Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ograniczenie dostępu do świadczeń medycznych dla osób niezaszczepionych na Covid -19 w świetle Konstytucji
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Niezbędnik aplikanta: Kolokwium z zasad wykonywania zawodu

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Aplikanci III roku aplikacji radcowskiej w tym roku muszą zmierzyć się z kolokwium ustnym z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, etyki zawodu oraz organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych

Niezbędnik aplikanta: Kolokwium z zasad wykonywania zawodu

Pytania z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego

 

Z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego przygotowano 67 pytań:

1.    Proszę omówić istotne cechy zawodu radcy prawnego oraz wskazać, jakie przymioty uzasadniają zaliczenie zawodu radcy prawnego do kategorii „zawodów zaufania publicznego”.
2.    Proszę omówić, na czym – w świetle ustawy o radcach prawnych i Kodeksu Etyki Radcy Prawnego – polega wykonywanie zawodu radcy prawnego, a także ocenić, czy radca prawny wykonujący zawód może jednocześnie wykonywać zawód adwokata lub doradcy podatkowego.
3.    Proszę wskazać, jak ustawa o radcach prawnych definiuje świadczenie pomocy prawnej i cel jej świadczenia przez radcę prawnego. Proszę ocenić, czy osoba będąca radcą prawnym, zatrudniona jako prokurent przedsiębiorcy albo członek organu zarządzającego lub nadzorującego osoby prawnej, wykonuje czynności zawodowe z zakresu pomocy prawnej.
4.    Proszę wskazać, jaki jest dopuszczalny zakres świadczenia pomocy prawnej przez radcę prawnego. W szczególności proszę ocenić, jak powinien zachować się radca prawny w przypadku otrzymania od klienta propozycji reprezentowania go przed Urzędem Patentowym RP w sprawie o zgłoszenie wynalazku w celu uzyskania patentu.
5.    Proszę wyjaśnić, na czym polega ochrona prawna tytułu zawodowego „radca prawny”. Proszę wskazać, w jaki sposób i przez kogo ochrona ta winna być realizowana w sytuacji stwierdzenia, że osoba nie będąca radcą prawnym posługuje się tym tytułem zawodowym w prowadzonej działalności gospodarczej.
6.    Proszę wskazać, w jakich przypadkach radca prawny może oraz w jaki sposób radca prawny powinien poświadczać zgodność odpisów dokumentów z oryginałem. Proszę również ocenić, czy radca prawny może wykonać poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego mu udzielenie pełnomocnictwa substytucyjnego, celem przedłożenia na rozprawie, w sytuacji otrzymania go tuż przed rozprawą w formie skanu „w kolorze”, przesłanego drogą elektroniczną.
7.    Proszę omówić obowiązki informacyjne radcy prawnego względem rady okręgowej izby radców prawnych, związane z podjęciem wykonywania i wykonywaniem zawodu radcy prawnego.
8.    Proszę wymienić formy wykonywania zawodu radcy prawnego, przewidziane w ustawie o radcach prawnych oraz wyjaśnić, czy dopuszczalne jest jednoczesne wykonywanie zawodu w różnych formach.  Proszę w szczególności ocenić, czy radca prawny wykonujący zawód w ramach osobowej spółki handlowej może dodatkowo rozpocząć wykonywanie zawodu w indywidualnej kancelarii radcy prawnego.
9.    Proszę wskazać czynniki różnicujące wykonywanie zawodu radcy prawnego na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz w kancelarii radcy prawnego. Czy możliwe jest jednoczesne wykonywanie zawodu radcy prawnego w obydwu tych formach? 
10.    Proszę omówić podstawowe wymagania dotyczące lokalu kancelarii radcy prawnego lub spółki prawniczej, przeznaczonego do stałej obsługi klientów. Proszę ocenić, czy dopuszczalne byłoby zorganizowanie lokalu kancelarii w pasażu galerii handlowej.
