Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Prawo samorządu terytorialnego: Zadania powiatów

4.7/5 z 3 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Dla tych studentów, którzy będą przystępować w najbliższym czasie do egzaminu z prawa samorządu terytorialnego przygotowaliśmy skrypt, w którym omówiliśmy temat zadań powiatów.

Prawo samorządu terytorialnego: Zadania powiatów

Zadania powiatów

 

W przeciwieństwie do gminy powiat może wykonywać tylko zadania wyraźnie przypisane mu przez ustawodawstwo. Właściwość powiatu do realizacji zadań własnych dotyczyć może tylko lokalnych zadań o charakterze ponadgminnym i zadania te muszą wyraźnie wynikać z przepisów ustaw prawa materialnego. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

 • edukacji publicznej;
 • promocji i ochrony zdrowia;
 • pomocy społecznej;
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • polityki prorodzinnej;
 • wspierania osób niepełnosprawnych;
 • transportu zbiorowego i dróg publicznych (w zakresie transportu zbiorowego nie dotyczy powiatów wchodzących w skład związku metropolitalnego)
 • kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 • kultury fizycznej i turystyki;
 • geodezji, kartografii i katastru;
 • gospodarki nieruchomościami;
 • administracji architektoniczno-budowlanej;
 • gospodarki wodnej;
 • ochrony środowiska i przyrody;
 • rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
 • ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
 • przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
 • ochrony praw konsumenta;
 • utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
 • obronności;
 • promocji powiatu (w tym miejscu warto dodać, że żaden powszechnie obowiązujący akt prawny rangi ustawowej nie reguluje kwestii promocji powiatu i nie określa kompetencji organów tej jednostki samorządu terytorialnego przy wykonywaniu tego zadania);
 • współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • działalności w zakresie telekomunikacji.

 

 

Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Chodzi tutaj o takie ustawy, jak m.in. ustawa:

 • z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej;
 • z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 • z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

 

Ustawy mogą określać również inne zadania powiatu. Nie jest również wykluczone, aby ustawy określały niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.

 

Przekazanie przez powiat zadań gminie

 

Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin, ale na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy powiat przekazuje jej zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu.

 

Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów powszechnych oraz referendów

 

Ustawy mogą nakładać na powiat obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Chodzi tutaj o przepisy zawarte w ustawie dnia  5 stycznia 2011  r. – Kodeks wyborczy oraz w ustawie z dnia  15 września 2000  r. o referendum lokalnym.

 

Porozumienia administracyjne

 

Powiat może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. Powiat może również zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu. Porozumienia, o których mowa wyżej, podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. W orzecznictwie wskazuje się, że stroną porozumienia zawartego z powiatem w celu przejęcia zadań powiatu o zasięgu terytorialnym obejmującym jedynie część powiatu może być również związek międzygminny (zob. wyrok NSA w Warszawie z dnia  20 stycznia 2015  r., sygn. akt  II GSK 2100/13).

 

Działalność gospodarcza powiatu

 

W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. Powiat nie może jednak prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

 

Podstawa prawna:
Art. 4, art. 4a, art. 5, art. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2015.1445).


Sprawdź się! A, B czy C?

 

Czy na gruncie przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o samorządzie powiatowym dopuszczalne jest, aby stroną porozumienia zawartego z powiatem w celu przejęcia zadań powiatu o zasięgu terytorialnym obejmującym jedynie część powiatu był związek międzygminny?

 1. Tak
 2. Nie, stroną może być wyłącznie gmina
 3. Powiat nie może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego.
   
Data: 26.10.2016 11:26
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Studia, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: prawo samorządu terytorialnego, zadania powiatów, prawo administracyjne, powiat
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.