Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowelizacja KPC: Co zmieni się w procedurze cywilnej po 1 marca 2020 roku?
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Niezbędnik przyszłego aplikanta: Tworzenie stowarzyszeń w pytaniach i odpowiedziach

4.7/5 z 46 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Przygotowujesz się do egzaminu wstępnego na aplikację ? W takim razie na pewno przyda się Tobie nasz podręczny skrypt z ustawy Prawo o stowarzyszeniach, w którym w formie krótkich pytań i odpowiedzi przedstawiliśmy zagadnienie tworzenia stowarzyszeń. Być może niektóre z nich pojawią się na tegorocznym egzaminie wstępnym.

Niezbędnik przyszłego aplikanta: Tworzenie stowarzyszeń w pytaniach i odpowiedziach

Czy założycielami stowarzyszenia mogą być osoby prawne i czy w związku z tym mogą one uczestniczyć w uchwaleniu statutu i wyborze komitetu założycielskiego?

 

Nie. Zgodnie z normą art. 9 ustawy, osoby w liczbie co najmniej piętnastu, pragnące założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski. Ponadto jak wynika z normy art. 3 ust 1 ustawy, prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych. Osoba prawna może być natomiast jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia.

 

Dlatego też należy podkreślić, że założycielem stowarzyszenia może być wyłącznie osoba fizyczna i dlatego uchwalenie statutu i wybór komitetu założycielskiego przez osoby prawne narusza prawo ( zobacz też postanowienie SN z dnia 6 września 2012 r., I CSK 76/12).

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z ustawy Prawo o stowarzyszeniach zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Po pierwsze - uczyć się, po drugie - uczyć się i po trzecie - uczyć się."

 

Co określa statut stowarzyszenia?

 

Statut stowarzyszenia określa w szczególności:

  • nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,
  • teren działania i siedzibę stowarzyszenia,
  • cele i sposoby ich realizacji,
  • sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,
  • władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,
  • sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał,
  • sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,
  • zasady dokonywania zmian statutu,
  • sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

 

Ponadto, stowarzyszenie, które zamierza tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, jest obowiązane określić w statucie strukturę organizacyjną i zasady tworzenia tych jednostek.

 

Jakie są organy stowarzyszenia?

 

Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków. Statut może przewidywać zamiast walnego zebrania członków zebranie delegatów lub zastąpienie walnego zebrania członków zebraniem delegatów, jeżeli liczba członków przekroczy określoną w statucie wielkość. W takich przypadkach statut określa zasady wyboru delegatów i czas trwania ich kadencji. Stowarzyszenie jest także obowiązane posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej.

 

Jak wygląda procedura rejestracji stowarzyszenia?

 

Co do zasady, stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Komitet założycielski składa do sądu rejestrowego wniosek o rejestrację wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokół z wyboru komitetu założycielskiego, a także informację o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia. Wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia sąd rejestrowy rozpoznaje niezwłocznie, a rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Sąd rejestrowy doręcza organowi nadzorującemu odpis wniosku o rejestrację wraz z załącznikami. Organ ten ma prawo wypowiedzieć się w sprawie wniosku w terminie 14 dni licząc od dnia jego doręczenia, a także przystąpić, za zgodą sądu, do postępowania jako zainteresowany.

 

Sąd rejestrowy przed wydaniem postanowienia o zarejestrowaniu stowarzyszenia, jeżeli uzna za niezbędne dokonanie dodatkowych ustaleń, wyznacza w tym celu posiedzenie wyjaśniające. Na posiedzenie wyjaśniające wzywa się uczestników postępowania. Sąd rejestrowy wydaje postanowienie o zarejestrowaniu stowarzyszenia po stwierdzeniu, że jego statut jest zgodny z przepisami prawa i założyciele spełniają wymagania określone ustawą.

 

Kiedy sąd rejestrowy może odmówić zarejestrowania stowarzyszenia?

 

Sąd rejestrowy odmawia zarejestrowania stowarzyszenia, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w ustawie.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z ustawy Prawo o stowarzyszeniach zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy."

 

Kiedy stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność?

 

Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Podstawa prawna:
Art. 3, art.8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2001.Nr 79, poz. 855)

Data: 14.04.2015 10:43
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Studia, Zawody prawnicze, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: stowarzyszenie, tworzenie stowarzyszeń, statut stowarzyszenia, uchwały stowarzyszeń
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.