Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowelizacja KPC: Co zmieni się w procedurze cywilnej po 1 marca 2020 roku?
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Wojewódzkie sądy administracyjne - szybka powtórka z ustawy Prawo o ustroju sądów administracyjnych

4.9/5 z 45 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Kandydaci na aplikantów adwokackich, radcowskich, notarialnych oraz komorniczych nie mogą zapomnieć o nauce zagadnień z ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Dzisiaj proponujemy Wam szybką lekcję dotyczącą zagadnień związanych z funkcjonowaniem wojewódzkich sądów administracyjnych.

Wojewódzkie sądy administracyjne - szybka powtórka z ustawy Prawo o ustroju sądów administracyjnych

Utworzenie wojewódzkiego sądu administracyjnego

 

Zgodnie z omawianą ustawą, wojewódzki sąd administracyjny tworzy się dla jednego województwa lub dla większej liczby województw. To Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego – w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi wojewódzkie sądy administracyjne oraz ustala ich siedziby i obszar właściwości, a także może tworzyć, poza siedzibą sądu, i znosić wydziały zamiejscowe tych sądów.

 

Wojewódzki sąd administracyjny

 

Wojewódzki sąd administracyjny dzieli się na wydziały (tworzy i znosi je Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego). Wydziałem w wojewódzkim sądzie administracyjnym kieruje prezes lub wiceprezes sądu albo wyznaczony sędzia. W skład wojewódzkiego sądu administracyjnego wchodzą:

 • prezes sądu,
 • wiceprezes sądu lub wiceprezesi sądu – ich liczbę określa Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • sędziowie – ich liczbę określa Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia  O ustroju sądów administracyjnych  zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Po pierwsze - uczyć się, po drugie - uczyć się i po trzecie - uczyć się."

 

Organami wojewódzkiego sądu administracyjnego są:

 • prezes sądu, który kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, pełni czynności administracji sądowej i inne czynności przewidziane w ustawie. Prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego w zakresie administracji sądowej jest organem podległym Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego. Prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego zastępuje wiceprezes sądu lub wyznaczony sędzia.;
 • zgromadzenie ogólne sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego;
 • kolegium wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

Powołanie prezesa i wiceprezesa sądu w wojewódzkim sądzie administracyjnym

 

Prezesa i wiceprezesa sądu w wojewódzkim sądzie administracyjnym powołuje Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego spośród sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego, po zasięgnięciu opinii zgromadzenia ogólnego tego sądu. Prezes i wiceprezes sądu w wojewódzkim sądzie administracyjnym są powoływani na okres pięciu lat, najwyżej na dwie kolejne kadencje. W przypadku, gdy opinia nie zostanie wydana w terminie dwóch miesięcy od przedstawienia kandydata właściwemu zgromadzeniu ogólnemu, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego może powołać prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego bez opinii. Z kolei w przypadku wydania przez zgromadzenie ogólne negatywnej opinii o kandydacie, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego może go powołać po uzyskaniu pozytywnej opinii Krajowej Rady Sądownictwa. Negatywna opinia Krajowej Rady Sądownictwa jest dla Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego wiążąca. Jeżeli natomiast Krajowa Rada Sądownictwa w terminie trzydziestu dni od dnia przedstawienia przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego zamiaru powołania sędziego na stanowisko prezesa sądu, mimo negatywnej opinii zgromadzenia ogólnego tego sądu, nie wyda opinii, uważa się, że opinia jest pozytywna.

 

Odwołanie prezesa i wiceprezesa sądu w wojewódzkim sądzie administracyjnym

 

Prezes i wiceprezes sądu w wojewódzkim sądzie administracyjnym mogą być odwołani przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w toku kadencji w przypadku:

 • rażącego niewywiązywania się z obowiązków służbowych;
 • gdy dalszego pełnienia funkcji z innych powodów nie da się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości.

 

Zapamiętaj, że odwołanie prezesa i wiceprezesa sądu w wojewódzkim sądzie administracyjnym następuje po zasięgnięciu opinii zgromadzenia ogólnego tego sądu i Krajowej Rady Sądownictwa. W przypadku niewydania opinii w terminie miesiąca od przedstawienia zamiaru odwołania prezesa albo wiceprezesa sądu, uważa się, że opinia jest pozytywna. W przypadku złożenia w toku kadencji przez prezesa albo wiceprezesa sądu w wojewódzkim sądzie administracyjnym rezygnacji z pełnionej funkcji, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego odwołuje go bez zasięgania w/w opinii.

 

Asesor sądowy w wojewódzkim sądzie administracyjnym

 

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego może mianować asesorem sądowym osobę, która:

 

 • spełnia wymagania, o których mowa w art. 6 § 1 pkt 1-4 i 6, czyli ten, kto:

a) ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
b) jest nieskazitelnego charakteru;
c) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
d) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego;
e) wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej;

 • ukończyła 30 lat;
 • przez co najmniej cztery lata pozostawała na stanowisku sędziego, prokuratora lub radcy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo przynajmniej przez cztery lata wykonywała zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza albo przez sześć lat pozostawała w instytucjach publicznych na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego może, za zgodą kolegium sądu, powierzyć asesorowi sądowemu pełnienie czynności sędziowskich w tym sądzie na czas określony, nieprzekraczający pięciu lat.