11.    Proszę omówić podstawowe zasady wykonywania zawodu radcy prawnego w spółce prawniczej, w szczególności dopuszczalne formy organizacyjno-prawne takich spółek, ich skład osobowy oraz przedmiot działalności. Proszę także ocenić, czy radca prawny może wykonywać zawód w spółce, której przedmiot działalności wykracza poza zakres świadczenia pomocy prawnej, do której uprawniony jest radca prawny.
12.    Proszę ocenić, jakie działania powinien podjąć  radca prawny w przypadku, gdy jest zatrudniony w spółce kapitałowej (zwanej dalej „Spółką”) na podstawie umowy o pracę, a przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług zarządzania cudzymi interesami w obrocie gospodarczym, w sytuacji, gdy jeden z klientów Spółki wdał się w spór sądowy i zamierza zlecić Spółce prowadzenie tej sprawy przed sądem, zaś Spółka chce, aby pełnomocnikiem procesowym w tej sprawie został ww. radca prawny.
13.    Proszę omówić uregulowania zamieszczone w ustawie o radcach prawnych, służące zapewnieniu niezależności radcy prawnego, wykonującego zawód na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego. Proszę ocenić, czy pracodawca z uwagi na swoje uzasadnione potrzeby może powierzyć radcy prawnemu wykonywanie innej pracy na czas nieprzekraczający 3 miesięcy w ciągu roku (w trybie art. 42 § 2 Kodeksu pracy).
14.    Proszę omówić zasady wynagradzania radcy prawnego zatrudnionego na podstawie stosunku pracy. Proszę wyjaśnić w szczególności, czy – w świetle ustawy - radca prawny zatrudniony na podstawie umowy o pracę powinien obligatoryjnie otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonywania czynności zastępstwa procesowego.
15.    Proszę omówić zagadnienie czasu pracy radcy prawnego wykonującego zawód na podstawie stosunku pracy. Proszę ocenić, czy radcy prawnemu, wykonującemu zawód na podstawie stosunku pracy, który – celem przygotowania się do rozprawy - pracuje w wymiarze przekraczającym normę dobową czasu pracy, przysługuje wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.
16.    Proszę omówić zasady rozwiązywania przez pracodawcę stosunku pracy, łączącego go z radcą prawnym.
17.    Proszę opisać usytuowanie stanowiska radcy prawnego, wykonującego zawód na podstawie stosunku pracy, w strukturze organizacyjnej obsługiwanej jednostki organizacyjnej. Jaką rolę pełni radca prawny – koordynator?
18.    Proszę wskazać, jaki jest zakres przedmiotowy tajemnicy zawodowej? Jakie elementy są objęte tajemnicą radcowską? Proszę przedstawić kontrowersje wynikające z porównania przepisów ustawy o radcach prawnych oraz Kodeksu postępowania karnego, a także stanowisko Trybunału Konstytucyjnego.
19.    Proszę wyjaśnić, czy obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej obejmuje wyłącznie zakaz ujawniania lub upubliczniania informacji objętych tą tajemnicą, czy też może obejmuje on także inne nakazy lub zakazy.
20.    Proszę wyjaśnić, jak należy rozumieć wymóg, wedle którego obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej jest „nieograniczony w czasie”.
21.    Proszę opisać tryb zwalniania radcy prawnego - jako świadka w postępowaniu karnym – z zachowania tajemnicy zawodowej oraz środki ochrony tajemnicy zawodowej, przysługujące radcy prawnemu w takim przypadku.
22.    Proszę omówić zasady odmowy składania zeznań przez radcę prawnego, powołanego w charakterze świadka w postępowaniu cywilnym.  Proszę ocenić w szczególności, czy radca prawny za zgodą swojego klienta może zeznawać w postępowaniu cywilnym co do faktów objętych tajemnicą zawodową.
23.    Proszę wyjaśnić, jak powinien się zachować radca prawny, którego kancelaria poddawana jest uprawnionemu – w świetle przepisów Kodeksu postępowania karnego – przeszukaniu, gdy znaleziono dokumenty zawierające wiadomości objęte tajemnicą zawodową:
(i)    jeśli dotyczy to sprawy, w której jest podejrzanym;
(ii)    jeśli dotyczy to sprawy, w której nie jest podejrzanym;
(iii)    jeśli dokumenty obejmują okoliczności związane z wykonywaniem funkcji obrońcy.
