Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Postępowanie administracyjne w pytaniach i odpowiedziach

3.3/5 z 6 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze od lat przybierają formę pytań testowych. By należycie się do nich przygotować warto nie tylko rozwiązywać testy próbne stanowiące symulację egzaminu, ale również przyswajać wiedzę merytoryczną zawartą w formie przystępnych opracowań. Dzisiejszy skrypt, przybierający postać pytań i odpowiedzi, poświęciliśmy wybranym zagadnieniom postępowania administracyjnego.

Postępowanie administracyjne w pytaniach i odpowiedziach

Kto jest stroną postępowania?

 

Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne - również jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

 

Czym są organy wyższego stopnia w rozumieniu KPA?

 

Organami wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu są:

  • w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy  szczególne stanowią inaczej;
  • w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie;
  • w stosunku do organów administracji publicznej innych niż określone wyżej - odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich braku - organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością;
  • w stosunku do organów organizacji społecznych - odpowiednie organy wyższego stopnia tych organizacji, a w razie ich braku - organ państwowy sprawujący nadzór nad ich działalnością.

 

 

Wskaż organy naczelne w rozumieniu KPA

 

Organami naczelnymi w rozumieniu kodeksu są:

  • w stosunku do organów administracji rządowej, organów jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem samorządowych kolegiów odwoławczych, oraz organów państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych - Prezes Rady Ministrów lub właściwi ministrowie;
  • w stosunku do organów państwowych innych niż określone wyżej - odpowiednie organy o ogólnokrajowym zasięgu działania;
  • w stosunku do organów organizacji społecznych - naczelne organy tych organizacji, a w razie braku takiego organu - Prezes Rady Ministrów lub właściwi ministrowie sprawujący zwierzchni nadzór nad ich działalnością.

 

Jak ustala się właściwość miejscową organu?

 

Właściwość miejscową organu administracji publicznej ustala się:

  • w sprawach dotyczących nieruchomości - według miejsca jej położenia; jeżeli nieruchomość położona jest na obszarze właściwości dwóch lub więcej organów, orzekanie należy do organu, na którego obszarze znajduje się większa część nieruchomości;
  • w sprawach dotyczących prowadzenia zakładu pracy - według miejsca, w którym zakład pracy jest, był lub ma być prowadzony (wynika stąd, że przy ustaleniu właściwości organu bierze się za podstawę nie siedzibę zakładu pracy czy miejsce zamieszkania właściciela, ale miejsce, w którym jest prowadzona działalność – zob. wyrok NSA w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2010  r., sygn. akt I OSK 290/10);
  • w innych sprawach - według miejsca zamieszkania (siedziby) w kraju, a w braku zamieszkania w kraju - według miejsca pobytu strony lub jednej ze stron; jeżeli żadna ze stron nie ma w kraju zamieszkania (siedziby) lub pobytu - według miejsca ostatniego ich zamieszkania (siedziby) lub pobytu w kraju ( i tak np. ponieważ w imieniu małoletnich dzieci występuje co zasady ich rodzic, jego miejsce zamieszkania jest miejscem zamieszkania dzieci i ono przesądza o właściwości miejscowej organu - zob. postanowienie NSA w Warszawie z dnia  23 maja 2006 r., sygn. akt I OW 1/06).

 

Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób wskazany wyżej, sprawa należy do organu właściwego dla miejsca, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące wszczęcie postępowania, albo w razie braku ustalenia takiego miejsca - do organu właściwego dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m.st. Warszawie.

 

Co jest istotą zasady prawdy obiektywnej?

 

W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Z art. 7 KPA wynika, iż w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Organy administracji mają obowiązek podejmować czynności niezbędne do wyjaśnienia sprawy nie zaś wszelkie możliwe do przeprowadzenia czynności. I tak np. nie można wymagać od organów administracji, by przeprowadzały dowody w celu weryfikacji twierdzeń skarżącego kasacyjnie, które nie zostały należycie uprawdopodobnione (zob. wyrok NSA w Warszawie z dnia  12 lutego 2016 r., sygn. akt II OSK 1446/12).

 

Podstawa prawna:
art. 7, art. 17, art. 18, art. 21, art. 28, art. 29 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23)

Data: 10.08.2016 16:24
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Studia, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: postępowanie administracyjne, strony postępowania, KPA, kodeks postępowania administracyjnego
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.