Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowelizacja KPC: Co zmieni się w procedurze cywilnej po 1 marca 2020 roku?
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Powtórka z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 3 wiadomości o ważności warunków zabudowy

5/5 z 23 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Jednym z zagadnień mogących pojawić się na tegorocznych egzaminach wstępnych na aplikacje prawnicze jest ważność warunków zabudowy. Dla wielu osób może być to dosyć mgliste pojęcie, dlatego też postanowiliśmy je choć trochę wyjaśnić.

Powtórka z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 3 wiadomości o ważności warunków zabudowy

1.    Podstawa prawna

 

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

 

2.    Termin ważności warunków zabudowy

 

 

Ważność warunków zabudowy jest co do zasady bezterminowa, innymi słowy raz wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie traci swej ważności z upływem jakiegokolwiek terminu. Z drugiej strony nie wolno zapominać, że powyższa decyzja może wygasnąć, gdy zajdą szczególne okoliczności.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennego zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Po pierwsze - uczyć się, po drugie - uczyć się i po trzecie - uczyć się."

 

Wszystko przez art. 65 w/w ustawy, zgodnie z którym organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy albo decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli:

  • inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę;
  • dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

 

3.    Kiedy decyzja nie wygasa?

 

Z drugiej strony instytucja wygaśnięcia omawianej decyzji nie może mieć miejsca, jeżeli została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji następuje w trybie art. 162 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Daje to zatem możliwość wygaszenia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w przypadku, gdy ustalenia planu miejscowego są inne niż w wydanej decyzji. "Inność" ustaleń oznacza wprost wyrażoną odmienność treści decyzji ustalającej warunki zabudowy z treścią planu miejscowego w takim zakresie, w jakim nie da się tych warunków wynikających z obu w/w źródeł pogodzić. Zgodnie z wyrokiem NSA w Warszawie z dnia 21 stycznia 2011 r. (sygn. akt II OSK 152/10), skutkiem wygaszenia decyzji o warunkach zabudowy jest utrata mocy obowiązującej takiej decyzji, a ocenę zamierzenia inwestycyjnego opisanego we wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy dokonywać w oparciu o ustalenia obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie ma zatem podstaw do oceny przez organ architektoniczno-budowlany zamierzenia inwestycyjnego przez pryzmat wygaszonej (nieobowiązującej już) decyzji, skoro zasadą jest, iż właściwy organ przed wydaniem pozwolenia na budowę ma obowiązek sprawdzić zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a tylko wobec jego braku, z decyzją o warunkach zabudowy. Przepis art. 65 ust. 1 pkt 2 omawianej ustawy ma głównie zadanie porządkujące - stanowi uprawnienie dla organów administracji do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, gdy jej ustalenia są inne niż planu miejscowego. Jest uprawniona teza, że gdyby ustawodawca przepisu tego nie uchwalił, to i tak w sytuacji, w której po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wszedłby w życie plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w tej decyzji, obowiązywałyby ustalenia tego planu, a nie decyzji.

 

Jak podkreśla T. Bąkowski „Wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ze względu na jej sprzeczność z art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy jest wyjątkiem względem zasady utrzymania w mocy decyzji wydanych na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania. Powyższe unormowanie wynika z szczególnej relacji, jaka zachodzi pomiędzy decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzje te, jak wyżej wskazano, są wydawane w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stąd też ustalenia planu mają pierwszeństwo przed ustaleniami decyzji. Rozwiązanie przyjęte w art. 65 ust. 2 jest w pełni uzasadnione. Stanowi ono wyraz realizacji zasady pewności obrotu prawnego, a przede wszystkim ochrony praw nabytych. W tym bowiem przypadku adresat omawianej decyzji zrealizował uprawnienie z niej wynikające, to jest złożył wniosek o pozwolenie na budowę, a następnie uzyskał to pozwolenie”.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennego zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Po pierwsze - uczyć się, po drugie - uczyć się i po trzecie - uczyć się."

 

Podstawa prawna:
[art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. Nr 199)]

Data: 10.06.2015 08:00
Autor/źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo, Aplikacje
Słowa kluczowe: warunki zabudowy, ważność warunków zabudowy, planowanie przestrzenne, aplikacja, egzamin wstępny
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.