Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ograniczenie dostępu do świadczeń medycznych dla osób niezaszczepionych na Covid -19 w świetle Konstytucji
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Aplikacje prawnicze: Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów i aplikantów adwokackich - kary

5/5 z 22 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Dzisiejszy artykuł poświęcamy zagadnieniu odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów i aplikantów adwokackich. Będzie on przydatny zarówno dla samych aplikantów, jak i osób, które przygotowują się do jesiennych egzaminów wstępnych, gdyż ustawa Prawo o adwokaturze jest aktem prawnym, którego znajomość jest konieczna by uzyskać pozytywny wynik testu.

Aplikacje prawnicze: Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów i aplikantów adwokackich - kary

Podstawa odpowiedzialności i dyscyplinarnej

 

Adwokaci i aplikanci adwokaccy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych, a adwokaci również za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.

 

Kary dyscyplinarne

 

Kary dyscyplinarne są następujące:

  • upomnienie;
  • nagana;
  • kara pieniężna;
  • zawieszenie w czynnościach zawodowych na czas od trzech miesięcy do pięciu lat;
  • wydalenie z adwokatury.

 

Obok kary zawieszenia w czynnościach zawodowych orzeka się dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas od lat dwóch do lat dziesięciu. Obok kary dyscyplinarnej można orzec dodatkowo obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego. Orzekając ten obowiązek, sąd dyscyplinarny określa sposób jego wykonania, odpowiedni ze względu na okoliczności sprawy.

 

Kara nagany oraz kara pieniężna pociąga za sobą utratę biernego prawa wyborczego do organu samorządu adwokackiego na czas trzech lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. Z kolei kara zawieszenia w czynnościach zawodowych pociąga za sobą utratę biernego i czynnego prawa wyborczego do organu samorządu adwokackiego na czas sześciu lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

 

Warto pamiętać, że sąd dyscyplinarny może orzec podanie treści orzeczenia do publicznej wiadomości w określony sposób, jeżeli uzna to za celowe ze względu na okoliczności sprawy, o ile nie narusza to interesu pokrzywdzonego.

 

Karę pieniężną wymierza się w granicach od półtorakrotności do dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dacie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego. Wpływy z kar pieniężnych okręgowa rada adwokacka przekazuje na cele adwokatury. Z kolei kara wydalenia z adwokatury pociąga za sobą skreślenie z listy adwokatów bez prawa ubiegania się o ponowny wpis na listę adwokatów przez okres 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kary wydalenia z adwokatury.

 

Kary stosowane wobec aplikantów

 

W stosunku do aplikantów adwokackich nie orzeka się kary pieniężnej. Z kolei przepisy o zawieszeniu adwokatów w czynnościach zawodowych stosuje się odpowiednio do aplikantów adwokackich, przy czym czasu trwania zawieszenia nie zalicza się do okresu obowiązkowej aplikacji adwokackiej. Natomiast kara wydalenia z adwokatury w stosunku do aplikantów adwokackich pociąga za sobą skreślenie z listy aplikantów bez prawa ubiegania się o ponowny wpis na listę aplikantów adwokackich lub o wpis na listę adwokatów przez okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kary wydalenia z adwokatury.

 

Kara łączna

 

W razie jednoczesnego ukarania za kilka przewinień dyscyplinarnych, sąd dyscyplinarny wymierza karę za poszczególne przewinienia, a następnie karę łączną.

 

Przy orzekaniu kary łącznej stosuje się następujące zasady:

 

  1. w razie orzeczenia kary upomnienia i nagany wymierza się łączną karę nagany;
  2. kary upomnienia i nagany nie podlegają łączeniu z karą pieniężną;
  3. przy karach pieniężnych łączna kara pieniężna nie może przekraczać sumy tych kar i nie może być niższa od najwyższej z orzeczonych kar pieniężnych;
  4. kara zawieszenia w czynnościach zawodowych nie podlega łączeniu z karami upomnienia, nagany i karą pieniężną;
  5. przy orzeczonych za kilka przewinień karach rodzajowo różnych i karze wydalenia z adwokatury wymierza się karę łączną wydalenia z adwokatury, a w wypadku orzeczonych równocześnie kar pieniężnych karę tę orzeka się na zasadach przewidzianych w pkt 3.

 

Podstawa prawna:
art. 4, art. 8a, art. 80, art. 81, art. 82, art. 83, art. 84 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze ( Dz.U.2015 r., poz. 615)

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.