Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Instytucja kuratora rejestrowego dla podmiotu wpisanego do KRS w świetle ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

5/5 z 2 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Poniższe opracowanie polecamy nie tylko aplikantom, ale również osobom przygotowującym się do egzaminów i kolokwiów.

Instytucja kuratora rejestrowego dla podmiotu wpisanego do KRS w świetle ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Ustanowienie kuratora „rejestrowego”

 

W przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach KPC o egzekucji świadczeń niepieniężnych (postępowanie przymuszające). W przypadku niewykonania obowiązków w tym terminie, sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych. Jeżeli pomimo stosowania grzywien osoba prawna wpisana do rejestru przedsiębiorców nie wykonuje obowiązków, o których mowa wyżej, sąd rejestrowy może ustanowić dla niej kuratora na okres nieprzekraczający roku. Sąd rejestrowy może przedłużyć ustanowienie kuratora na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, jeżeli czynności kuratora nie mogły zostać zakończone przed upływem okresu, na który został ustanowiony.

 

Kuratorem może być tylko osoba fizyczna, która nie była karana za popełnione umyślnie przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu oraz obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

 

Wynagrodzenie kuratora oraz zwrot wydatków

 

Kurator ma prawo do wynagrodzenia za swoją działalność oraz do zwrotu uzasadnionych wydatków, które poniósł w związku ze swoimi czynnościami. Wynagrodzenie przyznaje postanowieniem sąd rejestrowy, w wysokości stosownej do zakresu dokonanych przez kuratora czynności, zasądzając na rzecz kuratora należne mu kwoty od osób zobowiązanych do pokrycia kosztów jego działalności oraz orzekając o obowiązku tych osób zwrotu wydatków poniesionych przez Skarb Państwa. Sąd może postanowieniem przyznawać kuratorowi zaliczki w miarę dokonywanych czynności. Wynagrodzenie kuratora obowiązanego do rozliczenia podatku od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku.

 

Koszty działalności kuratora obciążają solidarnie osobę prawną, dla której został ustanowiony, oraz członków jej organu pełniącego funkcję zarządu.

 

Odwołanie

 

Odwołanie kuratora może nastąpić z urzędu albo na wniosek.  Sąd rejestrowy z urzędu odwołuje kuratora, jeżeli nienależycie wykonuje on swoje obowiązki. Sąd rejestrowy może także na wniosek osoby prawnej odwołać kuratora przed upływem terminu, na który został ustanowiony, jeżeli władze osoby prawnej wykonają obowiązki, których dotyczyło postępowanie przymuszające.

 

Wskazuje się również, że sąd rejestrowy powinien odwołać kuratora również na jego wniosek, kiedy nie może on pełnić swojej funkcji z ważnych przyczyn - np. z powodu stanu zdrowia (zob. A. Michnik, Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz, Warszawa 2013, s. 259).

 

Podstawa prawna:
Art. 24, art. 26, art. 31, art. 32 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2016.687).

 

Przeczytałeś artykuł? Sprawdź się! A, B czy C?

 

Pytanie:
W świetle obowiązującego prawa odwołanie kuratora rejestrowego może nastąpić:
A)   także na jego wniosek, kiedy nie może on pełnić swojej funkcji z ważnych przyczyn;
B)   wyłącznie z urzędu;
C)   z urzędu, ale jedynie wtedy, gdy nienależycie wykonuje on swoje obowiązki a władze osoby prawnej wykonają obowiązki, których dotyczyło postępowanie przymuszające.

Data: 20.11.2016 07:49
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Studia
Słowa kluczowe: KRS, instytucja kuratora rejestrowego, kurator rejestrowy, kurator, odwołanie kuratora
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.