Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowelizacja KPC: Co zmieni się w procedurze cywilnej po 1 marca 2020 roku?
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Przed egzaminem wstępnym na aplikację: Ustawa o fundacjach w pigułce

4.9/5 z 40 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Ustawa o fundacjach reguluje kwestie powstania, funkcjonowania oraz likwidacji fundacji. Wśród bardziej szczegółowych regulacji tego aktu znaleźć można m. in. określenie celów, dla których ta organizacja może być utworzona, określenie procedury jej ustanawiania, a ponadto określenie organów nadzorujących jej działanie. Wszystko to i wiele innych zagadnień skupiono w jednym artykule.

Przed egzaminem wstępnym na aplikację: Ustawa o fundacjach w pigułce

Fundacja, jako droga do realizacji celów społecznie użytecznych

 

Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

 

Istota i powstanie fundacji

 

W judykaturze podniesiono przed laty, że fundacje nie są organizacjami społecznymi. Wskazano wówczas, że należą one do grupy podmiotów, co do których można stwierdzić, iż są swoistą "masą majątkową" (por. uzasadnienie postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 stycznia 1993 r., sygn. akt I SA 1762/92). Fundacje mogą ustanawiać osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania bądź osoby prawne mające siedziby w Polsce lub za granicą. Fundacja zostaje powołana do życia przez tak zwany akt fundacyjny, którego mocą fundator przeznacza majątek na realizację oznaczonych celów. Oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Zachowania tej formy nie wymaga się, jeżeli ustanowienie fundacji następuje w testamencie. W oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację. Składnikami majątkowymi, o których mowa, mogą być pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości. Racjonalny prawodawca nie określił minimalnego progu początkowego majątku fundacji (tak jak dzieje się to choćby w przypadku spółek kapitałowych).

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Ustawy o fundacjach
zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy."

 

Siedziba fundacji

 

Siedziba fundacji powinna znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja, która ma prowadzić działalność na terenie jednego województwa, powinna mieć siedzibę na terenie województwa objętego działalnością tej fundacji.

 

Obowiązek wpisu do KRS

 

Fundacja podlega obowiązkowi wpisu do KRS. Z wpisem tym wiąże się skutek prawny w postaci nabycia przez fundację osobowości prawnej. Sąd dokonuje wpisu do KRS fundacji po stwierdzeniu, że czynności prawne stanowiące podstawę wpisu zostały podjęte przez uprawnioną osobę lub organ i są ważne. Postanowienie o wpisaniu fundacji do rejestru sąd wydaje ponadto po stwierdzeniu, że cel i statut fundacji są zgodne z przepisami prawa. O wpisaniu fundacji do rejestru sąd zawiadamia ministra właściwego ze względu na zakres jego działania oraz cele fundacji oraz właściwego ze względu na siedzibę fundacji starostę, przesyłając jednocześnie statut.

 

Statut fundacji

 

Działalność fundacji winna być oparta na przepisach ustawy o fundacjach i regulacjach statutu. Ustalenie statutu fundacji jest obowiązkiem fundatora. W dokumencie tym określa się nazwę fundacji, jej siedzibę i majątek, jak też cele, zasady, formy i zakres działalności, a ponadto skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji.
Fundator może odstąpić od osobistego ustalenia statutu i upoważnić do jego ustalenia inną osobę fizyczną lub prawną.

 

Działalność gospodarcza fundacji

 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji określonych celów. Jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż 1000 złotych. Warto nadmienić, że podjęcie przez fundację działalności gospodarczej nieprzewidzianej w statucie wymaga uprzedniej zmiany statutu.

 

Zwolnienie fundacji od podatku od spadków i darowizn

 

Nabycie przez fundację w drodze spadku, zapisu lub darowizny pieniędzy lub innych rzeczy ruchomych albo praw majątkowych jest wolne od podatku od spadków i darowizn.

 

Ewentualność uchylenia uchwały zarządu fundacji

 

Właściwy minister lub starosta może wystąpić do sądu o uchylenie uchwały zarządu fundacji, pozostającej w rażącej sprzeczności z jej celem albo z postanowieniami statutu fundacji lub z przepisami prawa. Możliwe jest jednoczesne zwrócenie się do sądu o wstrzymanie wykonania uchwały do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

 

Konsekwencje działania zarządu fundacji niezgodnego z przepisami prawa

 

Jeżeli działanie zarządu fundacji w istotny sposób narusza przepisy prawa lub postanowienia jej statutu albo jest niezgodne z jej celem, właściwy minister lub starosta (w zależności od kompetencji) może wyznaczyć odpowiedni termin do usunięcia tych uchybień w działalności zarządu albo może żądać dokonania w wyznaczonym terminie zmiany zarządu fundacji. Po bezskutecznym upływie terminu, albo w razie dalszego uporczywego działania zarządu fundacji w sposób niezgodny z prawem, statutem lub celem fundacji, właściwy minister lub starosta może wystąpić do sądu o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego.

 

Sprawozdanie z działalności fundacji

 

Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdanie, o którym mowa, jest przez fundację udostępnione do publicznej wiadomości. Ramowy zakres sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. z 2001 r. Nr 50, poz. 529 ze zm.).


Polskie przedstawicielstwa fundacji zagranicznych

 

Fundacje zagraniczne mające siedzibę za granicą mogą tworzyć przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Utworzenie przedstawicielstwa wymaga zezwolenia, które wydaje, cofa i zawiesza właściwy minister. Przedstawicielstwo jest obowiązane przestrzegać przepisów prawa panującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Ustawy o fundacjach
zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Lepiej uczyć się rzeczy pożytecznych niż podziwianych."

 

Likwidacja fundacji

 

W razie osiągnięcia celu, dla którego fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania jej środków finansowych i majątku, fundacja podlega likwidacji w sposób wskazany w jej statucie. Jeżeli statut nie przewiduje likwidacji fundacji lub jego postanowienia w tym przedmiocie nie są wykonywane, właściwy minister lub starosta zwraca się do sądu o likwidację fundacji. Jeżeli statut fundacji nie określa przeznaczenia środków majątkowych pozostających po jej likwidacji, sąd orzeka o przeznaczeniu tych środków z uwzględnieniem celów, którym fundacja służyła.

 

Podstawa prawna
Art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 14, art. 15, art. 16, art. 19 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.).

 

Orzecznictwo
Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 stycznia 1993 r., sygn. akt I SA 1762/92, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.

Data: 26.03.2015 10:55
Autor/źródło: Terlecki Radosław
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Studia, Zawody prawnicze, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: fundacja, status fundacji, likwidacja fundacji, sprawozdanie z działalności fundacji
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.