Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowelizacja KPC: Co zmieni się w procedurze cywilnej po 1 marca 2020 roku?
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Powtórka przed egzaminem wstępnym na aplikację: KRRiT

4.9/5 z 34 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, zwana dalej „Krajową Radą", jest organem państwowym właściwym w sprawach radiofonii i telewizji. Jej ustrój i zadania określa ustawa o radiofonii i telewizji, uwzględniona w wykazie aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację radcowską oraz adwokacką.

Powtórka przed egzaminem wstępnym na aplikację: KRRiT

Skład i kadencja członków Krajowej Rady

 

W skład Krajowej Rady wchodzi pięciu członków powoływanych: 2 przez Sejm, 1 przez Senat i 2 przez Prezydenta, spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków społecznego przekazu. Krajowa Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Na jego wniosek zaś zostaje wybrany także zastępca (również z grona członków).
Kadencja członków Krajowej Rady trwa 6 lat, licząc od dnia powołania ostatniego z nich.

 

 

Warto nadmienić w tym miejscu, że członek Krajowej Rady nie może być powołany na kolejną pełną kadencję. Ponadto, w okresie kadencji członków Krajowej Rady ulega zawieszeniu ich członkostwo we władzach stowarzyszeń, związków zawodowych, związków pracodawców, organizacji kościelnych lub związków wyznaniowych. Warto wiedzieć, że nie można łączyć funkcji członka Krajowej Rady z posiadaniem udziałów albo akcji spółki bądź w inny sposób uczestniczyć w podmiocie będącym dostawcą usługi medialnej lub producentem radiowym lub telewizyjnym oraz wszelką działalnością zarobkową, z wyjątkiem pracy dydaktyczno-naukowej w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracy twórczej.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Ustawy o radiofonii i telewizji zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: "Po pierwsze - uczyć się, po drugie - uczyć się i po trzecie - uczyć się."

 

Biuro Krajowej Rady

 

Krajowa Rada wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Krajowej Rady, którego organizację i tryb działania określa regulamin uchwalany przez Krajową Radę. Koszty działalności Biura Krajowej Rady (tak jak globalne koszty funkcjonowania Krajowej Rady) są pokrywane z budżetu państwa.

 

Przewodniczący Krajowej Rady

 

Jak już wspomniano, członkowie Krajowej Rady wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, a ten wnioskuje o wybranie zastępcy.

 

Przewodniczący Krajowej Rady kieruje jej pracami, reprezentuje Krajową Radę oraz wykonuje zadania określone w ustawie. Jedną z doniosłych jego prerogatyw jest prawo żądania od dostawcy usługi medialnej przedstawienia materiałów, dokumentów i udzielenia wyjaśnień w zakresie niezbędnym dla kontroli zgodności działania tego dostawcy z przepisami ustawy, warunkami koncesji lub wiążącymi go aktami samoregulacji. Przewodniczący Krajowej Rady może także wezwać dostawcę usługi medialnej do zaniechania działań w zakresie dostarczania usług medialnych, jeżeli naruszają one przepisy ustawy, uchwały Krajowej Rady lub warunki koncesji.

 

Zadania Krajowej Rady

 

Wstępnie warto wskazać, iż Krajowa Rada stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności dostawców usług medialnych i interesów odbiorców oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji.

 

Wśród zadań omawianego organu państwowego ustawa wyróżnia w ramach otwartego katalogu:

 • projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji;
 • określanie, w granicach upoważnień ustawowych, warunków prowadzenia działalności przez dostawców usług medialnych;
 • podejmowanie, w zakresie przewidzianym ustawą, rozstrzygnięć w sprawach koncesji na rozpowszechnianie programów, wpisu do rejestru programów, zwanego dalej „rejestrem", oraz prowadzenie tego rejestru;
 • uznawanie za nadawcę społecznego lub odbieranie tego przymiotu, na warunkach określonych ustawą;
 • sprawowanie w granicach określonych ustawą kontroli działalności dostawców usług medialnych;
 • organizowanie badań treści i odbioru usług medialnych;
 • prowadzenie monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie w celu ustalenia kręgu podmiotów dostarczających audiowizualne usługi medialne na żądanie oraz oceny wykonania obowiązków wynikających z ustawy przez te podmioty;
 • ustalanie wysokości opłat za udzielenie koncesji oraz wpis do rejestru;
 • ustalanie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, wysokości opłat abonamentowych;
 • opiniowanie projektów aktów prawnych oraz umów międzynarodowych dotyczących radiofonii i telewizji lub audiowizualnych usług medialnych na żądanie;
 • inicjowanie postępu naukowo-technicznego i kształcenia kadr w dziedzinie radiofonii i telewizji;
 • organizowanie i inicjowanie współpracy z zagranicą w dziedzinie radiofonii i telewizji, w tym współpracy z organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej, właściwymi w sprawach usług medialnych;
 • współpraca z właściwymi organizacjami i instytucjami w zakresie ochrony praw autorskich, praw wykonawców, praw producentów oraz dostawców usług medialnych;
 • przeprowadzanie jawnych i otwartych konkursów na stanowiska członków rad nadzorczych w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji;
 • inicjowanie i wspieranie samoregulacji i współregulacji w zakresie dostarczania usług medialnych;
 • upowszechnianie umiejętności świadomego korzystania z mediów (edukacji medialnej) oraz współpraca z innymi organami państwowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie edukacji medialnej.

 

Sprawozdanie z działalności Krajowej Rady

 

Krajowa Rada przedstawia corocznie do końca marca Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi sprawozdanie ze swej działalności za rok poprzedzający oraz informację o podstawowych problemach radiofonii i telewizji. Sejm i Senat uchwałami przyjmują lub odrzucają sprawozdanie. Uchwała o przyjęciu sprawozdania może zawierać uwagi i zastrzeżenia. W wypadku odrzucenia sprawozdania przez Sejm i Senat kadencja wszystkich członków Krajowej Rady wygasa w ciągu 14 dni, liczonych od dnia ostatniej uchwały. W tym miejscu należy jednak podać, iż wygaśnięcie kadencji Krajowej Rady nie następuje, jeżeli nie zostanie potwierdzone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Krajowa Rada przedstawia też corocznie Prezesowi Rady Ministrów informację o swojej działalności oraz o podstawowych problemach radiofonii i telewizji.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Ustawy o radiofonii i telewizji zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: "Po pierwsze - uczyć się, po drugie - uczyć się i po trzecie - uczyć się."

 

Podstawa prawna
Art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 ze zm.).

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.