Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowelizacja KPC: Co zmieni się w procedurze cywilnej po 1 marca 2020 roku?
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Tej ustawy nie spodziewałeś się na egzaminie wstępnym na aplikację...!

4.8/5 z 22 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

W wykazie aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską zamieszczono w tym roku 55 ustaw. Większość z nich jest doskonale znana absolwentom prawa, są jednak i takie, które niektórzy po raz pierwszy będą czytać ucząc się do tego egzaminu… Do tych drugich zalicza się z pewnością ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, której część dotyczącą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji postaramy się Wam dzisiaj przybliżyć.

Tej ustawy nie spodziewałeś się na egzaminie wstępnym na aplikację...!

Czym zajmuje się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji?


Na mocy ustawy została utworzona Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, jako organ państwowy właściwy w sprawach radiofonii i telewizji. Przede wszystkim należy wskazać, że Krajowa Rada stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności dostawców usług medialnych i interesów odbiorców oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji. Do zadań Krajowej Rady należy w szczególności:

 • projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji;
 • określanie, w granicach upoważnień ustawowych, warunków prowadzenia działalności przez dostawców usług medialnych;
 • podejmowanie, w zakresie przewidzianym ustawą, rozstrzygnięć w sprawach koncesji na rozpowszechnianie programów, wpisu do rejestru programów, zwanego dalej "rejestrem", oraz prowadzenie tego rejestru;
 • uznawanie za nadawcę społecznego lub odbieranie tego przymiotu, na warunkach określonych ustawą;
 • sprawowanie w granicach określonych ustawą kontroli działalności dostawców usług medialnych;
 • organizowanie badań treści i odbioru usług medialnych;
 • prowadzenie monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie w celu ustalenia kręgu podmiotów dostarczających audiowizualne usługi medialne na żądanie oraz oceny wykonania obowiązków wynikających z ustawy przez te podmioty;
 • ustalanie wysokości opłat za udzielenie koncesji oraz wpis do rejestru;
 • ustalanie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728 i Nr 157, poz. 1314 oraz z 2010 r. Nr 13, poz. 70 i Nr 152, poz. 1023), wysokości opłat abonamentowych;
 • opiniowanie projektów aktów prawnych oraz umów międzynarodowych dotyczących radiofonii i telewizji lub audiowizualnych usług medialnych na żądanie;
 • inicjowanie postępu naukowo-technicznego i kształcenia kadr w dziedzinie radiofonii i telewizji;
 • organizowanie i inicjowanie współpracy z zagranicą w dziedzinie radiofonii i telewizji, w tym współpracy z organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej, właściwymi w sprawach usług medialnych;
 • współpraca z właściwymi organizacjami i instytucjami w zakresie ochrony praw autorskich, praw wykonawców, praw producentów oraz dostawców usług medialnych;
 • przeprowadzanie jawnych i otwartych konkursów na stanowiska członków rad nadzorczych w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji;
 • inicjowanie i wspieranie samoregulacji i współregulacji w zakresie dostarczania usług medialnych;
 • upowszechnianie umiejętności świadomego korzystania z mediów (edukacji medialnej) oraz współpraca z innymi organami państwowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie edukacji medialnej.

   

 

 

Na podstawie ustaw i w celu ich wykonania Krajowa Rada wydaje rozporządzenia i uchwały (uchwały są podejmowane większością 2/3 głosów ustawowej liczby członków).

 

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji kieruje jej pracami, reprezentuje Krajową Radę oraz wykonuje zadania określone w ustawie. Nadto, przewodniczący Krajowej Rady może żądać od dostawcy usługi medialnej przedstawienia materiałów, dokumentów i udzielenia wyjaśnień w zakresie niezbędnym dla kontroli zgodności działania tego dostawcy z przepisami ustawy, warunkami koncesji lub wiążącymi go aktami samoregulacji. Przewodniczący Krajowej Rady może również wezwać dostawcę usługi medialnej do zaniechania działań w zakresie dostarczania usług medialnych, jeżeli naruszają one przepisy ustawy, uchwały Krajowej Rady lub warunki koncesji. Przewodniczący Krajowej Rady na podstawie uchwały Rady może wydać decyzję nakazującą zaniechanie przez dostawcę usługi medialnej działań, jeżeli naruszają one przepisy ustawy, uchwały Krajowej Rady lub warunki koncesji.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Ustawy o radiofonii i telewizji zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: "Ucząc innych, sami się uczymy."