24.    Proszę wskazać, jakiego rodzaju odpowiedzialności podlega radca prawny, który naruszył obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej.
25.    Proszę wyjaśnić, jakie są ustawowe i wynikające z Kodeksu Etyki Radcy Prawnego granice wolności słowa przy wykonywaniu zawodu radcy prawnego oraz jakie mogą być skutki przekroczenia tych granic.
26.    Proszę wyjaśnić, na czym polega ochrona prawna radcy prawnego przy wykonywaniu czynności zawodowych oraz zobrazować je praktycznymi przykładami.
27.    Proszę omówić – wynikające z ustawy o radcach prawnych - zasady prowadzenia spraw przez radcę prawnego przed organami orzekającymi. W tym kontekście proszę ocenić, czy umowa radcy prawnego z klientem może zawierać postanowienia określające w sposób ścisły sposób i zakres wykorzystywania przez radcę prawnego środków ochrony prawnej.
28.    Proszę wyjaśnić zasady przeprowadzania oceny pracy zawodowej radcy prawnego przez kierownika jednostki organizacyjnej, będącej jego pracodawcą. 
29.    Proszę omówić zasady przyjmowania zleceń przez radcę prawnego w świetle ustawy o radcach prawnych, Kodeksu Etyki Radcy Prawnego oraz Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego.
30.    Proszę omówić zasady udzielania substytucji i upoważnień przez radcę prawnego. W szczególności proszę wyjaśnić, czy radca prawny wykonujący wspólnie zawód z doradcą podatkowym może udzielić doradcy podatkowemu substytucji w prowadzonej przez radcę prawnego sprawie podatkowej.
31.    Proszę omówić tryb oraz skutki uznania radcy prawnego za trwale niezdolnego do wykonywania zawodu.
32.    Proszę omówić – istotne z punktu widzenia obowiązków radcy prawnego - konsekwencje zaliczenia działalności zawodowej do kategorii „działalności gospodarczej” w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców.
33.    Proszę omówić zasady przechowywania i dysponowania przez radcę prawnego środkami pieniężnymi klienta.
34.    Proszę omówić zasady przechowywania przez radcę prawnego dokumentów związanych z prowadzonymi sprawami.
35.    Jakie są obowiązki radcy prawnego w świetle roty ślubowania radcowskiego? Porównaj zakres obowiązków wynikających z roty ślubowania z obowiązkami wynikającymi z KERP.
36.    Proszę omówić problematykę obowiązku doskonalenia zawodowego radców prawnych. 
37.    Jakie czynności (kandydata na radcę prawnego i organów samorządu) poprzedzają uzyskanie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego?
38.    Z wykonywaniem jakich zawodów lub z zatrudnieniem w jakiego rodzaju podmiotach nie można - w świetle ustawy o radcach prawnych - łączyć wykonywania zawodu radcy prawnego?
39.    Wyznaczanie w trybie ustawy o radcach prawnych przez dziekana OIRP zastępcy radcy prawnego - przesłanki i skutek.
40.    W jakich przypadkach radcowie prawni występują w roli „instytucji obowiązanych” w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?
41.    Proszę omówić środki bezpieczeństwa finansowego stosowane wobec swoich klientów przez instytucje obowiązane oraz przypadki wyłączenia ich stosowania w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
42.    Proszę omówić problematykę wewnętrznych procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
43.    W jakich przypadkach wyłączony jest obowiązek radcy prawnego, polegający na przekazywaniu informacji o powziętych podejrzeniach popełnienia przestępstwa Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej – w świetle ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
44.    Proszę omówić zagadnienie odpowiedzialności radcy prawnego za naruszenie przepisów ustawy z dnia o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
45.    Proszę omówić zasady wykonywania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stałej praktyki przez prawników zagranicznych z Unii Europejskiej.
