Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Szybka powtórka: Umyślność a nieumyślność, czyli krótko o stronie podmiotowej czynu zabronionego
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Wszystko o egzaminie na licencję syndyka

4.7/5 z 13 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Chcesz przystąpić do egzaminu na licencję syndyka? Interesuje Cię jakie są zasady i terminy przeprowadzania egzaminów? Chcesz wiedzieć, jaki zakres wiedzy jest wymagany na egzaminie? Wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu.

Wszystko o egzaminie na licencję syndyka

Jaki akt prawny reguluje zasady przeprowadzania egzaminu na licencję syndyka?
Podstawowe zasady przeprowadzania egzaminu na licencję syndyka określa ustawa o licencji syndyka z dnia 15 czerwca 2007 r. (Dz.U.  Nr 123, poz. 850).


Natomiast szczegółowy sposób organizacji egzaminu określa Rozporządzenie  Ministra Sprawiedliwości w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej z dnia 1 marca 2011 r. (Dz.U.  Nr 47, poz. 243).


Kiedy odbywają się egzaminy na licencję syndyka?

Egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka, przeprowadza się co najmniej dwa razy w ciągu roku. Informację o terminie egzaminu Minister Sprawiedliwości ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swoich stronach podmiotowych oraz w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, co najmniej na trzy miesiące przed planowanym terminem egzaminu.


W 2012 r. egzaminy na licencję syndyka odbędą się:

  1. 16 kwietnia 2012 r., godz. 10:00
  2. 1 października 2012 r., godz. 10:00
  3. 26 listopada 2012 r., godz. 10:00


Jak złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu na licencję syndyka?

Osoba ubiegająca się o licencję syndyka składa do Ministra Sprawiedliwości wniosek o dopuszczenie do egzaminu najpóźniej 45 dni przed terminem rozpoczęcia egzaminu.


Do wniosku należy załączyć:

  1. kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub zaświadczenie o ukończeniu wyższych studiów magisterskich albo równorzędnych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  2. oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest podejrzany albo oskarżony o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3. dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.

Jeżeli wniosek nie będzie spełniał powyższych wymogów formalnych, osoba ubiegająca się o licencję syndyka zostanie wezwana do uzupełnienia braków. Nieuzupełnienie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez biegu, o czym wnioskodawca zostanie zawiadomiony listem poleconym za poświadczeniem odbioru.


Jeżeli wniosek został złożony po upływie wyznaczonego terminu, przewodniczący Komisji wydaje decyzję odmawiającą dopuszczenia wnioskodawcy do udziału w egzaminie. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Ministra Sprawiedliwości.


Wniosek o dopuszczenie do egzaminu zainteresowani powinni złożyć do ministra sprawiedliwości na adres: Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Skr. Poczt. 33, z dopiskiem „wniosek o dopuszczenie do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka".


Kiedy upływa termin do złożenia wniosku?

Termin do złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu upływa:

  1. 2 marca 2012 r., w przypadku egzaminu, który odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2012 r.,
  2. 17 sierpnia 2012 r., w przypadku egzaminu, który odbędzie się w dniu 1 października 2012 r.,
  3. 12 października 2012 r., w przypadku egzaminu, który odbędzie się w dniu 26 listopada 2012 r.,

Ile wynosi opłata egzaminacyjna za przystąpienie do egzaminu na licencję syndyka?
Osoba przystępująca do egzaminu uiszcza opłatę egzaminacyjną, która stanowi dochód budżetu państwa.


Wysokość i sposób wnoszenia opłaty egzaminacyjnej określa Rozporządzenie  Ministra Sprawiedliwości w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej z dnia 1 marca 2011 r. (Dz.U.  Nr 47, poz. 243).

1 2 3 4 dalej
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.