 

Skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

 

W skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wchodzi pięciu członków powoływanych w sposób następujący: 2 przez Sejm, 1 przez Senat i 2 przez Prezydenta – spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków społecznego przekazu. Zapamiętaj, że przewodniczącego Krajowej Rady wybierają ze swojego grona i odwołują członkowie Krajowej Rady. Ponadto, Krajowa Rada wybiera ze swego grona, na wniosek Przewodniczącego, zastępcę Przewodniczącego Krajowej Rady.

 

Kadencja członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

 

Ucząc się na egzamin wstępny na aplikację, zapamiętaj, że kadencja członków Krajowej Rady trwa 6 lat, licząc od dnia powołania ostatniego członka. Członkowie Krajowej Rady pełnią swe funkcje do czasu powołania następców. Członek Krajowej Rady nie może być powołany na kolejną pełną kadencję. Organ uprawniony do powołania członka Krajowej Rady odwołuje go wyłącznie w przypadku:

 • zrzeczenia się swej funkcji;
 • choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie funkcji;
 • skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej;
 • złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • naruszenia przepisów ustawy stwierdzonego orzeczeniem Trybunału Stanu.
   

W przypadku odwołania członka lub jego śmierci przed upływem kadencji, właściwy organ powołuje nowego członka Krajowej Rady na okres do końca tej kadencji.

 

Zgodnie z ustawą, pracodawca zatrudniający członka Krajowej Rady udzieli mu, na jego wniosek, urlopu bezpłatnego na czas sprawowania funkcji. Okres urlopu wlicza się do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia wynikające ze stosunku pracy. W okresie kadencji członków Krajowej Rady ulega zawieszeniu ich członkostwo we władzach stowarzyszeń, związków zawodowych, związków pracodawców, organizacji kościelnych lub związków wyznaniowych. Ponadto, istotne jest to, że nie można łączyć funkcji członka Krajowej Rady z posiadaniem udziałów albo akcji spółki bądź w inny sposób uczestniczyć w podmiocie będącym dostawcą usługi medialnej lub producentem radiowym lub telewizyjnym oraz wszelką działalnością zarobkową, z wyjątkiem pracy dydaktyczno-naukowej w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracy twórczej.

 

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Krajowej Rady. Organizację i tryb działania Biura Krajowej Rady określa regulamin uchwalany przez Krajową Radę. Koszty działalności Krajowej Rady i Biura Krajowej Rady są pokrywane z budżetu państwa. Do pracowników Biura Krajowej Rady stosuje się przepisy o pracownikach urzędów państwowych.

 

Sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawia corocznie do końca marca Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi sprawozdanie ze swej działalności za rok poprzedzający oraz informację o podstawowych problemach radiofonii i telewizji. Dodatkowo, Krajowa Rada przedstawia corocznie Prezesowi Rady Ministrów informację o swojej działalności oraz o podstawowych problemach radiofonii i telewizji. Sejm i Senat uchwałami przyjmują lub odrzucają sprawozdanie. Uchwała o przyjęciu sprawozdania może zawierać uwagi i zastrzeżenia. W przypadku odrzucenia sprawozdania przez Sejm i Senat kadencja wszystkich członków Krajowej Rady wygasa w ciągu 14 dni, liczonych od dnia ostatniej uchwały, z zastrzeżeniem, że wygaśnięcie kadencji Krajowej Rady nie następuje, jeżeli nie zostanie potwierdzone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Ustawy o radiofonii i telewizji zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: "Ucząc innych, sami się uczymy."

 

Podstawa prawna:
art. 5 – 12 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. 1993 nr 7 poz. 34)

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.