Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowelizacja KPC: Co zmieni się w procedurze cywilnej po 1 marca 2020 roku?
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Szybka powtórka - przedstawiciel strony

4.6/5 z 34 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Osobiste uczestnictwo w postępowaniu administracyjnym nie zawsze jest możliwe do spełnienia, szczególnie wtedy gdy do załatwienia sprawy są potrzebne wiedza i doświadczenie prawnicze. W związku z tym ustawodawca pozwala, aby strona mogła korzystać z pomocy wybranego przedstawiciela. Dziś w ramach szybkiej powtórki sięgniemy do instytucji zawartej w przepisach KPA.

Szybka powtórka - przedstawiciel strony

Zdolność prawna

 

Zgodnie z treścią art. 30 KPA, zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych stron ocenia się według przepisów prawa cywilnego, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Tym samym zdolność prawna będzie przysługiwała każdej osobie fizycznej – od momentu urodzenia, aż do śmierci, natomiast pełna zdolność do czynności prawnych – osobie fizycznej, która jest pełnoletnia i nie została ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo.

 

 

Pamiętajmy, że osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych działają przez swych ustawowych przedstawicieli. Taka sytuacja będzie miała miejsce, gdy dana osoba nie ukończyła 13 roku życia, albo pomimo osiągnięcia takiego wieku jest ubezwłasnowolniona całkowicie, np. z powodu choroby psychicznej czy narkomanii. Warto wiedzieć także, że strony niebędące osobami fizycznymi działają przez swych ustawowych lub statutowych przedstawicieli. 

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu postępowania administracyjnego zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Mauka to pokarm dla rozumu."

 

Samodzielność w postępowaniu administracyjnym

 

Jak podkreśla WSA w Bydgoszczy w wyroku z dnia 20 marca 2008 r. (sygn. akt II SA/Bd 39/08), w prawie administracyjnym regulacje dopuszczające samodzielne działanie osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych występują sporadycznie. Zasadą jest bowiem, że takie osoby działają przez swoich przedstawicieli ustawowych. Wyjątkowo dokonywanie czynności prawnych przez osoby małoletnie dopuszcza np. ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie, w której przewidziano uprawnienia dla osoby, która ukończyła szesnasty rok życia, do wyrażania zgody na nabycie lub zrzeczenie się przez rodziców obywatelstwa polskiego, które rozciąga na nią, jak również składania oświadczenia przez taką osobę o powrocie do obywatelstwa polskiego, jeśli jedno z jej rodziców jest obywatelem polskim, a obywatelstwo obce zostało dla niej wybrane przez rodziców po urodzeniu. Podobnie rozwiązanie znajduje się art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk, zgodnie z którym rozciągnięcie zmiany nazwiska jednego z rodziców na małoletnie dziecko wymaga zgody tego dziecka, jeśli ukończyło czternaście lat. We wskazanych wyżej wypadkach osoby małoletnie będą posiadały zdolność do czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym, jeżeli działanie lub bezczynność organów administracji (np. niepodjęcie w terminie decyzji w sprawie przyjęcia oświadczenia o powrocie do obywatelstwa polskiego) stanie się przedmiotem sądowej kontroli. Raz jeszcze należy jednak wyraźnie podkreślić, że generalnie po myśli art. 30 § 2 KPA osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych działają przez swych ustawowych przedstawicieli. Przedstawicielem ustawowym - osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest kurator.

 

Gdy działa przedstawiciel

 

W praktyce czynności podejmowane przed organami administracyjnymi dokonywane są już po ustanowieniu, czy będąc bardziej dokładnym, wskazaniu właściwego przedstawiciela ustawowego osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnej. Niekiedy jednak strona postępowania administracyjnego nie przedstawia swojego przedstawiciela, co oczywiście tamuje dalsze rozpoznawanie sprawy. Zgodnie z art. 34 KPA, Organ administracji publicznej występuje do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych, o ile przedstawiciel nie został już wyznaczony. W przypadku konieczności podjęcia czynności niecierpiącej zwłoki organ administracji publicznej wyznacza dla osoby nieobecnej przedstawiciela uprawnionego do działania w postępowaniu do czasu wyznaczenia dla niej przedstawiciela przez sąd. . Pojęcie nieobecności należy przy tym odnieść do sytuacji, w której osoba fizyczna jest nieobecna w miejscu zamieszkania, przy czym przez miejsce zamieszkania należy rozumieć miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu przez nieobecność należy rozumieć nieobecność w kraju. Przedstawiciel wyznaczony na wniosek organu, nie powinien podejmować czynności pozaprocesowych oraz procesowych mających skutek materialnoprawny (np. zawierać ugodę, cofnąć wniosek o wszczęcie postępowania).

 

Przedstawicielem ustawowym strony jest z reguły jej rodzic, o ile nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej. Niekiedy jednak może być nim należycie ustanowiony opiekun prawny czy kurator. Ogólnie rzecz biorąc będzie to osoba, która z mocy samego prawa może działać w cudzym imieniu i ze skutkiem dla osoby, którą reprezentuje.

 

Na zakończenie pamiętajmy, że w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony lub w razie utraty przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych, postępowanie administracyjne ulega zawieszeniu. Dalsze prowadzenie sprawy będzie możliwe tylko, gdy strona lub jej przedstawiciel uzyskają zdolność do czynności prawnych albo też, gdy zostanie ustanowiony nowy przedstawiciel strony.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu postępowania administracyjnego zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Po pierwsze - uczyć się, po drugie - uczyć się i po trzecie - uczyć się."

 

Podstawa prawna:

[art. 30, art. 34 k.p.a. (Dz.U. z 2013 r. Nr 267 j.t.)] 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.