Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowelizacja KPC: Co zmieni się w procedurze cywilnej po 1 marca 2020 roku?
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

4 zagadnienia dotyczące zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję

5/5 z 28 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Kwestia zakazu praktyk ograniczających konkurencję, w tym zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję, reguluje ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. W ramach uregulowań tego aktu normatywnego prawodawca określił ściśle zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów, a także antykonkurencyjnym koncentracjom przedsiębiorców i ich związków, jeżeli te praktyki lub koncentracje wywołują lub mogą wywoływać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4 zagadnienia dotyczące zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję

Zakazane porozumienia

 

Prawodawca wskazuje, iż zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegające w szczególności na:

 • ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów;
 • ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji lub zbytu oraz postępu technicznego lub inwestycji;
 • podziale rynków zbytu lub zakupu;
 • stosowaniu w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych warunków umów, stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji;
 • uzależnianiu zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy;
 • ograniczaniu dostępu do rynku lub eliminowaniu z rynku przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem;
 • uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców i przedsiębiorcę będącego organizatorem przetargu warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny.

 

Porozumienia, o których mowa powyżej, są w całości lub w odpowiedniej części nieważne. Przepisy szczególne dopuszczają jednak zawieranie niektórych spośród przedmiotowych porozumień (o czym będzie mowa w dalszej części rozważań) ze względu na znikomy łączny udział stron w rynku właściwym, którego dotyczy porozumienie.

 

 

Rozszerzona odpowiedzialność

 

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję - o których mowa w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów - lub naruszenia podobnych zakazów określonych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, odpowiedzialności podlega również osoba zarządzająca, która w ramach sprawowania swojej funkcji w czasie trwania stwierdzonego naruszenia tych zakazów umyślnie dopuściła przez swoje działanie lub zaniechanie do naruszenia przez tego przedsiębiorcę wymienionych zakazów.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Prawa gospodarczego
zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy."

 

W ramach podanego wyżej Traktatu, który organizuje funkcjonowanie Unii i określa dziedziny, granice i warunki wykonywania jej kompetencji, wskazano, że wszelkie porozumienia między przedsiębiorstwami, wszelkie decyzje związków przedsiębiorstw i wszelkie praktyki uzgodnione, które mogą mieć wpływ na handel między Państwami Członkowskimi i których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji wewnątrz rynku wewnętrznego, a w szczególności te, które polegają na:

 • ustalaniu w sposób bezpośredni lub pośredni cen zakupu lub sprzedaży albo innych warunków transakcji;
 • ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji, rynków, rozwoju technicznego lub inwestycji;
 • podziale rynków lub źródeł zaopatrzenia;
 • stosowaniu wobec partnerów handlowych nierównych warunków do świadczeń równoważnych i stwarzaniu im przez to niekorzystnych warunków konkurencji;
 • uzależnianiu zawarcia kontraktów od przyjęcia przez partnerów zobowiązań dodatkowych, które ze względu na swój charakter lub zwyczaje handlowe nie mają związku z przedmiotem tych kontraktów

- są niezgodne z rynkiem wewnętrznym i - jako takie – zakazane.

 

Znikomy łączny udział w rynku

 

Zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję nie stosuje się do porozumień zawieranych między:

 • konkurentami - jeżeli ich łączny udział w rynku właściwym, którego dotyczy porozumienie, nie przekracza 5%;
 • przedsiębiorcami, którzy nie są konkurentami - jeżeli udział żadnego z nich w rynku właściwym, którego dotyczy porozumienie, nie przekracza 10%.

 

Omawianego zakazu nie stosuje się również w przypadku, gdy udziały w rynku właściwym określone powyżej nie zostały przekroczone o więcej niż dwa punkty procentowe w okresie dwóch kolejnych lat kalendarzowych w czasie trwania porozumienia.

 

Warto pamiętać jednak, że w przypadku, gdy chodzi o porozumienia polegające na:

 • ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów,
 • ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji lub zbytu oraz postępu technicznego lub inwestycji,
 • podziale rynków zbytu lub zakupu,
 • uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców i przedsiębiorcę będącego organizatorem przetargu warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny

- nie stosuje się zasad zwolnienia z omawianego zakazu, gdyż są to najcięższe rodzaje porozumień ograniczających konkurencję.

 

Pozostałe okoliczności zwalniające z zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję

 

Przedmiotowego zakazu nie stosuje się także, oprócz przypadków wskazanych w ramach wcześniejszych przytoczeń, do porozumień, które jednocześnie:

 • przyczyniają się do polepszenia produkcji, dystrybucji towarów lub do postępu technicznego lub gospodarczego;
 • zapewniają nabywcy lub użytkownikowi odpowiednią część wynikających z porozumień korzyści;
 • nie nakładają na zainteresowanych przedsiębiorców ograniczeń, które nie są niezbędne do osiągnięcia tych celów;
 • nie stwarzają tym przedsiębiorcom możliwości wyeliminowania konkurencji na rynku właściwym w zakresie znacznej części określonych towarów.

Ciężar udowodnienia okoliczności, o których mowa, spoczywa na przedsiębiorcy, który powinien liczyć się z ryzykiem uznania jego zachowania za zakazane.

 

Podstawa prawna
Art. 1, art. 6, art. 6a, art. 7, art. 8 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 Nr 50, poz. 331 ze zm.).
Art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 115/47 z 9 maja 2008 r.).

Data: 20.01.2015 10:11
Autor/źródło: Terlecki Radosław
Kategoria: Prawo, Studia
Słowa kluczowe: sesja egzaminacyjna, zakazane porozumienia, zakaz konkurencji, zakaz zawierania porozumień ograniczających konkurencję
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.