Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Postępowanie administracyjne: Dowody w postępowaniu administracyjnym

4.8/5 z 4 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Dzisiejsze opracowanie poświęcamy problematyce postępowania administracyjnego i zagadnieniu dowodów w postępowaniu administracyjnym. Skrypt ten okaże się pomocny nie tylko studentom, ale również i aplikantom, którzy chcieliby uporządkować swoją wiedzę z prawa administracyjnego.

Postępowanie administracyjne: Dowody w postępowaniu administracyjnym

Cel postępowania dowodowego

 

Postępowanie dowodowe ma prowadzić do wykazania istnienia danej okoliczności, a nie jej uprawdopodobnienia. Temu właśnie mają służyć środki dowodowe, o jakich mowa w art. 75 § 1 i art. 76 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Organ administracyjny prowadzi postępowania wyjaśniające i ma uwzględnić wszystkie dowody zgromadzone w sprawie, by ocenić, czy dana okoliczność została udowodniona. W innym wypadku ocena może prowadzić do naruszenia reguł obowiązujących podczas stosowania zasady swobodnej oceny dowodów (zob. wyrok NSA w Warszawie z dnia 4 marca 2016  r., sygn. akt I OSK 1/15).

 

Dowody w postępowaniu administracyjnym

 

W świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny. Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.


Dokumenty urzędowe i ich uwierzytelnione kopie

 

Dokumenty urzędowe sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy państwowe w ich zakresie działania stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do dokumentów urzędowych sporządzanych przez organy jednostek organizacyjnych lub podmioty, w zakresie poruczonych im z mocy prawa lub porozumienia spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych oraz wydawania zaświadczeń. Co istotne, KPA dopuszcza możliwość przeprowadzenia dowodu przeciwko treści dokumentów wymienionych wyżej.

 

 

Stosownie do art. 76 § 1 KPA, dokumentem urzędowym jest dokument pochodzący od organu, a więc np. protokół kontroli, orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego stwierdzające lub nie istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, decyzja o przydziale funkcjonariuszowi Policji lokalu mieszkalnego, zwrotne potwierdzenie odbioru.

 

Domniemanie zgodności z prawdą dokumentu urzędowego może być obalone wszelkimi środkami dowodowymi, jednakże strona, która zaprzecza prawdziwości dokumentu urzędowego, powinna tę okoliczność udowodnić. W razie zaś obalenia domniemania zgodności z prawdą lub domniemania prawdziwości dokumentu urzędowego nie może on być potraktowany jako dowód w sprawie (zob. wyrok SA w Białymstoku z dnia 18 kwietnia 2013 r. sygn. akt II SA/Bk 805/12) .

 

Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu, o którym mowa była wyżej, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu. Organ administracji publicznej zażąda udzielenia odpisu lub wyciągu, jeżeli strona sama uzyskać ich nie może. W przypadku, gdy organ uzna za konieczne przejrzenie oryginału dokumentu, może wystąpić o jego dostarczenie.

 

Ustawodawca wskazał również, że zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego. Organ administracji publicznej zażąda od strony składającej odpis dokumentu przedłożenia oryginału tego dokumentu, jeżeli będzie to uzasadnione okolicznościami sprawy.


Moc dowodowa kserokopii dokumentu urzędowego

 

W postępowaniu administracyjnym moc dowodową posiadają nie tylko oryginalne dokumenty, ale również ich uwierzytelnione odpisy. Należy przyjąć, że nieuwierzytelniona kserokopia dokumentu urzędowego nie może korzystać z mocy dowodowej oryginału dokumentu. Niewłaściwe byłoby jednak wnioskowanie, że kserokopia dokumentu urzędowego nie może być środkiem dowodowym w postępowaniu administracyjnym. Różnica w mocy dowodowej polega na tym, że kserokopia właściwie uwierzytelniona korzysta z mocy dokumentu oryginalnego, natomiast brak właściwego uwierzytelnienia powoduje, że taki dokument musi być oceniany w świetle całego materiału dowodowego. Organ administracji publicznej, dysponując jedynie kserokopią dokumentu urzędowego, ma prawo w uzasadnionych wypadkach powziąć wątpliwości co do wiarygodności takiego dowodu. Niemniej jednak przedstawienie przez stronę takiej kopii winno być wówczas potraktowane jako przynajmniej zasygnalizowanie, że dowód taki (dokument urzędowy) istnieje. Wówczas organ - o ile uzna, że kserokopia nie jest wystarczająca - powinien podjąć działania w celu uzyskania oryginału albo odpisu dokumentu, to bowiem na nim - a nie na stronie - spoczywa obowiązek wszechstronnego zebrania materiału dowodowego (zob. wyrok SA w Krakowie z dnia 31 stycznia 2014  r., sygn. akt I SA/Kr 1821/13).


Moc dowodowa zagranicznych dokumentów urzędowych oraz dokumentów prywatnych

 

Jak wskazał NSA w Warszawie, moc dowodowa zagranicznych dokumentów urzędowych oraz dokumentów prywatnych nie została w KPA uregulowana. Podlegają one wobec tego w pełni swobodnej ocenie dowodów dokonywanej przez organ orzekający, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (zob. wyrok NSA w Warszawie z dnia 15 listopada 2011, sygn. akt II OSK 2501/10).

 

Podstawa prawna:
Art. 75, art. 76, art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23).

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.