Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowelizacja KPC: Co zmieni się w procedurze cywilnej po 1 marca 2020 roku?
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Przed egzaminem wstępnym na aplikację: Prokuratura - postępowanie przygotowawcze

5/5 z 42 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Tematem rozważań zawartych w artykule są najistotniejsze regulacje ustawy o prokuraturze normujące prowadzenie postępowania przygotowawczego. Normy zadekretowane w przepisach tego aktu traktują o postępowaniu przygotowawczym - w przeciwieństwie do podobnych (szczegółowych) postanowień Kodeksu postępowania karnego – w sposób ogólny, ograniczając swój zakres jedynie do kwestii podstawowych i organizacyjnych. Wskazana ustawa została uwzględniona w wykazie aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację radcowską oraz aplikację adwokacką.

Przed egzaminem wstępnym na aplikację: Prokuratura - postępowanie przygotowawcze

Prokurator i postępowanie przygotowawcze

 

Prokurator jest określany w praktyce jako organ ochrony prawnej, którego zadaniem jest strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw (zob. np. uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. akt II SA/Wa 2217/12). Wykonuje on czynności oskarżyciela publicznego przed wszystkimi sądami. Może również wykonywać te czynności w sprawach wniesionych do sądu przez innych oskarżycieli. W razie, gdy wyniki postępowania sądowego nie potwierdzają zarzutów oskarżenia, prokurator odstępuje od oskarżenia. W wypadkach przewidzianych w ustawach obowiązkiem prokuratora jest także wnoszenie środków zaskarżenia od orzeczeń sądowych.

 

 

Postępowanie przygotowawcze w wielkim skrócie można określić jako pierwszą fazę postępowania karnego, która ma doprowadzić do ostatecznego przygotowania oraz wniesienia do sądu aktu oskarżenia. Faza ta dzieli się na dwie części:

  • in rem (w sprawie) oraz
  • in personam (przeciwko osobie).

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Ustawy o prokuraturze
zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Człowiek uczy się przez pół życia, żeby przez drugą połowę mógł mieć co zapominać."

 

Omawiane postępowanie prowadzi lub nadzoruje prokurator. W zakresie przewidzianym w ustawie prowadzi je Policja. W wypadkach przewidzianych w ustawie (np. o kontroli skarbowej lub Straży Granicznej) uprawnienia Policji przysługują innym organom. Określone w ustawie czynności w postępowaniu przygotowawczym przeprowadza także sąd. Celem postępowania przygotowawczego jest przede wszystkim:

  • ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo,
  • wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy,
  • wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym ustalenie osób pokrzywdzonych i rozmiarów szkody,
  • zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów dla sądu.

 

Wszczęcie i prowadzenie postępowania przygotowawczego

 

Prokurator, stosownie do przepisów ustaw, wszczyna i prowadzi postępowanie przygotowawcze albo zleca wszczęcie lub prowadzenie takiego postępowania innemu uprawnionemu organowi. W toku postępowania przygotowawczego prokurator stosuje, w wypadkach przewidzianych w ustawach, środki zapobiegawcze wobec podejrzanych, do których zaliczyć można przykładowo tymczasowe aresztowanie, poręczenie majątkowe lub dozór Policji. W sytuacjach, gdy prawodawca dopuszcza prowadzenie postępowania przygotowawczego przez inny organ, prokurator sprawuje nadzór nad tym postępowaniem. Zarządzenia prokuratora w postępowaniu przygotowawczym są wiążące. Warto nadmienić w tej mierze, iż w razie niewykonania zarządzenia prokuratora przełożony winnego funkcjonariusza – na żądanie prokuratora - wszczyna przeciwko niemu postępowanie służbowe lub dyscyplinarne.

 

Ujawnienie istnienia okoliczności sprzyjających popełnianiu przestępstw

 

Jednym z głównych zadań prokuratora jest, jak już nadmieniono, nadzorowanie postępowania przygotowawczego. W przypadku, gdy postępowanie przygotowawcze ujawni istnienie okoliczności sprzyjających popełnianiu przestępstw lub utrudniających ich ujawnianie, prokurator kieruje stosowne wystąpienie do odpowiedniego organu. W wystąpieniu tym prokurator może żądać przeprowadzenia kontroli, a także wszczęcia przeciwko winnym postępowania w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej, służbowej, materialnej lub innej przewidzianej w przepisach dotyczących stosunków pracy. Organ, do którego zwrócił się prokurator, jest obowiązany w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia zawiadomić prokuratora o podjętych środkach lub zajętym stanowisku bądź o sposobie zakończenia kontroli lub postępowania.

 

Najważniejsze prerogatywy Prokuratora Generalnego

 

Zgodnie z ustawą o prokuraturze, wytyczne Prokuratora Generalnego w zakresie postępowania przygotowawczego są wiążące dla wszystkich organów uprawnionych do prowadzenia postępowania przygotowawczego. Warto wiedzieć, że Prokurator Generalny może występować do naczelnych i centralnych organów administracji państwowej o podjęcie środków w celu usprawnienia działalności podległych im organów w zakresie postępowania przygotowawczego. Organ jest wówczas obowiązany w terminie trzydziestu dni od daty otrzymania wystąpienia zawiadomić o podjętych środkach.

 

Nadzór nad wykonywaniem decyzji o pozbawieniu wolności

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Ustawy o prokuraturze
zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Człowiek uczy się przez pół życia, żeby przez drugą połowę mógł mieć co zapominać."

 

Prokurator sprawuje, w granicach przewidzianych ustawami, nadzór nad wykonywaniem postanowień o tymczasowym aresztowaniu i decyzji o pozbawieniu wolności.

 

Podstawa prawna
Art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 ze zm.).

 

Orzecznictwo
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. akt II SA/Wa 2217/12, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.