Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Przesunięto termin prawniczych egzaminów zawodowych i egzaminu uzupełniającego na aplikację sędziowską
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Terminy w postępowaniu administracyjnym

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Dzisiejsze opracowanie poświęcamy problematyce postępowania administracyjnego i zagadnieniu terminów.

Terminy w postępowaniu administracyjnym

Sposób obliczania terminów

 

Kodeks postępowania administracyjnego określa w art. 57 § 1 – 5 sposób obliczania terminów. Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu. Terminy określone w tygodniach kończą się z kolei z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu. Natomiast terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.

 

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:

  • wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru;
  • nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe;
  • złożone w polskim urzędzie konsularnym;
  • złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej;
  • złożone przez członka załogi statku morskiego kapitanowi statku;
  • złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego.

 

Przywrócenie terminu

 

W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Jak wynika z powyższego, brak winy wnioskodawca musi uprawdopodobnić, a nie udowodnić. Brak winy strony zachodzi tylko wtedy, gdy strona nie mogła przeszkody usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku. W konsekwencji pojęcie braku winy w niedopełnieniu czynności procesowej w terminie obejmuje istnienie przeszkody nie do przezwyciężenia, czyli siły wyższej. Jeżeli nawet przeszkoda nie do przezwyciężenia obiektywnie nie istniała, ale strona miała podstawę do sądzenia, że taka przeszkoda istnieje, należy uznać, że niedopełnienie czynności procesowej było niezawinione (zob. wyrok WSA w Krakowie z dnia 8 września 2016 r., sygn. akt II SA/Kr 726/16).

 

Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin. Jednak należy pamiętać, że przywrócenie terminu do złożenia prośby, o której mowa wyżej, jest niedopuszczalne.

 

O przywróceniu terminu postanawia właściwy w sprawie organ administracji publicznej. Od postanowienia o odmowie przywrócenia terminu służy zażalenie. O przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia ostatecznie organ właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia.

 

Ustawodawca w Kodeksie postępowania administracyjnego zawarto także uregulowanie, w świetle którego przed rozpatrzeniem prośby o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia organ administracji publicznej na żądanie strony może wstrzymać wykonanie decyzji lub postanowienia.

 

Warto też wspomnieć, że wprawdzie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego nie nakładają na organy administracji obowiązku pouczenia strony o możliwości złożenia prośby o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, złożonego po upływie ustawowego terminu, to jednak w szczególnych wypadkach ze względu na przedmiot postępowania lub cechy strony, organy te - stosownie do zasady zawartej w art. 9 KPA powinny o tej możliwości pouczyć stronę (zob. wyrok NSA w Łodzi z dnia 12 stycznia 1994 r., sygn. akt SA/Łd 15/93).

 

Podstawa prawna:
Art. 57, art. 58, art. 59, art. 60 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2016.23).

 

Przeczytałeś artykuł? Sprawdź się! A, B czy C?

 

W świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego:
A.    Przywrócenie terminu nie jest dopuszczalne;
B.    Wnioskujący o przywrócenie terminu musi udowodnić brak winy w uchybieniu terminu
C.    Brak winy w niedopełnieniu czynności procesowej w terminie – uzasadniający przywrócenie terminu do jej dokonania -  zachodzi tylko wtedy, gdy strona nie mogła przeszkody usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.