Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Szybka powtórka: Umyślność a nieumyślność, czyli krótko o stronie podmiotowej czynu zabronionego
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Kiedy adwokat może odmówić udzielenia pomocy prawnej bądź wypowiedzieć pełnomocnictwo?

2/5 z 9 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r., Nr 146, poz. 1188 ze zm.) zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Prawo dopuszcza jednak sytuacje, gdy takiej pomocy może on odmówić bądź też wypowiedzieć istniejące już pełnomocnictwo. Oprócz w/w ustawy kwestie te reguluje również Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, czyli Kodeks Etyki Adwokackiej.

Kiedy adwokat może odmówić udzielenia pomocy prawnej bądź wypowiedzieć pełnomocnictwo?

Tylko ważne powody

 

Adwokat może odmówić udzielenia pomocy prawnej tylko z ważnych powodów, o których musi poinformować zainteresowanego. Adwokatowi przede wszystkim nie wolno udzielać pomocy prawnej, która ułatwiałaby popełnienie przestępstwa lub wskazywałaby możliwość uniknięcia odpowiedzialności karnej za czyn, który miałby zostać popełniony w przyszłości.

 

Nie może on również prowadzić sprawy, której wynik może dotyczyć jego osoby lub majątku, chyba że roszczenie dotyczy członka rodziny lub jest wspólne dla niego i dla strony. Ponadto adwokatowi nie wolno podjąć się prowadzenia sprawy ani udzielić pomocy prawnej, jeżeli:

  • udzielił wcześniej pomocy prawnej stronie przeciwnej w tej samej sprawie lub w sprawie z nią związanej,
  • brał udział w tej sprawie, wykonując funkcję publiczną,
  • osoba, przeciwko której ma prowadzić sprawę, jest jego klientem, choćby w innej sprawie,
  • adwokat, będący dla niego osobą bliską, prowadzi sprawę lub udzielił on już pomocy prawnej stronie przeciwnej w tej samej sprawie lub w sprawie z nią związanej.

 

Adwokat nie może również występować jako pełnomocnik lub obrońca w sprawie, w której złożył w zeznanie w charakterze świadka. Nie ma on także prawa do podejmowania się sprawy, jeżeli zgłosiła się z nią nieupoważniona osoba. Adwokat nie może reprezentować klientów, których interesy są sprzeczne, nawet w przypadku, gdy klienci na to się godzą. Adwokatowi nie wolno podejmować się prowadzenia sprawy przeciwko bliskiej jemu osobie oraz osobie, z którą ma poważny zatarg osobisty.

 

Uwaga!
Jeśli chcesz szybko i poprawnie przygotować Pełnomocnictwo do reprezentowania przed sądem przejdź do formularza »

 

Wątpliwości co do udzielenia lub odmowy udzielenia pomocy prawnej rozstrzyga okręgowa rada adwokacka. W wypadkach nie cierpiących zwłoki może to zrobić dziekan. Należy jednak pamiętać, że w sprawach, w których pomoc prawna ma z mocy przepisów prawa nastąpić z urzędu, z jej udzielenie może zwolnić adwokata tylko organ, który go wyznaczył.

 

Wypowiedzenie pełnomocnictwa

 

Stosunek klienta do adwokata oparty jest na zaufaniu, dlatego też adwokat ma obowiązek  wypowiedzieć pełnomocnictwo, gdy z okoliczności wynika, że klient stracił do niego zaufanie. Adwokat może wypowiedzieć pełnomocnictwo po uzyskaniu zgody kierownika zespołu. Może on zrobić to także w przypadku klientów, których interesy ujawniły się toku postępowania jako sprzeczne. Jeżeli wypowie on pełnomocnictwo musi zawiadomić o tym zainteresowane organy. W sytuacji, gdy nie nastąpiło wcześniejsze objęcie sprawy przez innego adwokata lub zwolnienie ze strony klienta powinien pełnić swoje obowiązki jeszcze przez dwa tygodnie. Adwokat ma szczególne obowiązki w przypadku odmowy sporządzenia środka odwoławczego. Jeżeli więc uzna, że wniesienie środka odwoławczego w prowadzonej przez niego sprawie jest bezzasadne, a klient z tym stanowiskiem się nie zgadza, powinien bez zbędnej zwłoki wypowiedzieć pełnomocnictwo lub powiadomić organ ustanawiający. Może to być sprawa prowadzona zarówno z wyboru, jak i z urzędu Dotyczy to również kasacji, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia czy skargi konstytucyjnej. Z powyższego wynika, iż pełnomocnik z urzędu może odmówić sporządzenia środka odwoławczego, powinien jednakże poinformować o tym sąd i klienta na piśmie, bądź wypowiedzieć pełnomocnictwo.

 

Odpowiedzialność dyscyplinarna i materialna

 

Za naruszenie powyższych zasad adwokatowi grozi odpowiedzialność dyscyplinarna, o której orzekają korporacyjne sądy dyscyplinarne. Organem właściwym do wniesienia sprawy przed sąd dyscyplinarny jest rzecznik dyscyplinarny i to jemu właśnie należy zgłosić ewentualne naruszenie w przedmiotowej materii. Nie należy również zapominać, że taki pełnomocnik ponosić również odpowiedzialność materialną wobec klienta. Będzie to miało miejsce w sytuacji, gdy wskutek działania niezgodnego z przepisami w/w Prawa o adwokaturze i Kodeksu Etyki Adwokackiej jego klient przegrał sprawę. Taka osoba musi jednak udowodnić, że sprawa byłaby wygrana, gdyby środek odwoławczy został wniesiony.

Data: 10.10.2012 11:00
Autor/źródło: Banowicz Andżelika
Kategoria: Zawody prawnicze
Słowa kluczowe: adwokat, pomoc prawna, pełnomocnictwo, środek odwoławczy, kodeks etyki adwokackiej, prawo o adwokaturze
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.