Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Sądy szukają sędziów i referendarzy sądowych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

7 listopada w życie wchodzi kolejna część nowelizacji procedury cywilnej

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

7 listopada w życie wchodzą kolejne przepisy ustawy nowelizującej postępowanie cywilne. Czego tym razem dotyczą zmiany?

7 listopada w życie wchodzi kolejna część nowelizacji procedury cywilnej

Zmiany w zakresie wyłączenia sędziego

 

Ważne zmiany obejmą instytucję wyłączenia sędziego. Podstawy do wyłączenia sędziego z uwagi na zarzut stronniczości nie będzie stanowić już wyrażenie przez niego opinii na sprawę (co do prawa i faktów). W przepisach KC znalazł się bowiem przepis, wedle którego przewodniczący będzie mógł pouczyć strony o prawdopodobnym wyniku sprawy, biorąc pod uwagę zgłoszone twierdzenia i dowody, jak też uprzedzić strony iż rozstrzygnięcie może zostać oparte na innej, aniżeli wskazana przez nie, podstawie prawnej.

 

Doręczenia przez komornika

 

Sąd będzie mógł dokonywać doręczeń za pośrednictwem komornika, jak też zobowiązać powoda do doręczenia pisma pozwanemu w ten sposób, gdy nie udało się mu doręczyć pisma procesowego w inny sposób. Powód będzie miał dwa miesiące na zawiadomienie sądu o doręczeniu pisma w ten sposób albo wskazanie aktualnego adresu pozwanego, pod rygorem zawieszenia, a następnie umorzenia postępowania.

 

Powództwo oczywiście niezasadne

 

Powództwo oczywiście niezasadne, sąd oddali na posiedzeniu niejawnym, nie podejmując żadnych innych czynności, w szczególności informowania o tym pozwanego.

 

Odpowiedź na pozew

 

Pozwany będzie miał dwa tygodnie na odpowiedź na pozew, po której zostanie wyznaczone posiedzenie przygotowawcze w celu podjęcia próby rozwiązania sporu bez potrzeby prowadzenia dalszych posiedzeń, zwłaszcza rozprawy.

 

 

Uzasadnienie wyroku

 

Składając wniosek o uzasadnienie konieczne będzie wskazanie, czy ma dotyczyć całości wyroku czy wyłącznie jego części (poszczególnych rozstrzygnięć), Wniosek będzie podlegał opłacie. Uzasadnienie wyroku ma być napisane zwięźle (z pominięciem powoływania się np. na orzeczenia Sądu Najwyższego). Termin na sporządzenie uzasadnienia wyroku będzie wynosił dwa tygodnie od dnia wpływu wniosku do sądu, a wyjątkowo prezes sądu będzie mógł przedłużyć ten termin na czas oznaczony. Przedłużenie terminu będzie wiązało się ze wydłużeniem terminu do złożenia apelacji, do trzech tygodni.

 

Inne zmiany w procedurze cywilnej

 

Pozostałe zmiany, które wejdą w życie 7 listopada to:

 •  na posiedzeniu przygotowawczym sędzia wraz ze stronami przygotuje plan rozprawy wg którego będą się odbywać czynności w sprawie,
 •  świadek będzie mógł złożyć zeznanie na piśmie,
 •  strona, która wnosiła o wezwanie na rozprawę świadka, biegłego lub innej osoby, będzie obowiązana dołożyć starań, by osoba ta stawiła się w wyznaczonym czasie i miejscu,
 •  jeżeli na ogłoszenie wyroku nikt się nie stawi (także publiczność), przewodniczący będzie mógł odstąpić od odczytania sentencji wyroku, a wyrok będzie ogłoszony z chwilą zakończenia posiedzenia,
 •  ograniczono możliwość składania wniosków o sprostowanie wyroku (oraz o uzupełnienie i wykładnię), jeżeli są składane jedynie dla zwłoki w postępowaniu,
 •  wprowadzono instytucję zażalenia do równorzędnego składu sądu pierwszej instancji,
 •  niedopuszczalne będzie zażalenie wniesione jedynie dla zwłoki w postępowaniu, za takie będzie się uważać drugie i dalsze zażalenie wniesione przez tę samą stronę na to samo postanowienie oraz na postanowienie wydane w wyniku czynności wywołanych wniesieniem przez tę samą stronę wcześniejszego zażalenia,
 •  w razie oczywistej zasadności skargi na orzeczenie referendarza sądowego, referendarz, który wydał zaskarżone orzeczenie będzie mógł stwierdzić zasadność skargi i wydać ponowne orzeczenie,
 •  w sprawach gospodarczych, powód i pozwany będą obowiązani podać adresy poczty elektronicznej, powołać od razu wszystkie twierdzenia i dowody, pod rygorem ich pominięcia, ograniczono również możliwość przeprowadzono dowodu z zeznań świadka,
 •  w postępowaniu upominawczym rozpoznawane będą sprawy o świadczenie (oraz o roszczenia z rękojmi lub gwarancji), jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekroczy dwudziestu tysięcy złotych, w tym przypadku nie będzie obowiązku przeprowadzenia posiedzenia przygotowawczego, ograniczano również zakres obowiązku uzasadnienia orzeczenia w sprawach o najniżej wartości przedmiotu sporu (do 1 tys. zł),
 • w postępowaniu nakazowym, po wydaniu nakazu zapłaty i wniesieniu od niego zarzutów niedopuszczalne będą w dalszym postępowaniu przekształcenia podmiotowe, powództwo wzajemne oraz rozszerzenie powództwa

 

Podstawa prawna:
art 1 ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469).
 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.