Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Sądy szukają sędziów i referendarzy sądowych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Doręczenie decyzji administracyjnej

5/5 z 2 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

W kolejnej odsłonie szybkich powtórek z prawa administracyjnego omawiamy instytucję doręczeń decyzji administracyjnych.

Doręczenie decyzji administracyjnej

Formy doręczenia decyzji administracyjnej

 

Decyzję doręcza się stronom na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadkach wymienionych w art. 14 § 2 k.p.a. (obejmuje to sprawy, które mogą być załatwiane ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie) decyzja może być stronom ogłoszona ustnie.

 

Doręczenie kserokopii decyzji administracyjnej

 

Słusznie uznaje się, że nie można uznać za prawidłową realizację obowiązku nałożonego na organ w drodze art. 109 § 1 k.p.a., poprzez doręczenie stronie kserokopii rozstrzygnięcia (zob. wyrok WSA w Gdańsku dnia  27 listopada 2018 r.. I SA/Gd 750/18). A zatem jedynie doręczenie oryginału decyzji może uznane za prawidłowe jej doręczenie.

 

Doręczenie stronie decyzji administracyjnej na piśmie

 

Należy pamiętać, że co prawda w przepisie art. 109 § 1 k.p.a. nie określono formy doręczanej stronie decyzji, to jednak powinien to być egzemplarz decyzji zawierający wymagany podpis, a nie tylko egzemplarz będący odpisem decyzji, czy poświadczoną kopią. Każdy egzemplarz decyzji doręczany stronom postępowania jest decyzją na prawach oryginału i nie ma podstaw do uznania, że w aktach sprawy można pozostawić oryginał wydanej decyzji, a stronie (stronom) doręczyć tylko odpis decyzji lub jej poświadczoną kserokopię (zob. wyrok WSA w Białymstoku z dnia  14 czerwca 2018 r., II SA/Bk 199/18).

 

Skutki doręczenia uwierzytelnionej kopii decyzji administracyjnej

 

Doręczenie uwierzytelnionej kopii decyzji, ma jedynie walor informacyjny i nie wywiera skutku prawnego w postaci jej doręczenia w rozumieniu art. 109 § 1 k.p.a., związania nią organu (art. 110 k.p.a.), jak też wejścia jej do obrotu prawnego. Przez doręczenie decyzji należy rozumieć doręczenie jej oryginału. Każda "kopia" decyzji, która zostaje doręczona stronom, musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do wydania decyzji, przez co każdy egzemplarz jest decyzją na prawach oryginału. Nie ma podstaw do uznania, że w aktach sprawy można pozostawić oryginał wydanej decyzji, a stronie doręczyć li tylko wypis lub odpis decyzji (wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia  15 lutego 2017 r., II SA/Go 1033/16).

 

 

Doręczenie decyzji administracyjnej faksem

 

Przedmiotem doręczenia jest decyzja w formie pisemnej albo w formie wynikającej z przesłania jej środkami komunikacji elektronicznej. Faks nie spełnia wymagań środków komunikacji elektronicznej, o których stanowi art. 2 pkt 5 ustawy 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Środkami komunikacji elektronicznej są rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna. A zatem dokument przesłany środkami komunikacji elektronicznej ma postać dokumentu elektronicznego, co wyklucza kopię przesłaną za pomocą faksu z uznania jej za dokument elektroniczny (wyrok NSA w Warszawie z dnia 11 października 2016 r., I OSK 966/15).

 

Podstawa prawna:
Art. 109 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego, t.j.Dz.U. z 208 r., poz 2096.
 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.