Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Sądy szukają sędziów i referendarzy sądowych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnej w pytaniach i odpowiedziach

5/5 z 2 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Wielkimi krokami zbliża się zimowa sesja egzaminacyjna, a wraz z nią kolokwia semestralne. W cyklu Szybkich powtórek prezentujemy opracowanie zagadnienia natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnej.

Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnej w pytaniach i odpowiedziach

Jakim decyzjom może zostać nadany rygor natychmiastowej wykonalności?

 

Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji, od której służy odwołanie. Z powyższego wynika, że rygor natychmiastowej wykonalności odnosi się wyłącznie do decyzji organu pierwszej instancji - zgodnie ze wskazanym przepisem dotyczy on "decyzji, od której służy odwołanie", a więc decyzji nieostatecznej. Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji również po jej wydaniu. W tym przypadku organ wydaje postanowienie, na które służy stronie zażalenie.

 

Jakie przesłanki muszą być spełnione, by decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności?

 

Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. W tym ostatnim przypadku organ administracji publicznej może w drodze postanowienia zażądać od strony stosownego zabezpieczenia.

 

Organ w ramach tzw. uznania administracyjnego, ale nie dowolnie, w zależności od okoliczności sprawy, rozstrzyga w kwestii natychmiastowego wdrożenia decyzji w życie. Instytucja ta ma charakter wyjątku od zasady niewykonywania decyzji nieostatecznych, dlatego przesłanki uzasadniające rygor natychmiastowej wykonalności muszą być poddawane ścisłej wykładni. Omawiany rygor może być nadany decyzji tylko w sytuacji, gdy jest to niezbędne dla ochrony wartości wskazanych w art. 108 § 1 k.p.a .(zob. wyrok WSA w Gdańsku z 1 sierpnia 2018 roku, II SA/Gd 309/18).

 

Jaka jest istota rygoru  natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnej?

 

Zgodnie z przepisem art. 108 § 1 k.p.a. decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. W tym ostatnim przypadku organ administracji publicznej może w drodze postanowienia zażądać od strony stosownego zabezpieczenia. Ponadto rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji również po jej wydaniu. W tym przypadku organ wydaje postanowienie, na które służy stronie zażalenie. Istotą natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnych jest to, że decyzja staje się wykonalna, mimo iż nie jest ostateczna. Należy przy tym przyjąć, że decyzja staje się natychmiast wykonalna z dniem wydania decyzji pisemnej lub z dniem ogłoszenia decyzji ustnej, gdy rygor został nadany w decyzji. Organ, nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, nie jest uprawniony do określania, od kiedy decyzja jest wykonalna (zob. wyrok WSA w Poznaniu z 17 maja 2018 r., IV SA/Po 309/18).

 

 

Z jaką chwila decyzja stanie się natychmiast wykonalna?

 

Jak wyżej wspomniano, istotą natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnych jest to, że decyzja staje się wykonalna, mimo że nie jest ostateczna Należy przy tym przyjąć, że decyzja staje się natychmiast wykonalna z dniem wydania decyzji pisemnej lub z dniem ogłoszenia decyzji ustnej, gdy rygor został nadany w decyzji. W przypadku zaś, gdy rygor natychmiastowej wykonalności decyzji został nadany w drodze postanowienia, decyzja staje się natychmiast wykonalna z chwilą wydania postanowienia. Rygor natychmiastowej wykonalności wygasa z dniem wydania decyzji organu odwoławczego zmieniającej lub uchylającej decyzję opatrzoną rygorem albo uchylającej rygor oraz z dniem wydania postanowienia organu wyższego stopnia o uchyleniu postanowienia o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

 

Czy opatrzenie decyzji rygorem natychmiastowej wykonalności wyklucza dokonanie jej zmiany w części odnoszącej się do terminu wykonania decyzji?


Tak. Opatrzenie decyzji rygorem natychmiastowej wykonalności (art. 108 § 1 k.p.a.) wyklucza dokonanie jej zmiany w części odnoszącej się do terminu wykonania decyzji. Stanowiłoby to ingerencję w treść ostatecznego rozstrzygnięcia, skoro przesłanki nadania rygoru byłyby podważane w postępowaniu nadzwyczajnym.


Do kogo należy ocena, czy istnieją przesłanki nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności?

 

Ocena, czy istnieją przesłanki nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności, należy do organu, który wydał decyzję. Jednakże gdy organ stwierdzi, że istnieją przesłanki określone w art. 108 § 1 k.p.a., wówczas obowiązany jest nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, która wymaga uzasadnienia w decyzji. Ponieważ art. 108 przewiduje wyjątek od zasady niewykonywania decyzji nieostatecznych, przesłanki uzasadniające taki rygor muszą być poddawane ścisłej wykładni.

 

Podstawa prawna:
Art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2018 r., poz. 2096).
 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.