Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowelizacja KPC: Co zmieni się w procedurze cywilnej po 1 marca 2020 roku?
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

4 rzeczy, które należy pamiętać z ustawy o samorządzie gminnym - akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę

4.9/5 z 43 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Wiedza z prawa administracyjnego jest niezbędna podczas egzaminu wstępnego na aplikację radcowską i adwokacką. Dlatego dzisiaj prezentujemy opracowanie, skupiające się na 4 rzeczach dotyczących aktów prawa miejscowego, które należy pamiętać z ustawy o samorządzie gminnym.

4 rzeczy, które należy pamiętać z ustawy o samorządzie gminnym - akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę

Stanowienie aktów prawa miejscowego

 

Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.

 

Jakie akty prawa miejscowego mogą wydawać organy gminy na podstawie ustawy o samorządzie gminnym?

 

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:

  • wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych;
  • organizacji urzędów i instytucji gminnych;
  • zasad zarządu mieniem gminy;
  • zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

 

W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Przepisy porządkowe, o których mowa wyżej, mogą przewidywać za ich naruszanie karę grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu administracyjnego
zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Człowiek uczy się przez pół życia, żeby przez drugą połowę mógł mieć co zapominać."

 

Charakter aktów prawa miejscowego

 

Powszechnie obowiązuje akt, z którego wynika norma mająca walor abstrakcyjny, czyli adresowana do podmiotów określonych rodzajowo (do obywateli, wszelkich podmiotów bądź grup podmiotów wyodrębnionych w oparciu o określone kryterium), kształtując ich sytuacją prawną. Ponadto, norma powszechnie obowiązująca musi mieć jednocześnie generalny charakter, tzn. musi określać adresatów przez wskazanie ich cech, a nie przez wymienienie z nazwy. W opozycji do aktów prawa miejscowego stawia się akty wewnętrzne, które - podobnie jak akty powszechnie obowiązujące - są wydawane na podstawie prawa i w jego granicach przez ustawowo upoważnione do tego organy, jednak nie mają charakteru aktów zewnętrznych. (zobacz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2014 r., sygn. akt II SA/Ol 1076/14.)

 

Ustanowienie aktów prawa miejscowego

 

Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały. Powyższe nie zawiera jednak upoważnienia ustawowego do podejmowania aktów prawa miejscowego, określa jedynie ich formę w przypadku, gdy akty te są stanowione przez radę gminy (zobacz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 21 listopada 2013 r., sygn. akt III SA/Kr 188/13.).

 

W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać wójt, w formie zarządzenia. Zarządzenie, o którym mowa wyżej, podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady. W razie nieprzedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia rada gminy określa termin utraty jego mocy obowiązującej. Wójt przesyła przepisy porządkowe do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina, następnego dnia po ich ustanowieniu.

 

Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego

 

Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Wszystkie przepisy prawa miejscowego są obecnie publikowane w wojewódzkim dzienniku urzędowym, akty o charakterze porządkowym dodatkowo w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie lub w środkach masowego przekazu (zobacz uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2011 r., sygn. akt II CSK 440/10).

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu administracyjnego
zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Ucząc innych, sami się uczymy."

 

Podstawa prawna:
Art. 40, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013 r., poz. 594)

Data: 26.03.2015 07:36
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Studia, Zawody prawnicze
Słowa kluczowe: samorząd gminny, ustanowienie aktów prawa miejscowego, prawo miejscowe, ogłaszanie aktów prawa miejscowego
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.