Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Przesunięto termin prawniczych egzaminów zawodowych i egzaminu uzupełniającego na aplikację sędziowską
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Prawo samorządu terytorialnego: Sejmik województwa

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Sejmik województwa jest jednym z organów samorządu województwa. Nasze opracowanie polecamy w szczególności studentom, którzy już niebawem przystąpią do egzaminu z prawa samorządu terytorialnego oraz osobom przygotowującym się do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze. Poniższe omówienie dotyczy takich zagadnień jak kadencja, skład, wybory do sejmiku województwa, odwołanie sejmiku województwa oraz jego właściwości.

Prawo samorządu terytorialnego: Sejmik województwa

Sejmik województwa jako organ samorządu województwa 

 

Organami samorządu województwa są:

 • sejmik województwa;
 • zarząd województwa.

 

Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa. Co istotne, sejmik jest tylko organem samorządu województwa. Jak wskazuje się w orzecznictwie, w postępowaniu przed sądem administracyjnym organem w rozumieniu art. 32 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jest jednostka samorządu, której organ podjął zaskarżoną uchwałę. Tą jednostką jest województwo, reprezentowane stosownie do art. 43 ust. 1 u.s.w. przez marszałka (zob. wyrok WSA w Kielcach z dnia  23 marca 2007  r., sygn. akt II SA/Ke 9/07).

 

Kadencja, skład, wybory do sejmiku województwa

 

Kadencja sejmiku województwa trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. W skład sejmiku województwa wchodzą radni wybrani w wyborach bezpośrednich w liczbie trzydziestu w województwach liczących do 2 000 000 mieszkańców oraz po trzech radnych na każde kolejne rozpoczęte 500 000 mieszkańców.

 

 

 

Odwołanie sejmiku województwa

 

W sprawie odwołania sejmiku województwa przed upływem kadencji rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum wojewódzkiego.

 

Właściwość sejmiku województwa

 

Do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy:

 1. stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności:
  1. statutu województwa,
  2. zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim,
  3. zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;
 2. uchwalanie strategii rozwoju województwa;
 3. uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego;
 4. podejmowanie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
 5. podejmowanie uchwały w sprawie szczegółowości układu wykonawczego budżetu województwa, z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż określona w odrębnych przepisach;
 6. uchwalanie budżetu województwa;
 7. określanie zasad udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych z budżetu województwa;
 8. rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu województwa, sprawozdań finansowych województwa oraz sprawozdań z wykonywania wieloletnich programów województwa;
 9. podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi województwa z tytułu wykonania budżetu województwa;
 10. uchwalanie, w granicach określonych ustawami, przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych;
 11. podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań samorządu województwa innym jednostkom samorządu terytorialnego;
 12. uchwalanie "Priorytetów współpracy zagranicznej województwa";
 13. podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych formach współpracy regionalnej;
 14. wybór i odwołanie zarządu województwa oraz ustalanie wynagrodzenia marszałka województwa;
 15. rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu województwa, w tym w szczególności z działalności finansowej;
 16. powoływanie i odwoływanie, na wniosek marszałka województwa, skarbnika województwa, który jest głównym księgowym budżetu województwa;
 17. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia stowarzyszeń i fundacji oraz ich rozwiązywania, a także przystępowania do nich lub występowania z nich;
 18. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa dotyczących:
  1. zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała sejmiku województwa jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą sejmiku województwa,
  2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd województwa oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd województwa w roku budżetowym,
  5. tworzenia spółek prawa handlowego lub spółdzielni i przystępowania do nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
  6. tworzenia, przekształcania i likwidowania wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek;
 19. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
 20. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa do kompetencji sejmiku województwa;
 21. uchwalanie przepisów dotyczących organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy organów samorządu województwa.

 

Podejmowanie uchwał przez sejmik województwa

 

Uchwały sejmiku województwa zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu jawnym lub jawnym imiennym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

 

Podstawa prawna:
Art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.2016.486).

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.