Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziego Sadu Najwyższego

5/5 z 2 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Jesienne egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze coraz bliżej. By ulżyć adeptom prawa w trudzie przygotowań, przygotowaliśmy podręczny skrypt, w którym omówiliśmy problematykę odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego Sądu Najwyższego.

Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziego Sadu Najwyższego

Za co odpowiada dyscyplinarnie sędzia Sądu Najwyższego?

 

Sędzia Sądu Najwyższego odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia służbowe i uchybienia godności urzędu. Sędzia odpowiada dyscyplinarnie także za swoje postępowanie przed objęciem stanowiska, jeżeli uchybił obowiązkowi piastowanego urzędu państwowego lub okazał się niegodnym urzędu sędziego. Z kolei za wykroczenia sędzia może odpowiadać tylko dyscyplinarnie.

 

 

 

Sądy dyscyplinarne w sprawach dyscyplinarnych sędziów Sądu Najwyższego

 

Sądami dyscyplinarnymi w sprawach dyscyplinarnych sędziów Sądu Najwyższego są:

  • w pierwszej instancji - Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów Sądu Najwyższego;
  • w drugiej instancji - Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów Sądu Najwyższego.

 

Do orzekania w sądzie dyscyplinarnym uprawnieni są wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego, z wyjątkiem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesów Sądu Najwyższego oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego i jego zastępcy. Skład sądu dyscyplinarnego wyznacza Kolegium Sądu Najwyższego w drodze losowania, z listy sędziów Sądu Najwyższego, z tym że w składzie sądu zasiada przynajmniej jeden sędzia stale orzekający w sprawach karnych. Składowi przewodniczy sędzia najstarszy służbą na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego.

 

Wybór Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego i jego zastępcy

 

Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego i jego zastępcę wybiera Kolegium Sądu Najwyższego na okres 4 lat.

 

Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego

 

Rzecznik Dyscyplinarny Sądu Najwyższego podejmuje czynności dyscyplinarne na żądanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Kolegium Sądu Najwyższego lub z własnej inicjatywy, po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności niezbędnych do ustalenia znamion przewinienia, a także złożeniu wyjaśnień przez sędziego, chyba że złożenie tych wyjaśnień nie jest możliwe. Po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa wyżej, jeżeli zachodzą podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, Rzecznik Dyscyplinarny Sądu Najwyższego wszczyna postępowanie dyscyplinarne i przedstawia sędziemu na piśmie zarzuty. Po przedstawieniu zarzutów obwiniony, w terminie czternastu dni, może złożyć wyjaśnienia oraz zgłosić wnioski o przeprowadzenie dowodów. Po upływie czternastodniowego terminu, a w razie potrzeby po przeprowadzeniu dalszych dowodów, Rzecznik Dyscyplinarny Sądu Najwyższego składa wniosek o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej do sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji. Wniosek powinien zawierać dokładne określenie zarzucanego czynu oraz uzasadnienie. Jeżeli Rzecznik Dyscyplinarny Sądu Najwyższego nie znajduje podstaw do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego na żądanie uprawnionego organu, wydaje postanowienie o odmowie jego wszczęcia. W terminie siedmiu dni od dnia doręczenia tego postanowienia organowi, który złożył wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, służy zażalenie do sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji. Zażalenie powinno być rozpoznane w terminie czternastu dni od dnia jego wniesienia do sądu. W przypadku uchylenia tego postanowienia, wskazania sądu dyscyplinarnego co do dalszego postępowania są wiążące dla Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego. Od orzeczeń dyscyplinarnych nie przysługuje kasacja.

 

Kary dyscyplinarne

 

Karami dyscyplinarnymi są:

  • upomnienie;
  • nagana;
  • usunięcie z zajmowanej funkcji;
  • złożenie sędziego z urzędu.

 

Wymierzenie kary nagany pociąga za sobą, przez okres trzech lat, niemożność udziału w Kolegium Sądu Najwyższego, orzekania w sądzie dyscyplinarnym oraz pełnienia funkcji. Wymierzenie kary, usunięcie z zajmowanej funkcji  pociąga za sobą skutki wymienione wyżej przez okres pięciu lat. Wymierzenie natomiast kary złożenie sędziego z urzędu pociąga za sobą utratę możliwości ponownego powołania ukaranego na urząd sędziego.
W przypadku przewinienia dyscyplinarnego lub wykroczenia mniejszej wagi sąd dyscyplinarny może odstąpić od wymierzenia kary.

 

A co w przypadku sędziów SN w stanie spoczynku? Otóż do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w stanie spoczynku stosuje się odpowiednio przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, z tym że zamiast kar przewidzianych dla sędziów sąd dyscyplinarny orzeka kary:

  • upomnienia;
  • nagany;
  • zawieszenia podwyższenia uposażenia na okres od roku do trzech lat;
  • pozbawienia prawa do stanu spoczynku wraz z prawem do uposażenia.

 

Podstawa prawna:
Art. 52, art. 53, art. 54, art. 55, art. 56 ustawy z dnia z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U.2013.499).
Art. 104 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2015.133).
 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.