Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Szybka powtórka: Umyślność a nieumyślność, czyli krótko o stronie podmiotowej czynu zabronionego
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Wyrejestrowanie z urzędu pracy

5/5 z 7 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Wyrejestrowanie osoby bezrobotnej z urzędu pracy może nastąpić na skutek jej własnych działań oraz niejako z urzędu. Taka osoba może więc dokonać tej czynności samodzielnie lub zostać pozbawiona statusu osoby bezrobotnej w konsekwencji niewywiązywania się z nałożonych na nią obowiązków. Kwestie dotyczące tego tematu reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r., Nr 69, poz. 415 ze zm.).

Wyrejestrowanie z urzędu pracy

Obowiązek informowania urzędu o zmianach
Bezrobotny musi poinformować urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (np. umowy-zlecenia, czy umowy o dzieło), o rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku. Powinien to zrobić w terminie 7 dni od daty tego zdarzenia a co za tym idzie wyrejestrować się z rejestru osób bezrobotnych. Ponadto osoba zarejestrowana jako bezrobotny ma obowiązek powiadomić urząd pracy również w przypadku, gdy:
- uzyska prawo do emerytury (świadczenia przedemerytalnego) lub renty w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę Polsce,   
- otrzyma zasiłek stały z MOPS, świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu maksymalnego okresu jego pobierania,
- otrzyma pożyczkę lub jednorazowo środki z PFRON lub innej instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej,
- stanie się niezdolna do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym przez nieprzerwany okres 90 dni.

W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych okoliczności zobowiązana do tego osoba powinna złożyć oświadczenie o wyrejestrowaniu i dołączyć do niego stosowny dokument podający przyczynę wyrejestrowania, np. umowę o pracę, wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej itp. W niektórych urzędach pracy wystarczy samo złożenie oświadczenia o wyrejestrowaniu, z podaniem powodu rezygnacji z rejestracji i nie trzeba dołączać dodatkowych dokumentów. Przedmiotowe dokumenty można dostarczyć do urzędu pracy osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą (najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru), za pomocą faksu lub też pocztą elektroniczną.

Urząd może sam wyrejestrować bezrobotnego

Należy pamiętać, że w pewnych okolicznościach utrata statusu osoby bezrobotnej i wyrejestrowanie bezrobotnego następuje bez woli i udziału tej osoby, czyli z urzędu. Ma to miejsce w przypadku, gdy bezrobotny:
- nie stawił się w urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomił w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa,
- odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie,
- z własnej winy przerwał szkolenie, staż lub wykonywanie prac społecznie użytecznych lub inną formę pomocy określoną w ustawie,
- po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
- nie stawił się w urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania,
- z własnej winy przerwał program przygotowania zawodowego dorosłych lub nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego,
- rozpoczął realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisał kontrakt socjalny,
- został tymczasowo aresztowany lub rozpoczął odbywanie kary pozbawienia wolności,
- otrzymał jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
- nie przedstawił zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na odpowiednim druku.
W większości wyżej wymienionych przypadków wyrejestrowanie ma charakter czasowy i po upływie ściśle określonego terminu taka osoba może ponownie zarejestrować się jako bezrobotny.
 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.