administracji publicznej załatwia sprawę w drodze decyzji.

 

Forma i elementy składowe ugody

 

Ugodę sporządza się w formie pisemnej. Powinna ona zawierać:

  • oznaczenie organu, przed którym została zawarta,
  • datę sporządzenia,
  • oznaczenie stron,
  • przedmiot i treść ugody,
  • wzmiankę o jej odczytaniu i przyjęciu,
  • podpisy stron oraz podpis pracownika organu administracji publicznej, upoważnionego do sporządzenia ugody.

 

Organ administracji publicznej utrwala fakt zawarcia ugody w aktach sprawy, w formie protokołu podpisanego przez osobę upoważnioną do sporządzenia ugody.

 

Ważność ugody

 

Ugoda wymaga zatwierdzenia przez organ administracji publicznej, przed którym została zawarta. Jeżeli ugoda dotyczy kwestii, których rozstrzygnięcie wymaga zajęcia stanowiska przez inny organ, ugoda może być zawarta po zajęciu stanowiska przez ten organ. Kodeks postępowania administracyjnego wprost wskazuje, że organ administracji publicznej ma obowiązek odmówić zatwierdzenia ugody zawartej z naruszeniem prawa, nieuwzględniającej stanowiska organu zawartego w postanowieniu wydanym w postępowaniu uzgodnieniowym, albo naruszającej interes społeczny bądź słuszny interes stron.

 

Naruszenie przepisów prawa może polegać zarówno na naruszeniu przepisów prawa materialnego jak i przepisów prawa procesowego. Naruszenie przepisów prawa materialnego przejawiać się może w wadliwym ukształtowaniu treści ugody, która jest sprzeczna z tymi przepisami. Naruszenie przepisów prawa procesowego przejawiać się może w naruszeniu trybu, formy oraz elementów ugody (zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 lutego 2014 r., sygn. akt VII SA/Wa 2129/13).


Forma zatwierdzenia

 

Zatwierdzenie bądź odmowa zatwierdzenia ugody następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Postanowienie w tej sprawie powinno być wydane w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia ugody. W przypadku gdy ugoda zawarta została w toku postępowania odwoławczego, z dniem, w którym stało się ostateczne postanowienie zatwierdzające ugodę, traci moc decyzja organu pierwszej instancji, o czym zamieszcza się wzmiankę w tym postanowieniu. Łącznie z postanowieniem zatwierdzającym ugodę doręcza się stronom odpis ugody.

 

Charakter postanowienie zatwierdzającego ugodę

 

Postanowienie o zatwierdzeniu ugody ma charakter procesowy, gdyż uruchamia skutki materialnoprawne dla zatwierdzonej jego mocą ugody. Ma ponadto charakter kontrolny, bowiem do obrotu prawnego wchodzi ugoda jako akt merytorycznie kończący sprawę (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 listopada 2006 r., sygn. akt VII SA/Wa 1289/06).

 

Wykonalność ugody

 

Ugoda staje się wykonalna z dniem, w którym postanowienie o jej zatwierdzeniu stało się ostateczne. Organ administracji publicznej, przed którym została zawarta ugoda, potwierdza jej wykonalność na egzemplarzu ugody.

 

Skutki prawne ugody

 

Zatwierdzona ugoda wywiera takie same skutki, jak decyzja wydana w toku postępowania administracyjnego.

 

Podstawa prawna:
Art. 13, art. 114, art. 115, art. 116, art. 117, art. 118, art. 119, art. 120, art. 121 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2016.23).

 

Przeczytałeś artykuł? Sprawdź się! A, B czy C?

 

W świetle przepisów KPA postanowienie o zatwierdzeniu ugody:
A.    nie ma charakter kontrolnego;
B.    ma charakter procesowy
C.    nie jest wydawane.

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.