46.    Proszę omówić zasady świadczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej usług transgranicznych przez prawników zagranicznych z Unii Europejskiej.
47.    Radca prawny występujący jako pełnomocnik w postępowaniu cywilnym zamierza postawić zarzut niewłaściwej reprezentacji przeciwnika procesowego przez prawnika zagranicznego. Co powinien ustalić, zważywszy na dopuszczalny zakres świadczenia pomocy prawnej przez takiego prawnika i na jakie argumenty może się powołać?
48.    Proszę omówić zagadnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej prawników zagranicznych.
49.    W jakich przypadkach prawnik zagraniczny, będący pełnomocnikiem przed polskim sądem, ma obowiązek zawrzeć z radcą prawnym umowę o współdziałaniu? Czy radca prawny jest zobowiązany do zawarcia takiej umowy, jeżeli zwróci się o to do niego prawnik zagraniczny?
50.    Co powinna zawierać umowa o współdziałanie pomiędzy prawnikiem zagranicznym a radcą prawnym?
51.    Jakie obowiązki i wobec kogo powstają po stronie radcy prawnego w wyniku podjęcia przez niego współdziałania z prawnikiem zagranicznym?
52.    Jakie organy właściwe są do ustanowienia lub wyznaczenia radcy prawnego pełnomocnikiem lub obrońcą z urzędu w poszczególnych rodzajach postępowań?
53.    Jaka jest różnica pomiędzy ustanowieniem a wyznaczeniem radcy prawnego do prowadzenia sprawy z urzędu? Która czynność jest równoznaczna, według kodeksu postępowania cywilnego, z udzieleniem pełnomocnictwa i jak ten przepis należy interpretować?
54.    W jakim trybie następuje ustanowienie i wyznaczenie radcy prawnego do pełnienia funkcji pełnomocnika z urzędu w postępowaniu przed sądem administracyjnym?
55.    Jak kształtują się zasady wynagradzania i zasady zwrotu wydatków radców prawnych występujących z urzędu?
56.    Jakie są podstawy i jaki organ jest właściwy do zwolnienia radcy prawnego od obowiązku pełnienia funkcji pełnomocnika z urzędu w postępowaniu cywilnym?
57.    Jakie są podstawy i jaki organ jest właściwy do zwolnienia radcy prawnego od obowiązku pełnienia funkcji pełnomocnika z urzędu w postępowaniu przed sądem administracyjnym?
58.    Jak może postąpić radca prawny wyznaczony do zastępstwa z urzędu, w zależności od rodzaju postępowania (postępowanie cywilne, a inne postępowania), gdy niektóre czynności procesowe mają być wykonane poza siedzibą sądu orzekającego?
59.    Kiedy - w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego i aktów prawa samorządu radców prawnych - ustaje obowiązek zastępowania strony przez radcę prawnego ustanowionego pełnomocnikiem z urzędu w związku z postępowaniem przed sądem powszechnym? Czy po uprawomocnieniu się wyroku może on wystąpić z wnioskiem o doręczenie wyroku z uzasadnieniem i sporządzić skargę kasacyjną?
60.    Kiedy - w świetle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i aktów prawa samorządu radców prawnych - ustaje obowiązek zastępowania strony przez radcę prawnego ustanowionego pełnomocnikiem z urzędu w związku z postępowaniem kasacyjnym lub postępowaniem o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia? Czy radca prawny będący pełnomocnikiem z urzędu w związku z postępowaniem kasacyjnym lub postępowaniem o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia ma obowiązek wniesienia skargi kasacyjnej lub skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w każdym przypadku? Proszę omówić powyższe zasady
w świetle przepisów kodeksu postępowania karnego.
61.    Jakie - w świetle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz aktów prawa samorządu radców prawnych - są obowiązki radcy prawnego, który nie stwierdza podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej lub skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia?
62.    Jakie - w świetle norm prawa samorządu radców prawnych - są obowiązki radcy prawnego, wnoszącego o zwolnienie z obowiązku zastępowania strony z urzędu i po uzyskaniu takiego zwolnienia oraz jakich rodzajów postępowań obowiązki te dotyczą?
