Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowelizacja KPC: Co zmieni się w procedurze cywilnej po 1 marca 2020 roku?
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Sprawdź, czy wiesz wszystko o rozprawie w postępowaniu administracyjnym

5/5 z 24 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Wakacje na półmetku, co oznacza, że zbliża się czas jesiennych egzaminów. Chcąc pomóc tym, którzy marzą o dostaniu się na upragnioną aplikację, prezentujemy krótkie, ale treściwe materiały dydaktyczne, służące zgłębianiu wiedzy z zakresu różnych dziedzin prawa. Dziś postanowiliśmy omówić zagadnienie rozprawy w postępowaniu administracyjnym.

Sprawdź, czy wiesz wszystko o rozprawie w postępowaniu administracyjnym

Kiedy przeprowadza się rozprawę

 

Organ administracji publicznej przeprowadzi z urzędu lub na wniosek strony w toku postępowania rozprawę w każdym przypadku, gdy zapewni to przyspieszenie lub uproszczenie postępowania lub gdy wymaga tego przepis prawa. Organ powinien to uczynić, gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów stron oraz gdy jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin.

 

Czynności podejmowane przed rozprawą

 

Organ administracji publicznej podejmuje przed rozprawą czynności niezbędne do jej przeprowadzenia.
W szczególności organ wzywa:

 

  1. strony do złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów i do stawienia się na rozprawę osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników;
  2. świadków i biegłych do stawienia się na rozprawę.

 

Ponadto organ zawiadamia o rozprawie państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje społeczne, a także inne osoby, jeżeli ich udział w rozprawie jest uzasadniony ze względu na jej przedmiot. W tym przypadku organ wzywa je do wzięcia udziału w rozprawie albo do złożenia przed rozprawą oświadczenia i dowodów dla jego poparcia.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu postępowania administracyjnego zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Nauka to uporządkowana wiedza."

 

Wezwanie na rozprawę

 

W tym miejscu należałoby przywołać treść wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 31.12.2003) w Warszawie z dnia 7 lipca 2001 roku (sygn. akt I SA 389/00), w której sąd ten podkreślił, że obowiązek prawidłowego zawiadomienia uczestników postępowania o rozprawie, tak aby każdemu z nich umożliwić w niej udział także wtedy, gdy stawiennictwo na rozprawie nie jest obowiązkowe, stanowi rękojmię realizacji konstytucyjnego prawa do sprawiedliwego i jawnego rozpoznania sprawy.

 

Zgodnie z normą art. 91 k.p.a. w wezwaniu na rozprawę określa się:

 

  1. termin,
  2. miejsce,
  3. przedmiot rozprawy.

 

Stronom, świadkom, biegłym oraz państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym, organizacjom i innym osobom, wezwanym do udziału w rozprawie, doręcza się wezwanie na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego. Jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że oprócz wezwanych stron uczestniczących w postępowaniu mogą być jeszcze w sprawie inne strony, nieznane organowi administracji publicznej, należy ponadto o terminie, miejscu i przedmiocie rozprawy ogłosić w drodze obwieszczeń albo w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 

Termin rozprawy a doręczenie wezwań

 

Norma art. 92 k.p.a. nakazuje, by termin rozprawy  był tak wyznaczony, aby doręczenie wezwań oraz ogłoszenie o rozprawie nastąpiły przynajmniej na siedem dni przed rozprawą.

 

Kierowanie rozprawą

 

Rozprawą kieruje wyznaczony do przeprowadzenia rozprawy pracownik tego organu administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie. Gdy postępowanie toczy się przed organem kolegialnym, rozprawą kieruje przewodniczący albo wyznaczony członek tego organu.

 

Nieobecność na rozprawie

 

Nieobecność stron należycie wezwanych na rozprawę nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Kierujący rozprawą odroczy ją, jeżeli:

  1. stwierdzi poważne nieprawidłowości w wezwaniu stron,
  2. niestawienie się strony zostało spowodowane przeszkodą trudną do przezwyciężenia,
  3. nastąpi inna ważna przyczyna.

 

Uprawnienia i obowiązki stron w trakcie rozprawy

 

Na rozprawie strony mogą składać wyjaśnienia, zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie. Ponadto strony mogą wypowiadać się co do wyników postępowania dowodowego. Kierujący rozprawą może uchylić zadawane świadkom, biegłym i stronom pytania, jeżeli nie mają one istotnego znaczenia dla sprawy. Jednakże na żądanie strony należy zamieścić w protokole osnowę treści uchylonego pytania.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu postępowania administracyjnego zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Po pierwsze - uczyć się, po drugie - uczyć się i po trzecie - uczyć się."

 

Za niewłaściwe zachowanie się w czasie rozprawy strony, świadkowie, biegli i inne osoby uczestniczące w rozprawie mogą być po uprzednim ostrzeżeniu wydalone z miejsca rozprawy przez kierującego rozprawą oraz ukarane grzywną do 100 zł. Na postanowienie o ukaraniu grzywną służy zażalenie.

 

Podstawa prawna:
Art. 89, art. 90, art. 91, art. 92, art. 93, art. 94, art. 95, art. 96 Ustawy z dnia 4 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego.

Data: 01.09.2015 07:45
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: postępowanie administracyjne, rozprawa w postępowaniu administracyjnym, wezwanie na rozprawę, rozprawa
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.