Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowelizacja KPC: Co zmieni się w procedurze cywilnej po 1 marca 2020 roku?
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Przed egzaminem wstępnym na aplikację: Kodeks postępowania administracyjnego - ugoda

5/5 z 39 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Kodeks postępowania administracyjnego, w ramach przepisów którego ustawodawca uwzględnił także problematykę ugody, znajduje odzwierciedlenie w katalogu aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację. Znajomości tej ustawy oczekuje się od przyszłych aplikantów aplikacji radcowskiej, adwokackiej, notarialnej i komorniczej. W artykule poruszona zostanie kwestia ugody.

Przed egzaminem wstępnym na aplikację: Kodeks postępowania administracyjnego - ugoda

Zawarcie ugody „w sprawie, w której toczy się postępowanie”

 

Zgodnie z kodeksem, w sprawie, w której toczy się postępowanie przed organem administracji publicznej, strony mogą zawrzeć ugodę - jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, przyczyni się to do uproszczenia lub przyspieszenia postępowania i nie sprzeciwia się temu przepis prawa. W judykaturze (por. uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lipca 2011 r., sygn. akt I OSK 1277/10) podkreślono, że przepisy dotyczące ugody (art. 114 do 122 k.p.a.) nie zawierają przepisów prawa jednolitego charakteru. Zawierają zarówno przepisy prawa materialnego jak i przepisy prawa procesowego. Do regulacji materialno-prawnej należy zaliczyć przesłanki materialne dopuszczalności ugody oraz skutki materialno-prawne ugody. Przepisy procesowe to przepisy regulujące procedurę zawarcia ugody. Ze względu na przesłankę prawną zawarcia ugody, polegającą na tym, że ugodę zawiera się „w sprawie, w której toczy się postępowanie” nie jest dopuszczalne zawarcie ugody poza postępowaniem administracyjnym prowadzonym w sprawie. Postępowanie administracyjne jest zorganizowanym ciągiem czynności procesowo-prawnych i czynności materialno-prawnych, ale prowadzonych w wyznaczonych przepisami prawa granicach. Postępowanie administracyjne w pierwszej instancji rozpoczyna czynność wszczęcia postępowania w sprawie, a kończy doręczenie (ogłoszenie) decyzji stronie. Po doręczeniu decyzji więź procesowa kończy się pomiędzy organem administracji publicznej a stroną postępowania, a zatem nie ma podstaw do wyprowadzenia z regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego wystąpienia przesłanki "toczy się postępowanie w sprawie".

 

 

Czas zawarcia ugody

 

Ugoda może być zawarta przed organem administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie w pierwszej instancji lub postępowanie odwoławcze, do czasu wydania przez organ decyzji w sprawie. W praktyce stosowania prawa utrzymuje się pogląd, według którego ugoda może być zawarta w okresie od daty wszczęcia postępowania w danej instancji do czasu wydania decyzji administracyjnej. Końcową datę okresu, w którym ugoda może być zawarta, należy rozumieć jako ostatni dzień terminu załatwienia sprawy. Niedopuszczalne jest zawarcie ugody po wydaniu decyzji przez organ pierwszej instancji, a przed wszczęciem postępowania odwoławczego, jak również po wydaniu decyzji przez organ odwoławczy, chyba że po uchyleniu decyzji sprawa zostanie przekazana organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia lub decyzja ostateczna zostanie uchylona w wyniku postępowania nadzwyczajnego i sprawa będzie mogła być rozpatrzona merytorycznie.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu postępowania administracyjnego zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Po pierwsze - uczyć się, po drugie - uczyć się i po trzecie - uczyć się."

 

Skutek oświadczenia o zamiarze zawarcia ugody

 

Organ administracji publicznej odroczy wydanie decyzji i wyznaczy stronom termin do zawarcia ugody, jeżeli złożą one zgodne oświadczenie o zamiarze jej zawarcia. W przypadku zawiadomienia przez jedną ze stron o odstąpieniu od zamiaru zawarcia ugody lub niedotrzymania przez strony terminu do zawarcia ugody, organ administracji publicznej załatwia sprawę w drodze decyzji.

 

Forma pisemna ugody oraz elementy składowe

 

Ugodę sporządza się w formie pisemnej. Powinna ona zawierać:

  • oznaczenie organu, przed którym została zawarta,
  • datę sporządzenia,
  • oznaczenie stron,
  • przedmiot i treść ugody,
  • wzmiankę o jej odczytaniu i przyjęciu,
  • podpisy stron oraz
  • podpis pracownika organu administracji publicznej, upoważnionego do sporządzenia ugody.

Organ administracji publicznej utrwala fakt zawarcia ugody w aktach sprawy, w formie protokołu podpisanego przez osobę upoważnioną do sporządzenia ugody.

 

Zatwierdzenie ugody

 

Ugoda wymaga zatwierdzenia przez organ administracji publicznej, przed którym została zawarta. Organ administracji publicznej odmówi zatwierdzenia ugody zawartej z naruszeniem prawa, nieuwzględniającej wymaganego stanowiska innego organu, albo naruszającej interes społeczny bądź słuszny interes stron. Warto wiedzieć, że zatwierdzenie bądź odmowa zatwierdzenia ugody następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Postanowienie w tej sprawie powinno być wydane w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia ugody. Łącznie z postanowieniem zatwierdzającym ugodę doręcza się stronom odpis ugody.

 

Skutek zawarcia ugody w postępowaniu odwoławczym

 

W przypadku, gdy ugoda zawarta została w toku postępowania odwoławczego, z dniem, w którym stało się ostateczne postanowienie zatwierdzające ugodę, traci moc decyzja organu pierwszej instancji, o czym zamieszcza się wzmiankę w tym postanowieniu.

 

Wykonalność ugody

 

Ugoda staje się wykonalna z dniem, w którym postanowienie o jej zatwierdzeniu stało się ostateczne. Organ administracji publicznej, przed którym została zawarta ugoda, potwierdza jej wykonalność na egzemplarzu ugody. Zatwierdzona ugoda wywiera takie same skutki, jak decyzja wydana w toku postępowania administracyjnego.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu postępowania administracyjnego zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Po pierwsze - uczyć się, po drugie - uczyć się i po trzecie - uczyć się."

 

Podstawa prawna

Art. 114, art. 115, art. 116, art. 117, art. 118, art. 119, art. 120, art. 121, art. 122, art. 138 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

 

Orzecznictwo

W ramach powyższego artykułu wykorzystano argumentację zaprezentowaną w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lipca 2011 r., sygn. akt I OSK 1277/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.

Data: 08.09.2015 11:06
Autor/źródło: Terlecki Radosław
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Studia, Zawody prawnicze, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: sesja egzaminacyjna, szybka powtórka, postępowanie administracyjne, ugoda, zawarcie ugody
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.