63.    W jakich przypadkach wyznaczenie radcy prawnego do świadczenia pomocy prawnej z urzędu może dotyczyć udzielenia pomocy prawnej przedprocesowej?
64.    Proszę wskazać, jaka jest podstawa prawna obowiązku ubezpieczenia radcy prawnego od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy prawnej, jaki jest zakres minimalny tego ubezpieczenia oraz jaki sposób w samorządzie radców prawnych obowiązek ten jest wykonywany i kontrolowany.
65.    Proszę omówić zasady funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zasady świadczenia takiej pomocy przez radcę prawnego.
66.    Proszę wymienić okoliczności uzasadniające przeprowadzenie wizytacji działalności zawodowej radcy prawnego oraz zasady jej przeprowadzania.
67.    Proszę omówić akty staranności radcy prawnego przy przeszukaniu jego kancelarii przez upoważnione do tego organy wymiaru sprawiedliwości. Pytania z etyki zawodu radcy prawnego

 

Z zakresu etyki zawodu radcy prawnego przygotowano 94 pytania:

1.    Jakich aktów staranności związanych z tajemnicą zawodową powinien - zgodnie Kodeksem Etyki Radcy Prawnego - dochować radca prawny, organizując pracę w kancelarii? Co powinien zrobić radca prawny, by zapobieżenie ujawnienia okoliczności objętych jego tajemnicą zawodową przez osobę odbywającą praktykę w kancelarii, niezwiązaną taką tajemnicą, było maksymalnie skuteczne, także w zakresie odpowiedzialności karnej?
2.    Jakie zasady obowiązują radcę prawnego przy ustalaniu z klientem wynagrodzenia za świadczenie pomocy prawnej? Czy dopuszczalne jest przyjmowanie przez radcę prawnego wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna?
3.    Proszę wskazać sytuacje, w których - zgodnie z poglądami orzecznictwa i doktryny - radca prawny może ujawnić tajemnicę zawodową. 
4.    Proszę wskazać sytuacje, w których – zgodnie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego - zgoda klienta wyłącza zakaz działania radcy prawnego związany z konfliktem interesów.
5.    Jakich zasad – zgodnie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego – powinien przestrzegać radca prawny, podejmując się świadczenia pomocy prawnej na rzecz klienta?
6.    Jakich zasad - zgodnie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego - powinien przestrzegać radca prawny, wykonując zawód radcy prawnego?
7.    Klient - dyrektor dużej spółki chce zlecić radcy prawnemu prowadzenie jego sprawy pracowniczej o przywrócenie do pracy. Klient uważa, że dla ustalenia wynagrodzenia powinna mieć zastosowanie stawka minimalna, wynikająca z urzędowej taryfy opłat za czynności radcy prawnego przed organami wymiaru sprawiedliwości i gotów jest zapłacić jej sześciokrotność. Powołuje się na argument, że jak wygra sprawę, to i tak nie dostanie zwrotu od pracodawcy wyższych kosztów zastępstwa procesowego. Radca prawny odmawia przyjęcia zlecenia
z powodu nieadekwatności kwoty wynagrodzenia do rodzaju sprawy i stopnia jej skomplikowania oraz wymaganego nakładu pracy. Czy odmawiając narusza zasady etyki? 
8.    Radca prawny i klient ustalili w umowie honorariumw kwocie 10 zł za prowadzenie sprawy o wartości przedmiotu sporu 60.000 zł i dodatkowe wynagrodzenie za sukces (premia za sukces) w wysokości 30% od zasądzonej kwoty roszczenia. Sąd zasądził na rzecz klienta kwotę 60.000 zł. Klient nie chce zapłacić premii za sukces, a jedynie minimalne wynagrodzenie ustalone zgodnie z urzędową taryfą opłat za czynności radcy prawnego przed organami wymiaru sprawiedliwości. Następnie klient zgłosił do właściwego rzecznika odpowiedzialności zawodowej zawiadomienie o popełnieniu przez radcę prawnego przewinienia dyscyplinarnego, powołując się na to, że wynagrodzenie zostało ustalone sprzecznie z zasadami etyki, bo w istocie jest to wynagrodzenie za sukces, a nie premia za sukces. Czy ma rację? Proszę uzasadnić odpowiedź.
