Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowelizacja KPC: Co zmieni się w procedurze cywilnej po 1 marca 2020 roku?
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Prawo administracyjne: Rada gminy jako organ gminy

4/5 z 3 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

W dzisiejszym opracowaniu z prawa administracyjnego skupiliśmy się na zagadnieniu rady gminy jako jej organu. Czytelnik znajdzie w nim informacje m.in. o zasadach podejmowania uchwał przez radę gminy, jej kadencji, składzie czy zakresu właściwości.

Prawo administracyjne: Rada gminy jako organ gminy

Organy gminy

 

Organami gminy są:

 • rada gminy;
 • wójt (burmistrz, prezydent miasta).

 

Jak wynika z powyższego, rada gminy jest jednym z organów gminy. Jej działalność jest jawna. Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, rada nosi nazwę rady miejskiej.

 

Podejmowanie uchwał przez radę gminy

 

Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Art. 14 ustawy o samorządzie gminnym określa zasady podejmowania przez radę gminy rozstrzygnięć w drodze uchwał w przypadkach, w których ustawodawca przyznał radzie gminy możliwość wypowiedzenia się w kwestiach merytorycznych, to znaczy przez podjęcie określonego wiążącego rozstrzygnięcia. Nie odnosi się jednak do wyrażania woli przez radę w formach, które nie mają charakteru uchwały (apele, rezolucje, odezwy, proklamacje, protesty, opinie, stanowiska, itp.) ani do aktów podejmowanych przez wewnętrzne organy rady (komisje) oraz przez kolegialne organy (wyrok WSA w Olsztynie z dnia  1 lipca 2014  r., sygn. akt II SA/Ol 608/14). Wprowadzenie zasady nakazującej podejmowanie uchwał przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w głosowaniu jawnym, wiąże się przede wszystkim z realizacją konstytucyjnej zasady – prawa obywateli do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Odstępstwa od zasady podejmowania uchwał w głosowaniu jawnym mogą nastąpić tylko mocą ustawy. Jako przykład na potwierdzenie powyższej zasady wskazać należy art. 19 ust. 1 ustawy o samorządnie gminnym, w którym jako wyjątek od zasady jawnego głosowania, ustawodawca przyzwolił na wybór oraz odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady gminy – w głosowaniu tajnym (zob. wyrok WSA w Kielcach z dnia  4 sierpnia 2011  r., sygn. akt II SA/ Ke 366/11).

 

Kadencja rady gminy

 

Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru

 

Skład rady gminy

 

W skład rady wchodzą radni w liczbie:

 • piętnastu w gminach do 20 000 mieszkańców;
 • dwudziestu jeden w gminach do 50 000 mieszkańców;
 • dwudziestu trzech w gminach do 100 000 mieszkańców;
 • dwudziestu pięciu w gminach do 200 000 mieszkańców oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 000 mieszkańców, nie więcej jednak niż czterdziestu pięciu radnych.

 

W skład rady gminy powstałej w wyniku połączenia gmin, w pierwszej kadencji wchodzą radni w liczbie:

 • dwudziestu jeden w gminach do 20 000 mieszkańców;
 • dwudziestu trzech w gminach do 50 000 mieszkańców;
 • dwudziestu pięciu w gminach do 100 000 mieszkańców oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 000 mieszkańców, nie więcej jednak niż czterdziestu ośmiu radnych.


Zakres właściwości rady gminy

 

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

 • uchwalanie statutu gminy;
 • ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta;
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu;
 • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • uchwalanie programów gospodarczych;
 • przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym;

 • określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;
 • podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych, a także wznoszenia pomników;
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

 

Podstawa prawna:
Art. 11a, art. 11b, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446).
 

Data: 31.05.2016 12:40
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo, Studia, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: prawo administracyjne, rada gminy, organ gminy, kadencja rady gminy
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.