Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: 30 maja w życie wchodzą nowe regulację Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Sądowa tarcza antykryzysowa-Sejm uchwalił przepisy dotyczące sądów

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Zawieszenie biegu terminów, możliwość komunikacji z sądem online i katalog spraw niecierpiących zwłoki. Prócz tego zastrzeżenie kar, cenzura i areszt domowy na mocy decyzji prokuratora. Co jeszcze znajdziemy w nowych przepisach?

Sądowa tarcza antykryzysowa-Sejm uchwalił przepisy dotyczące sądów

Zawieszenie biegu terminów

 

W świetle uchwalonych przepisów, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 wstrzymany lub zawieszony zostaje bieg terminów przewidzianych przepisami prawa cywilnego i administracyjnego:
 

 • od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem oraz terminy do dokonania przez stronę czynności kształtujących prawa i obowiązki jej lub drugiej strony stosunku prawnego, zasiedzenia, przedawnienia i innych terminów, których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych, a także popadnięcie w opóźnienie,
 • zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju.


Zawieszenie obejmie m.in. bieg terminów w:
 

 • postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,
 • postępowaniach egzekucyjnych,
 • postępowaniach karnych,
 • postępowaniach karnych skarbowych,
 • postępowaniach w sprawach o wykroczenia,
 • postępowaniach administracyjnych,
 • postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

 

 

Sprawy pilne

 

Wspomniane wyżej regulacje nie obejmą tzw. spraw pilnych. Właściwy organ, sąd lub podmiot może więc wezwać obowiązanego do dokonania czynności wynikających z przepisów prawa, w oznaczonym terminie i w zakresie, w jakim przepis ten zobowiązuje do dokonania czynności, jeżeli niepodjęcie ich mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną.

 

W katalogu spraw pilnych znajdą się między innymi:

 • sprawy w przedmiocie wniosków o zastosowanie, przedłużenie, zmianę i uchylenie tymczasowego aresztowania, w których jest stosowane zatrzymanie, w których orzeczono środek zabezpieczający,
 • przesłuchania świadka w postępowaniu przygotowawczym przez sąd, gdy podejrzany jest zatrzymany,
 • sprawy w przedmiocie europejskiego nakazu aresztowania,
 • sprawy w przedmiocie zarządzenia przerwy w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego, o zastosowanie i przedłużenie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku, o zastosowanie lub przedłużenie wobec niego aresztu dla cudzoziemców, w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, oraz jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie,
 • sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką,
 • sprawy dotyczące umieszczenia lub przedłużenia pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich, wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem,
 • sprawy dotyczące umieszczenia w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie,
 • sprawy dotyczące przesłuchania przez sąd osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie


Pisma procesowe

 

Pismo procesowe strony będą mogły wnosić do sądu przy użyciu platformy ePUAP, portalu informacyjnego sądów powszechnych lub za pomocą poczty elektronicznej. Będzie uznane za wniesione z chwilą wprowadzenia go do środka komunikacji elektronicznej i nadania na adres poczty elektronicznej sądu wskazany na stronie internetowej sądu. W myśl przyjętego zapisu - powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ale jeśli adres poczty elektronicznej został wskazany we wcześniejszym piśmie procesowym, a tożsamość strony nie budzi wątpliwości, pismo procesowe tej strony może mieć formę dokumentową bez konieczności opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wskazano też, że forma dokumentowa może mieć w szczególności postać cyfrowego odwzorowania pisma opatrzonego odręcznym podpisem - czyli skanu. Pismo procesowe strony nadane w ten sposób, uznane będzie za równoważne pismu opatrzonemu podpisem własnoręcznym.

 

 

 

 

Areszt domowy i wyższe kary

 

Zgodnie  z nowelizowanym art. 274a § 1 k.p.k.,  tytułem środka zapobiegawczego można zastosować wobec oskarżonego zakaz opuszczania lokalu. Areszt domowy ustala sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Jeżeli nie ustały przesłanki jego stosowania, sąd, przed którym sprawa się toczy, a w postępowaniu przygotowawczym na wniosek prokuratora sąd pierwszej instancji właściwy do rozpoznania sprawy, może przedłużyć jego stosowanie na dalsze okresy, nie dłuższe niż 3 miesiąceWprowadzono również zaostrzenia kar za narażenie na zakażenie chorobą weneryczną, zakaźną lub ciężką chorobą nieuleczalną, czy realnie zagrażającą życiu. W przypadku narażenia jednej osoby grozić będzie od trzech miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, a jeśli sprawca narazi więcej osób,  górna granica wymiaru kary to 10 lat.

 

O 5 lat zwiększono również górny limit kary za stalking. Za uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej, które wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, grozić ma od 6 miesięcy do lat 8. 

Data: 28.03.2020 18:05
Autor/źródło: Zespół portalu sPrawnik.pl
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Gorące tematy, Studia, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: Zawieszeniu biegu terminów, Sprawy pilne, pisma procesowe, terminy procesowe, terminy sądowe, areszt domowy, prokurator, sąd, stalking, koronawirus
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.