9.    W jaki sposób i w jakim czasie radca prawny może się umówić o tak zwane wynagrodzenie za sukces? Jakie jest uzasadnienie uregulowania tej kwestii w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego?
10.    W jakich sytuacjach – zgodnie z ustawą o radcach prawnych i Kodeksem Etyki Radcy Prawnego - radca prawny może wypowiedzieć pełnomocnictwo procesowe oraz jakie ustawowe
i deontologiczne obowiązki spoczywają na radcy prawnym, który wypowiedział pełnomocnictwo procesowe?
11.    W toku świadczenia pomocy prawnej z urzędu wystąpiła różnica stanowisk pomiędzy radcą prawnym a osobą przez niego reprezentowaną co do:
(i)    wniesienia pozwu (wniosku),
(ii)    wniesienia środka odwoławczego.
Jak w takiej sytuacji powinien – zgodnie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego - postąpić radca prawny świadczący pomoc prawną "z wyboru", a jak świadczący pomoc prawną „z urzędu”?
12.    Jakie są obowiązki etyczne radcy prawnego, gdy:
(i)    jest stroną sporu sądowego z innym radcą prawnym,
(ii)    jest pełnomocnikiem procesowym w sprawie, w której drugą stroną jest radca prawny?
13.    Radca prawny wstępuje jako pełnomocnik procesowy do sprawy, w której:
(i)    pełnomocnikiem procesowym tego samego klienta jest już inny radca prawny,
(ii)    pełnomocnikiem procesowym tego samego klienta był inny radca prawny.
Jakie obowiązki, zgodnie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego, spoczywają na radcy prawnym w każdej z wyżej wymienionych sytuacji?
14.    Czy „zaciągnięcie” przez radcę prawnego u klientanieoprocentowanej pożyczki w kwocie 50.000 zł, z terminem spłaty w ciągu 3 lat, narusza zasadę niezależności,w sytuacji, gdy radca prawny od roku prowadzi dla tego klienta sprawę o wartości przedmiotu sporu równą 100.000 zł?
15.    W tokupostępowania sądowego ujawnił się konflikt interesów pomiędzy klientami, zastępowanymi przez tego samego radcę prawnego. Czy w takiej sytuacji radca prawny może udzielić pełnomocnictwa substytucyjnego?
16.    Jakie obowiązki, z uwagi na konieczność unikania konfliktu interesów, ciążą na radcy prawnym przyjmującym pełnomocnictwo substytucyjne?
17.    Czy obowiązek unikania konfliktu interesów dotyczy:
(i)    przyjmowania zlecenia od klienta,
(ii)    wyznaczenia do zastępstwa z urzędu,
(iii)    przyjmowania dalszego pełnomocnictwa?
18.    Zakaz prowadzenia sprawy związany jest ze sprzecznością (kolizją) interesów lub znacznym ryzykiem jej występowania.Pomiędzy jakimi podmiotami - w świetle Kodeksu Etyki Radcy Prawnego - może wystąpić ta sprzeczność?
19.    Czy zakazy dotyczące unikania konfliktu interesów, zawarte w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego, odnoszą się do:
(i)    - istniejącego konfliktu interesów,
(ii)    - hipotetycznego konfliktu interesów,
(iii)    - znaczącego ryzyka wystąpienia konfliktu interesów?
Podaj przykłady każdego z tych przypadków.
20.    Jaki sposób informowania o wykonywaniu zawodu radcy prawnego jest - zgodnie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego - zakazany?  Podaj przykłady zakazanych działań. 
21.    Jakie zasady – zgodnie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego - obowiązują radcę prawnego, który informuje o wykonywaniu zawodu, pozyskuje klientów oraz wykonuje czynności zawodowe drogą elektroniczną?
