Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Przesunięto termin prawniczych egzaminów zawodowych i egzaminu uzupełniającego na aplikację sędziowską
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Prawo samorządu terytorialnego: Zakres działania i zadania własne gminy

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Dla wszystkich tych, którzy już niebawem będą musieli przystąpić do egzaminu z przedmiotu prawo administracyjne bądź z przedmiotu prawo samorządu terytorialnego, przygotowaliśmy podręczny skrypt, z którego dowiedzą się wszystkiego, co należy wiedzieć o zakresie działania i zadaniach własnych gminy.

Prawo samorządu terytorialnego: Zakres działania i zadania własne gminy

Podmiotowość i samodzielność gminy

 

Gmina posiada osobowość prawną (a więc może być podmiotem praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa), a zadania publiczne wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej. Na marginesie warto podkreślić, że podmiotem prawa w ustawowym systemie organizacji samorządu terytorialnego jest gmina i tylko ona posiada osobowość prawną, a więc miasto - jako jednostka administracyjna, terytorialnie właściwa dla określonej gminy - nie zostało wyposażone w odrębną osobowość prawną (zob. wyrok NSA z dnia 19 stycznia 1999 r., sygn. akt I SA 267/98).

 

Zakres działania gminy

 

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o których mowa wyżej należy do gminy.

 

Zadania własne gminy

 

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Mając na uwadze powyżej wskazane domniemanie kompetencji, należy stwierdzić, że gminie przysługuje kompetencja w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej. Uzupełnieniem tego domniemania jest katalog spraw należących do zadań własnych gminy zamieszczony w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Jednocześnie katalog ten posiada charakter przykładowy, co również związane jest z domniemaniem kompetencji po stronie gminy. I tak też, zgodnie z normą art. 7 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym, zadania własne obejmują w szczególności sprawy:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
 • działalności w zakresie telekomunikacji;
 • lokalnego transportu zbiorowego (nie dotyczy gmin wchodzących w skład związku metropolitalnego);
 • ochrony zdrowia;
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego;
 • edukacji publicznej;
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
 • targowisk i hal targowych;
 • zieleni gminnej i zadrzewień;
 • cmentarzy gminnych;
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
 • promocji gminy;
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 

W ramach zadań własnych gmina może wykonywać działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza gminy wykonywana w ramach zadań własnych charakteryzuje się powtarzalnością działań, ich zawodowym charakterem, uczestnictwem w obrocie gospodarczym i podporządkowaniem zasadzie racjonalnego działania, przy czym nie musi być nastawiona na zysk (wyrok SA Warszawie z dnia  20 października 2015  roku, sygn. akt I ACa 166/15).

 

Podstawa prawna:
Art. 2, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446).

Data: 26.10.2016 07:25
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Studia, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: zakres działania gminy, zadania własne gminy, prawo samorządu terytorialnego, gmina
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.