Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowelizacja KPC: Co zmieni się w procedurze cywilnej po 1 marca 2020 roku?
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Niezbędnik przyszłego aplikanta: 8 wybranych zagadnień z ustawy Prawo zamówień publicznych

5/5 z 34 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Dzisiejsze opracowanie poświęciliśmy ustawie Prawo zamówień publicznych. Z uwagi na fakt, że wyżej wskazany akt normatywny znajduje się na 47 pozycji w wykazie aktów prawnych obowiązujących na egzamin wstępny na aplikację radcowską i adwokacką, opracowanie to będzie przydatne każdemu, kto zamierza przystąpić do jesiennych egzaminów. Skupiliśmy się na zagadnieniach, które z dużym prawdopodobieństwem mogą pojawić na teście wstępnym.

Niezbędnik przyszłego aplikanta: 8 wybranych zagadnień z ustawy Prawo zamówień publicznych

Co jest przedmiotem regulacji ustawy Prawo zamówień publicznych?

 

Ustawa Prawo zamówień publicznych określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie.

 

Co należy rozumieć pod pojęciem „najkorzystniejszej oferty”?

 

Pod pojęciem „najkorzystniejszej oferty” należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący - ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Prawa zamówień publicznych zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Nauka to pokarm dla rozumu."

 

Czym jest postępowanie o udzielenie zamówienia?

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia to postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub - w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowania postanowień takiej umowy.

 

Centralny organ administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych

 

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. Nadzór nad nim sprawuje Prezes Rady Ministrów. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd, którego organizację określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów.

 

Powołanie i odwołanie Prezesa Urzędu

 

Prezes Urzędu jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Prezes Rady Ministrów także odwołuje Prezesa Urzędu.

 

Kto może zostać powołany na stanowisko Prezesa Urzędu?

 

Stanowisko Prezesa Urzędu może zajmować osoba, która:

 • posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
 • jest obywatelem polskim;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiada kompetencje kierownicze;
 • posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 • posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa Urzędu.

 

Czym jest Rada Zamówień Publicznych?

 

Rada Zamówień Publicznych jest organem doradczo-opiniodawczym Prezesa Urzędu. W szczególności:

 • wyraża opinie w szczególnie istotnych sprawach systemu zamówień, przedstawionych jej przez Prezesa Urzędu;
 • opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących zamówień;
 • opiniuje roczne sprawozdania Prezesa Urzędu o funkcjonowaniu systemu zamówień;
 • ustala zasady etyki zawodowej osób wykonujących określone w ustawie zadania w systemie zamówień.

W skład Rady wchodzi od 10 do 15 członków powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów.

 

Czym jest Krajowa Izba Odwoławcza?

 

Krajowa Izba Odwoławcza jest właściwa do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jej organami są:

 • Prezes;
 • wiceprezes;
 • zgromadzenie ogólne, które tworzą członkowie Izby.

 

W skład Izby wchodzi nie więcej niż 100 członków powoływanych i odwoływanych przez Prezesa Rady Ministrów spośród osób spełniających wymagania, o których mowa niżej, i które uzyskały najlepsze wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym. Członkiem Izby może być osoba, która:

 • jest obywatelem polskim;
 • posiada wyższe wykształcenie prawnicze;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • ma nieposzlakowaną opinię;
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiada minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe (staż pracy) w administracji publicznej lub na stanowiskach związanych z udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii prawnych, opracowywaniem projektów aktów prawnych oraz występowaniem przed sądami i urzędami;
 • ukończyła 29 lat.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Prawa zamówień publicznych zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Ucząc innych, sami się uczymy."

 

Podstawa prawna:
Art. 1, art. 2, art. 152, art. 153, art. 157, art. 158, art. 172, art. 173 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907).

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.