Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ograniczenie dostępu do świadczeń medycznych dla osób niezaszczepionych na Covid -19 w świetle Konstytucji
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Zastępowanie patrona przed sądem to za mało, aby wstrzymać wykonanie uchwały o skreśleniu z listy aplikantów

5/5 z 14 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Aplikant adwokacki może zostać skreślony z listy aplikantów w kilku określonych przypadkach, np. w razie orzeczenia przez sąd dyscyplinarny kary wydalenia z adwokatury. Od uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie skreślenia z listy aplikantów adwokackich służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. Co więcej aplikant może wnioskować również o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

Zastępowanie patrona przed sądem to za mało, aby wstrzymać wykonanie uchwały o skreśleniu z listy aplikantów

W jednej ze spraw, aplikant adwokacki wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie skreślenia go z listy aplikantów adwokackich. W skardze wnioskował również o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały, uzasadniając to tym, że jest on zobligowany umową zawartą z patronem m.in. do zastępowania go przed sądem, co w przypadku braku zastosowania ochrony tymczasowej, nie będzie możliwe do zrealizowania.

 

 

Zgodnie z przepisem art. 61 § 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu w całości lub w części aktu, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Przesłanki te, tj.

  1. niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody,
  2. niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków
  • mogą zachodzić łącznie lub oddzielnie.

 

Jak podkreślił w uzasadnieniu orzeczenia sąd, w art. 61 § 3 w/w ustawy „chodzi o taką szkodę, która nie będzie mogła być zrekompensowana wskutek ewentualnego ponownego wpisu na listę aplikantów adwokackich, jak również nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do pierwotnego stanu. Z kolei trudne do odwrócenia skutki to takie prawne lub faktyczne skutki, które raz zaistniałe powodują istotną lub trwałą zmianę rzeczywistości, przy czym powrót do stanu poprzedniego może nastąpić tylko po dłuższym czasie lub przy stosunkowo dużym nakładzie sił i środków (p. postanowienie WSA w Białymstoku z dnia 8 sierpnia 2006 r., II SA/Bk 352/06, LexPolonica nr 1241556).”

 

To obowiązkiem strony jest wykazanie przez stronę we wniosku konkretnych okoliczności uzasadniających możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Jak wskazał w postanowieniu z dnia 18 maja 2004 r. (sygn. akt FZ 65/04) Naczelny Sąd Administracyjny: uzasadnienie wniosku winno odnosić się do konkretnych zdarzeń i okoliczności świadczących o tym, że w stosunku do wnioskodawcy wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji jest uzasadnione.

 

Według Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, aplikant w złożonym wraz ze skargą wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały nie uprawdopodobnił, iż wykonanie przedmiotowej uchwały, którą organ samorządu adwokackiego skreślił skarżącego z listy aplikantów adwokackich może doprowadzić do nieodwracalnych skutków prawnych lub spowodować niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody. Należy wskazać, że w przypadku ewentualnego stwierdzenia wadliwości zaskarżonej uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie skreślenia z listy aplikantów adwokackich, będzie on miał możliwość kontynuowania aplikacji na dotychczasowych zasadach – bez konieczności przystępowania do egzaminu konkursowego oraz uiszczania jakichkolwiek opłat z tego tytułu. Sąd uznał, że wskazywany przez skarżącego fakt niemożności wywiązania się przez niego z podjętych zobowiązań do zastępowania adwokatów w kontekście skreślenia z listy aplikantów nie uzasadnia wystąpienia omawianej przesłanki.

 

Ponadto, zdaniem sądu aplikant w uzasadnieniu wniosku nie powiązał skutków wykonania uchwały z konkretnymi zmianami w sferze majątkowej, tj. nie podał żadnych danych obrazujących jego aktualną sytuację finansową przy jednoczesnym wskazaniu, jak zmieniłaby się ona po wykonaniu uchwały. W związku z powyższym, nie było możliwości do tego, aby stwierdzić, czy w istocie zachodzi niebezpieczeństwo trudnych do odwrócenia skutków lub znacznej szkody w związku z wydaniem zaskarżonej uchwały, a zatem WSA w Warszawie odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały.

 

Podstawa prawna:
art. 79 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. 1982 nr 16 poz. 124)

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.