Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowelizacja KPC: Co zmieni się w procedurze cywilnej po 1 marca 2020 roku?
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

W ramach szybkich i przystępnych powtórek przyszedł czas na opłaty i koszty postępowania administracyjnego

4.9/5 z 38 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Wiedza z zakresu postępowania administracyjnego jest kluczowa dla tych, który pragną przystąpić do jesiennych egzaminów wstępnych na aplikację. Dzisiaj w ramach powtórki przedstawiamy omówienie opłat i kosztów postępowania administracyjnego. Warto przeczytać – kto wie, a może właśnie takie pytanie pojawi się na teście.

W ramach szybkich i przystępnych powtórek przyszedł czas na opłaty i koszty postępowania administracyjnego

Zwłoka w zapłacie należności tytułem opłat i kosztów postępowania

 

Kwestię opłat i kosztów postępowania administracyjnego regulują przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (dalej zwanej k.p.a.). Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni ani dłuższy niż czternaście dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, podanie podlega zwrotowi lub czynność uzależniona od opłaty zostanie zaniechana. Na postanowienie w sprawie zwrotu podania służy zażalenie. Organ powinien jednak załatwić podanie mimo nieuiszczenia należności:

  • jeżeli za niezwłocznym załatwieniem przemawiają względy społeczne lub wzgląd na ważny interes strony;
  • jeżeli wniesienie podania stanowi czynność, dla której jest ustanowiony termin zawity;
  • jeżeli podanie wniosła osoba zamieszkała za granicą.

 

 

Koszty postępowania

 

Stronę obciążają te koszty postępowania, które:

  • wynikły z winy strony;
  • zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie.

 

W uzasadnionych przypadkach organ administracji publicznej może zażądać od strony złożenia zaliczki w określonej wysokości na pokrycie kosztów postępowania.

 

Do kosztów postępowania zalicza się koszty podróży i inne należności świadków i biegłych oraz stron w przypadkach przewidzianych w art. 56 k.p.a. (czyli tak zwane koszty stawiennictwa), a także koszty spowodowane oględzinami na miejscu, jak również koszty doręczenia stronom pism urzędowych. Niemniej jednak organ administracji publicznej może zaliczyć do kosztów postępowania także inne koszty bezpośrednio związane z rozstrzygnięciem sprawy.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu postępowania administracyjnego zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy."

 

Ustalenie wysokości kosztów postępowania

 

Zgodnie z normą art. 264 k.p.a. jednocześnie z wydaniem decyzji organ administracji publicznej ustali w drodze postanowienia wysokość kosztów postępowania, osoby zobowiązane do ich poniesienia oraz termin i sposób ich uiszczenia. Na postanowienie w sprawie kosztów postępowania osobie zobowiązanej do ich poniesienia służy zażalenie.

 

Trafnie zauważono w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 września 2007 roku (sygn. akt II GSK 137/07), że artykuł 264 k.p.a. stanowi tylko o kosztach postępowania. Wskazanie jednak różnicy między opłatą a kosztem postępowania może być utrudnione. Dowodzi tego analiza przepisów ustaw szczególnych, gdzie ustawodawca często posługuje się pojęciami „opłata” i „koszty dodatkowe”, ale można również uznać, że w istocie rzeczy chodzi o opłatę. Jeszcze bardziej utrudnione jest wyodrębnienie „innych należności” wynikłych z postępowania, o których mowa w art. 265 i art. 267 k.p.a. Mogą to być wszelkie inne koszty postępowania niewymienione w k.p.a., a wynikające z ustaw szczególnych.

 

Nieuiszczenie należnych kosztów postępowania

 

Wszelkie nieuiszczone w terminie opłaty, koszty postępowania oraz inne należności wynikłe z tego postępowania podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych (art. 265 k.p.a.).

 

W razie niewątpliwej niemożności poniesienia przez stronę opłat, kosztów i należności związanych z tokiem postępowania organ administracji publicznej może ją zwolnić w całości lub w części od ponoszenia tych opłat, kosztów i należności. Zwolnienie od opłat skarbowych następuje z zachowaniem przepisów o tych opłatach (art. 267 k.p.a.). Jak wskazano w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 września 2010 roku (sygn. akt II OW 36/10), nie ma podstaw, by z kompetencji organu prowadzącego postępowanie w sprawie wyłączać kwestię zwalniania strony od obowiązku poniesienia określonych opłat i należności związanych z tokiem postępowania.

 

Podstawa prawna:
Art. 56, art. 261, art. 262, art. 263, art. 264, art. 265, art. 267 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego.

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.