Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowelizacja KPC: Co zmieni się w procedurze cywilnej po 1 marca 2020 roku?
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Szybka powtórka: Rządowa administracja zespolona i niezespolona w województwie

4.9/5 z 26 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Tematem dzisiejszej powtórki, będzie zagadnienie rządowej administracji zespolonej i niezespolonej w województwie. Ta problematyka została poruszona w ustawie o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Powtarzając materiał przed egzaminem nie wolno przeoczyć materii tejże ustawy.

Szybka powtórka: Rządowa administracja zespolona i niezespolona w województwie

Rządowa administracja zespolona w województwie


Zgodnie z art. 51 ustawy, wojewoda jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej w województwie posiada poniższe kompetencje:

 • kieruje nią i koordynuje jej działalność,
 • kontroluje jej działalność,
 • zapewnia warunki skutecznego jej działania,
 • ponosi odpowiedzialność za rezultaty jej działania.

 

Organizacja administracji zespolonej w województwie

 

Trzeba pamiętać, że tryb powoływania i odwoływania organów rządowej administracji zespolonej w województwie określają odrębne ustawy. Organy rządowej administracji zespolonej w województwie wykonują swoje zadania i kompetencje przy pomocy urzędu wojewódzkiego, chyba że odrębna ustaw stanowi inaczej. Szczegółową organizację, rządowej administracji zespolonej w województwie określa statut urzędu wojewódzkiego. Do obsługi zadań organów rządowej administracji zespolonej nieposiadających własnego aparatu pomocniczego tworzy się w urzędzie wojewódzkim wydzielone komórki organizacyjne. Regulaminy urzędów obsługujących organy rządowej administracji zespolonej są zatwierdzane przez wojewodę. W celu usprawnienia działania organów rządowej administracji zespolonej w województwie wojewoda może tworzyć delegatury urzędów je obsługujących. Organy rządowej administracji zespolonej w województwie przekazują wojewodzie informacje o wynikach prowadzonych, na podstawie odrębnych ustaw, kontroli ich dotyczących.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Po pierwsze - uczyć się, po drugie - uczyć się i po trzecie - uczyć się."

 

Niezespolona administracja rządowa

 

Organami niezespolonej administracji rządowej są terenowe organy administracji rządowej podporządkowane właściwemu ministrowi lub centralnemu organowi administracji rządowej oraz kierownicy państwowych osób prawnych i kierownicy innych państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w województwie. Należą do nich poniższe podmioty:

 • szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowi komendanci uzupełnień,
 • dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych,
 • dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej;
 • dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego,
 • dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar,
 • dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych,
 • dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej,
 • dyrektorzy urzędów morskich,
 • dyrektorzy urzędów statystycznych,
 • dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej,
 • graniczni i powiatowi lekarze weterynarii,
 • komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci placówek i dywizjonów Straży Granicznej,
 • okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego,
 • państwowi graniczni inspektorzy sanitarni,
 • regionalni dyrektorzy ochrony środowiska.

 

Powoływanie i odwoływanie organów niezespolonej administracji rządowej

 

Powoływanie i odwoływanie organów niezespolonej administracji rządowej następuje na podstawie odrębnych ustaw. Ponadto ustanowienie organów niezespolonej administracji rządowej może następować wyłącznie w drodze ustawy, jeżeli jest to uzasadnione ogólnopaństwowym charakterem wykonywanych zadań lub terytorialnym zasięgiem działania przekraczającym obszar jednego województwa.

 

Informacje o działalności


Organy niezespolonej administracji rządowej działające w województwie są obowiązane do składania wojewodzie rocznych informacji o swojej działalności w województwie, do końca lutego każdego roku. W przypadku, gdy obszar działalności organu przekracza obszar jednego województwa, wyżej wskazaną informację składa się wszystkim właściwym wojewodom.

 

Podstawa prawna:

art. 51 - 58, - Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. 2009 nr 31 poz. 206).

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.