Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Znowu potrzebni są referendarze sądowi
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Pigułka z ... : Strona w postępowaniu administracyjnym

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

W dzisiejszej „Pigułce” zajmiemy się zagadnieniem strony w postępowaniu administracyjnym.

Pigułka z ... : Strona w postępowaniu administracyjnym

Pojęcie strony postępowania administracyjnego

 

Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

 

Dla uzyskania przymiotu strony wystarczy, by wynik toczącego się konkretnie postępowania administracyjnego mógł oddziaływać na sferę uprawnień danego podmiotu, wynikających z określonych przepisów prawa materialnego. Stroną postępowania jest się nie tylko wówczas, gdy konkretne uprawnienia materialnoprawne zostaną rzeczywiście naruszone, ale także wówczas, gdy istnieje realne zagrożenie ich naruszenia orzeczeniem kończącym postępowanie. Co więcej, o tym, czy jest się stroną danego postępowania administracyjnego, nie decyduje sama wola, czy też subiektywne przekonanie danego podmiotu, ale okoliczność, czy istnieje przepis prawa materialnego pozwalający zakwalifikować interes danego podmiotu jako interes prawny. Kwestia posiadania interesu prawnego, który warunkuje występowanie w danym postępowaniu w charakterze strony, uzależniona jest od okoliczności konkretnej sprawy oraz przepisów znajdujących do niej zastosowanie.

 

Podmioty będące stronami

 

Stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne - również jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Nie każdy podmiot może być zatem stroną w postępowaniu.

 

Przykład:

  • komitet protestacyjny nie ma zdolności administracyjnoprawnej (w szczególności nie jest organizacją społeczną w rozumieniu art. 29 k.p.a.);
  • szkoły niepubliczne nie posiadają ani osobowości prawnej, ani też nie są też organizacjami społecznymi, ani jednostkami organizacyjnymi gminy; nie posiadają zatem - w świetle art. 29 k.p.a. - zdolności administracyjnoprawnej; to zaś wyklucza ich udział w postępowaniu administracyjnym jako strony;
  • społeczne Komitety Budowy nie odpowiadają kryteriom określonym w art. 29 k.p.a.; nie posiadają bowiem osobowości prawnej, nie są też państwową lub samorządową jednostką organizacyjną i organizacją społeczną.


 

Pełnomocnictwo procesowe w postępowaniu administracyjnym

 

Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

 

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia, o którym mowa wyżej, dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

 

 

W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony. Przewidziane w art. 33 § 4 k.p.a. tzw. "pełnomocnictwo domniemane" ma charakter wyjątkowy i może być zastosowane tyko wtedy, gdy są spełnione łącznie trzy przesłanki w nim wymienione, tj.

  • rozpatrywana sprawa jest sprawą mniejszej wagi,
  • pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony;
  • nie ma wątpliwości, co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

Stosowanie tego przepisu nakłada na organ prowadzący postępowanie obowiązek zachowania szczególnej ostrożności w ocenie samej sprawy - czy jest ona "mniejszej wagi", jak też istotne jest ustalenie, że "nie ma wątpliwości" odnośnie do reprezentowania strony i jego zakresu.

Podstawa prawna:
Art. 28, art. 29, art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm).

 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.