Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Sądy szukają sędziów i referendarzy sądowych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

5 najważniejszych pytań z ustawy o Radzie Ministrów: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

4.6/5 z 32 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Dziś prezentujemy - w formie pytań i odpowiedzi - najważniejsze informacje dotyczące ustroju i funkcjonowania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zadania tego aparatu pomocniczego Prezesa Rady Ministrów zostały określone w ustawie o Radzie Ministrów. Ustawa ta znajduje się w katalogu aktów prawnych, których znajomości wymaga się przede wszystkim od przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą.

5 najważniejszych pytań z ustawy o Radzie Ministrów: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Kto kieruje Kancelarią?

 

W orzecznictwie sądowym podniesiono, że układ prawnych zależności pomiędzy Prezesem Rady Ministrów, a Kancelarią Prezesa Rady Ministrów (dalej jako „Kancelaria”) jest tego rodzaju, że stanowi on więź organizacyjną - kierownictwa. Zgodnie z tym zapatrywaniem Kancelaria jest jednostką organizacyjną kierowaną przez Prezesa Rady Ministrów (por. uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 listopada 2011 r., sygn. akt I OSK 1003/11). Premier nie jest jednak osobą, która bezpośrednio zarządza Kancelarią. Taką osobą jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów. Jego legitymacja do kierowania Kancelarią wynika wprost z ustawy.

 

 

Kogo obsługuje Kancelaria?

 

Kancelaria zapewnia obsługę merytoryczną, prawną, organizacyjną, techniczną i kancelaryjno-biurową Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesów Rady Ministrów, Ministra - Członka Rady Ministrów, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, Rady Legislacyjnej oraz Szefa Służby Cywilnej. Oprócz tego, Kancelaria może obsługiwać również pełnomocnika Rządu oraz wskazane przez Prezesa Rady Ministrów organy pomocnicze, komisje i komisje wspólne (jak np. komitety do rozpatrywania określonych kategorii spraw lub określonej sprawy oraz komisje do opracowania projektów kodyfikacji określonych dziedzin prawa).

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Ustawy o Radzie Ministrów
zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Po pierwsze - uczyć się, po drugie - uczyć się i po trzecie - uczyć się."

 

Jakie są zadania Kancelarii?

 

Do zadań, które z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów realizuje Kancelaria, należy w szczególności (otwarty katalog):

 • dokonywanie ocen skutków (kosztów i korzyści) społeczno-gospodarczych projektowanych regulacji;
 • opracowywanie ocen międzynarodowych uwarunkowań sytuacji kraju oraz długofalowych koncepcji polityki zagranicznej;
 • opracowywanie ocen funkcjonalności struktur państwa i sprawności ich działania;
 • przygotowywanie innych analiz, prognoz, koncepcji, programów i ocen, zleconych przez Prezesa Rady Ministrów;
 • koordynacja realizacji polityki kadrowej w administracji rządowej, w zakresie określonym w odrębnych przepisach;
 • obsługa spraw kadrowych osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w administracji rządowej;
 • koordynacja współdziałania Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej, Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i innymi organami państwowymi;
 • obsługa informacyjna oraz prasowa Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz wewnętrznych organów pomocniczych i opiniodawczo-doradczych Rady Ministrów;
 • wykonywanie zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa określonych w odrębnych przepisach;
 • wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach lub zleconych przez Prezesa Rady Ministrów.

 

Kto Kancelarii nadaje statut?

 

Statut Kancelarii nadaje Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia. W zarządzeniu tym premier określa szczegółowy zakres zadań i organizację Kancelarii oraz jednostki organizacyjne nadzorowane przez Szefa Kancelarii, z uwzględnieniem szczegółowych zasad określonych w ustawie o Radzie Ministrów.

 

Jakie komórki organizacyjne wchodzą w skład Kancelarii?

 

W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Sekretariat Prezesa Rady Ministrów;
 • Centrum Informacyjne Rządu;
 • Departament Analiz Strategicznych;
 • Departament Komitetu Rady Ministrów;
 • Departament Kontroli i Nadzoru;
 • Departament Prawny;
 • Departament Programowania i Oceny Skutków Regulacji;
 • Departament Rady Ministrów;
 • Departament Spraw Obywatelskich;
 • Departament Służby Cywilnej;
 • Departament Spraw Zagranicznych;
 • Biuro Budżetowo-Finansowe;
 • Biuro Dyrektora Generalnego;
 • Biuro Kolegium do Spraw Służb Specjalnych;
 • Biuro Ochrony;
 • Biuro Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego;
 • Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Ustawy o Radzie Ministrów
zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Nauka to pokarm dla rozumu."

 

Podstawa prawna
Art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r., poz. 392 ze zm.).
§ 1, § 8 Zarządzenia Nr 139 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (tekst jednolity: M.P.2013.638 ze zm.)

 

Orzecznictwo
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 listopada 2011 r., sygn. akt I OSK 1003/11, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.