Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Reforma prawa procesowego:Sędziowie pokoju nie będą prawnikami
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Adwokatura. Aplikacja adwokacka

5/5 z 8 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

W części 3 cyklu „Adwokatura” opisane zostały zasady odbywania i przebieg aplikacji adwokackiej. Sprecyzowano obowiązki i uprawnienia aplikantów adwokackich, a także przesłanki skreślenia z listy aplikantów.

Adwokatura. Aplikacja adwokacka

Kto może być aplikantem adwokackim?
Aplikantem adwokackim może być osoba, która:

  1. jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata,
  2. korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu wstępnego (art. 75 ust. 2 PrAdw).

Na jakiej podstawie następuje wpis na listę aplikantów adwokackich?
Wpis na listę aplikantów adwokackich następuje na podstawie uchwały okręgowej rady adwokackiej właściwej ze względu na miejsce złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką. Uzyskanie przez kandydata pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów adwokackich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego (art. 75 ust. 3 PrAdw).


Uchwałę w sprawie wpisu na listę aplikantów adwokackich podejmuje okręgowa rada adwokacka w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Od uchwały tej służy odwołanie do prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Od ostatecznej uchwały odmawiającej wpisu na listę aplikantów adwokackich zainteresowanemu służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W przypadku niepodjęcia uchwały przez okręgową radę adwokacką w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów adwokackich lub niepodjęcia uchwały przez prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w terminie 30 dni od dnia doręczenia odwołania zainteresowanemu służy skarga na bezczynność do sądu administracyjnego (art. 75 ust. 6-9 PrAdw).


W jaki sposób przebiega aplikacja adwokacka?
Aplikacja adwokacka rozpoczyna się dnia 1 stycznia każdego roku i trwa trzy lata (art. 76 ust. 1 PrAdw).


Aplikanci odbywają w trakcie pierwszego roku aplikacji szkolenie z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej zawiera co roku z Dyrektorem Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, porozumienie w sprawie odbywania przez aplikantów szkolenia z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury, w którym ustala się plan szkolenia mając na uwadze zarówno praktyczne, jak i teoretyczne zapoznanie aplikantów ze sposobem funkcjonowania sądownictwa powszechnego i prokuratury, sposób jego odbywania i czas trwania, a także wysokość wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia (art. 76 ust. 1a PrAdw).


Szkolenie na aplikacji adwokackiej odbywa się pod okiem patrona w sądach, prokuraturach i kancelariach. Obejmuje ono również zajęcia teoretyczne kończące się zaliczeniami. Prowadzą je okręgowe rady adwokackie.


Przygotowanie do wykonywania zawodu adwokata odbywa się przez:

  1. wykonywanie zleconych przez patrona zadań i ćwiczeń praktycznych oraz zastępowanie przed sądami,
  2. uczestniczenie w zajęciach szkoleniowych organizowanych i rekomendowanych przez okręgową radę adwokacką oraz Naczelną Radę Adwokacką,
  3. odbycie praktyki w sądzie, prokuraturze, kancelarii notarialnej lub innej instytucji publicznej.


Przed zakończeniem każdego roku szkoleniowego w terminie ustalonym przez Prezydium NRA aplikant składa kolokwium roczne z przedmiotów objętych szkoleniem, według zasad określonych przez Prezydium NRA. Program szkolenia może przewidywać kolokwia częściowe. Plan, zakres, zasady, oraz formę i terminy kolokwiów częściowych ustala kierownik szkolenia. Kolokwia roczne obejmują przedmioty wynikające z centralnego planu szkolenia uchwalonego przez Prezydium NRA. Warunkiem dopuszczenia do kolokwium rocznego jest zaliczenie kolokwium częściowego bądź kolokwiów częściowych, o ile zostały one przewidziane w planie szkolenia. W razie negatywnego wyniku, kolokwium roczne i częściowe powtarza się tylko jeden raz, w terminie nie krótszym niż 1 miesiąc i nie dłuższym niż trzy miesiące. Negatywna ocena z jakiegokolwiek przedmiotu na kolokwium rocznym oznacza negatywną ocenę całego kolokwium rocznego i powoduje konieczność jego powtórzenia w terminie poprawkowym. Od decyzji komisji o wyniku kolokwium odwołanie nie przysługuje.

1 2 3 dalej
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.