Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowelizacja KPC: Co zmieni się w procedurze cywilnej po 1 marca 2020 roku?
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Szybka powtórka - mienie samorządu województwa

5/5 z 10 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Ustawa o samorządzie województwa znajduje się na liście ustaw obowiązujących podczas egzaminu wstępnego na aplikację ogólną. Wychodząc naprzeciw tej okoliczności tematem dzisiejszej powtórki będzie zagadnienie dotyczące mienia samorządu województwa z tejże ustawy.

Szybka powtórka - mienie samorządu województwa

 Mienie województwa – pojęcie

 

Zgodnie z art. 47 ustawy, mieniem województwa jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez województwo lub inne wojewódzkie osoby prawne. Z kolei, wojewódzkimi osobami prawnymi, poza województwem, są samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost taki status, oraz te osoby prawne, które mogą być tworzone na podstawie odrębnych ustaw wyłącznie przez województwo. Województwo jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia województwa nienależącego do innych wojewódzkich osób prawnych.

 

Nabycie mienia wojewódzkiego

 

Nabycie mienia województwa następuje na zasadach określonych w kodeksie cywilnym i innych ustawach, a także w drodze przekazania mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych na zasadach określonych w ustawie o samorządzie wojewódzkim.

 

Mienie przeznaczone do realizacji zadań województwa

 

W świetle art. 49 ustawy, przekazanie województwu mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych, służącego realizacji zadań województwa, w szczególności określonych w art. 14 ustawy, następuje na podstawie decyzji administracyjnej wojewody wydawanej z urzędu, z zastrzeżeniem regulacji z art. 50 ustawy. Organem odwoławczym od powyższej decyzji jest minister właściwy do spraw Skarbu Państwa. Nabycie mienia jest nieodpłatne i następuje z dniem, w który decyzja o jego przekazaniu stała się ostateczna.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Ustawy o samorządzie województwa zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Ucząc innych, sami się uczymy."

 

Przekazanie mienia województwu do zadań gospodarczych przekraczających zakres użyteczności publicznej

 

W rozumieniu art. 50 ustawy, przekazanie województwu mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych, służącego wykonywaniu zadań gospodarczych przekraczających zakres użyteczności publicznej, może nastąpić na wniosek zarządu województwa, jeżeli mienie to służyć ma realizacji strategii rozwoju województwa i regionalnych programów operacyjnych, z wyłączeniem mienia przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń reprywatyzacyjnych oraz realizację programu powszechnego uwłaszczenia. Przekazanie mienia określonego powyżej, następuje nieodpłatnie, w trybie właściwym dla przenoszenia nabywanych praw, z tym że przekazanie własności i innych praw do rzeczy następuje na podstawie ostatecznej decyzji ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. Odmowa przekazania mienia wskazanego powyżej, następuje w drodze ostatecznej decyzji ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

 

Decyzja o przekazaniu

 

Nabycie przekazywanego mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych następuje wraz z obciążeniami, które powinny być ujawnione w decyzji o przekazaniu. Ujawnienie obciążeń nie narusza praw osób trzecich. Nie dotyczy to zobowiązań Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych, wynikających z działalności organów i instytucji władających przekazywanym mieniem, powstałych przed dniem jego przejęcia przez województwo. Ponadto przekazanie mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych województwu jest wolne od podatków i opłat. Do postępowania w sprawie przekazania mienia, w drodze decyzji, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Ostateczna decyzja o przekazaniu województwu praw, które są lub mogą być ujawnione w księdze wieczystej, stanowi podstawę wpisu w księdze. Postępowanie w przedmiocie wpisu jest wolne od opłat sądowych.

 

Prawa majątkowe

 

Trzeba pamiętać, że prawa majątkowe województwa, nienależące do innych wojewódzkich osób prawnych, wykonuje zarząd województwa. Kierownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd województwa. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda, w formie uchwały, zarządu województwa.

 

Oświadczenia woli

 

Oświadczenia woli w imieniu województwa składa marszałek województwa wraz z członkiem zarządu województwa, chyba że statut województwa stanowi inaczej. Sejmik województwa może udzielić marszałkowi upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli, innych niż przewidywane w statucie województwa. Czynność prawna, z której wynika zobowiązanie pieniężne, wymaga do jej skuteczności kontrasygnaty głównego księgowego budżetu województwa lub osoby przez niego upoważnionej. Główny księgowy budżetu województwa, który odmówi kontrasygnaty, dokonuje jej jednak na pisemne polecenie marszałka województwa, informując równocześnie o tym sejmik województwa oraz regionalną izbę obrachunkową. Zarząd województwa może upoważnić pracowników urzędu marszałkowskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności województwa.

 

Wojewódzkie osoby prawne

 

Wojewódzkie osoby prawne samodzielnie decydują, w granicach ustaw, o sposobie wykonywania należących do nich praw majątkowych, z tym że nieodpłatne rozporządzenie mieniem oraz zbycie:

  • nieruchomości służącej do powszechnego użytku lub bezpośredniego zaspokajania potrzeb publicznych,
  • przedmiotów posiadających szczególną wartość naukową, historyczną, kulturalną lub przyrodniczą

- wymaga zgody, w formie uchwały, zarządu województwa.

 

Ponadto zgody zarządu województwa wymaga także zmiana przeznaczenia składników mienia określonego powyżej. Uchwały zarządu województwa, o których mowa wcześniej, podlegają nadzorowi, o którym mowa w rozdziale 7 ustawy.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Ustawy o samorządzie województwa zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Po pierwsze - uczyć się, po drugie - uczyć się i po trzecie - uczyć się."

 

Uprawnienia Skarbu Państwa

 

W przypadku zbycia przez województwo lub inną wojewódzką osobę prawną przedmiotów posiadających szczególną wartość naukową, historyczną, kulturalną lub przyrodniczą Skarbowi Państwa przysługuje prawo pierwokupu lub wykupu wykonywane na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Mienie nabyte nieodpłatnie od Skarbu Państwa podlega, w przypadkach określonych powyżej, zwrotowi na jego rzecz, jeżeli uprawniony organ państwowy wystąpi z żądaniem zwrotu.

 

Odpowiedzialność

 

Województwo nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych wojewódzkich osób prawnych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Inne wojewódzkie osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania województwa.

 

Podstawa prawna:
art. 47 – 60 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 1998 nr 91 poz. 576).

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.