 

Referendarz sądowy w wojewódzkim sądzie administracyjnym

 

Na stanowisko referendarza sądowego, do wykonywania czynności w postępowaniu mediacyjnym oraz innych czynności sędziowskich określonych w ustawach, może być mianowany ten, kto spełnia wymagania określone w art. 6 § 1 pkt 1-3, czyli ten kto:

 • ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
  oraz pozostawał co najmniej trzy lata na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego. Na stanowisko starszego referendarza sądowego może być mianowany referendarz sądowy, który zajmował stanowisko referendarza sądowego przez co najmniej dziesięć lat, nie był karany za przewinienia dyscyplinarne, a także uzyskiwał pozytywne okresowe oceny kwalifikacyjne.

 

 

Asystent sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym

 

Na stanowisku asystenta sędziego, do samodzielnego wykonywania czynności administracji sądowej oraz czynności przygotowania spraw sądowych do ich rozpoznania, może być zatrudniony ten, kto spełnia wymagania określone w art. 6 § 1 pkt 1 -3, czyli ten kto:

 • ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;

 

Na stanowisku starszego asystenta sędziego może być zatrudniony asystent sędziego, który zajmował stanowisko asystenta sędziego przez co najmniej pięć lat, nie był karany za przewinienia dyscyplinarne, a także uzyskiwał pozytywne okresowe oceny kwalifikacyjne.

 

Nadzór nad działalnością administracyjną wojewódzkich sądów administracyjnych

 

Co więcej, warto wiedzieć, ze Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz inne osoby powołane do kierowania i nadzoru nad działalnością administracyjną mają prawo wglądu w czynności właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego, mogą być obecni na rozprawie toczącej się z wyłączeniem jawności, mogą żądać wyjaśnień oraz usunięcia uchybień. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego mogą uchylać zarządzenia administracyjne niezgodne z prawem. W ramach czynności nadzoru nad działalnością administracyjną wojewódzkich sądów administracyjnych, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego może zarządzić przeprowadzenie wizytacji sądu lub lustracji w sądzie. W przypadku stwierdzenia uchybienia w zakresie sprawności postępowania sądowego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego mogą zwrócić na nie uwagę i żądać usunięcia skutków uchybienia. Czynności te nie mogą wkraczać w dziedzinę, w której sędziowie są niezawiśli. Na marginesie, warto wiedzieć, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określa – w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną wojewódzkich sądów administracyjnych przez organy i osoby do tego wyznaczone. Określając szczegółowy tryb wykonywania nadzoru należy uwzględnić, że nadzór ma służyć sprawnemu i rzetelnemu wykonywaniu zadań powierzonych sądowi.

 

Zgromadzenie ogólne sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego

 

Zgromadzenie ogólne składa się z sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego. Przewodniczącym zgromadzenia ogólnego jest prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego, który zwołuje zgromadzenie ogólne co najmniej raz w roku. Zapamiętaj, że do podjęcia uchwał zgromadzenia ogólnego wymagana jest obecność przynajmniej połowy liczby jego członków. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. Zgromadzenie ogólne sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego:

 • rozpatruje informację prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego o rocznej działalności sądu;
 • przedstawia Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na stanowiska sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego;
 • wyraża opinię w sprawie powołania lub odwołania prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz opinię w sprawie powołania lub odwołania wiceprezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego;
 • ustala skład liczbowy kolegium sądu oraz wybiera jego członków i dokonuje zmian w jego składzie;
 • wybiera spośród członków zgromadzenia ogólnego dwóch przedstawicieli, którzy uczestniczą w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wybierającym członków Krajowej Rady Sądownictwa;
 • zgłasza kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa;
 • rozpatruje i opiniuje inne sprawy przedłożone przez prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego lub zgłoszone przez członków zgromadzenia ogólnego.

 

Kolegium wojewódzkiego sądu administracyjnego

 

Kolegium sądu:

 • ustala podział czynności w sądzie i określa szczegółowe zasady przydziału spraw poszczególnym sędziom;
 • przedstawia zgromadzeniu ogólnemu opinię o kandydatach na stanowiska sędziów;
 • rozpatruje sprawy przedstawiane zgromadzeniu ogólnemu;
 • rozpatruje inne sprawy przedstawione przez prezesa sądu lub z własnej inicjatywy.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia O ustroju sądów administracyjnych zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Nauka to pokarm dla rozumu. "

 

Kadencja kolegium wojewódzkiego sądu administracyjnego trwa trzy lata. Przewodniczącym kolegium sądu jest prezes sądu. Do podjęcia uchwał kolegium wymagana jest obecność przynajmniej połowy liczby jego członków. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów.

 

Na koniec, należy wskazać, że w sprawach nieuregulowanych w ustawie do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów, asesorów sądowych, starszych referendarzy sądowych, referendarzy sądowych, starszych asystentów sędziów, asystentów sędziów, urzędników i innych pracowników tych sądów stosuje się odpowiednio przepisy o ustroju sądów powszechnych, z tym że system teleinformatyczny obsługujący postępowanie w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu powszechnego nie ma zastosowania, a do starszych asystentów sędziów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące asystentów sędziów, do wynagrodzeń sędziów stosuje się przepisy dotyczące sędziów sądu apelacyjnego, a do wynagrodzeń asesorów sądowych – przepisy dotyczące sędziów sądu okręgowego. Określone w tych przepisach uprawnienia Ministra Sprawiedliwości przysługują Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Podstawa prawna:
art. 16 – 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. 2002 nr 153 poz. 1269)

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.