22.    Oceń - w świetle Kodeksu Etyki Radcy Prawnego - bezpośrednie wysyłanie przez radcę prawnego, z częstotliwością raz w miesiącu, na pozyskany w Internecie adres poczty elektronicznej spółki z o.o., ofert zawarcia umowy o pomoc prawną.
23.    Radca prawny prowadzący sprawę karną Janusza W. otrzymał od niego zgodę na doradzanie        w sprawie Dominika K., który w wyniku prowadzonego postępowania karnego został oskarżony o współudział w przestępstwie wraz z Januszem W. Proszę ocenić - w świetle przepisów Kodeksu Etyki Radcy Prawnego - jak powinien zachować się radca prawny w przedmiotowej sprawie.  
24.    Czy radca prawny może używać przy wykonywaniu czynności zawodowych innych posiadanych tytułów zawodowych oraz naukowych? Czy może je ujawniać w informacji o wykonywaniu zawodu?
25.    Jakie obowiązki etyczne radcy prawnego określa Kodeks Etyki Radcy Prawnego w zakresie stosunku do sądów i organów, przed którymi występuje radca prawny, wykonując zawód?
26.    Jakie wymogi stawia Kodeks Etyki Radcy Prawnego w zakresie lojalności i koleżeństwa wobec członków samorządu? Podaj przykłady działania zarówno lojalnego i koleżeńskiego, jak
i stanowiącego naruszenie tych zasad.
27.    Czy – zgodnie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego – radca prawny możne oceniać publicznie pracę zawodową innego radcy prawnego? Czy i w jakich sytuacjach ocena pracy innego radcy prawnego jest dopuszczalna?
28.    Proszę wskazać - zawarte w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego – zasady etyczne odnoszące się do relacji między radcą prawnym a osobą pozostającą w sporze z jego klientem.
29.    Proszę wskazać - określone w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego - zasady umawiania się z klientem i postępowania co do opłat i wydatków w prowadzonej sprawie, oraz omówić wynikającą z Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego kwestię ewentualnych potrąceń z przeznaczonych na wydatki i opłaty środków klienta zgromadzonych przez radcę prawnego na rachunku bankowym.
30.    Jak powinien zachować się radca prawny, gdy:
a)    w sprawie występuje konieczność podjęcia działań niecierpiących zwłoki, a klient nie płaci umówionego częściowego wynagrodzenia za udzielanie pomocy prawnej,
b)  klient po zakończeniu sprawy żąda wydania wszystkich związanych ze sprawą dokumentów, a nie zapłacił należnego wynagrodzenia kwestionując jego wysokość?
31.    Czy dbanie o interesy klienta pozostaje - w świetle Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego – w sprzeczności z dążeniem do ugodowego zakończenia sporu? Jakie są w tym zakresie obowiązki radcy prawnego?
32.    Jaki sposób świadczenia pomocy prawnej jest niedopuszczalny w świetle ustawy o radcach prawnych i regulacji Kodeksu Etyki Radcy Prawnego? Jakie przykłady można wskazać jako praktyki niedopuszczalne dla radcy prawnego.
33.    Czy radca prawny, który składał w sprawie przed sądem zeznania w charakterze świadka, może później reprezentować jedną ze stron tej sprawy przed sądem jako pełnomocnik lub udzielić w tej sprawie porady prawnej jednej ze stron? Jak powinien zachować się ten radca w sytuacji, gdy okaże się, że wskazany wyżej przypadek składania zeznań miał miejsce, a radca świadczy pomoc prawną jako zastępca radcy prawnego wyznaczony przez dziekana w trybie art. 21 ust. 2 ustawy o radcach prawnych?
34.    Radca prawny w uzasadnieniu pisma procesowego sformułował zarzut, iż „pozwany dokonał kradzieży”. Pozwany złożył skargę na postępowanie radcy prawnego do rzecznika dyscyplinarnego. Proszę ocenić postępowanie radcy prawnego. Czy na taką ocenę miałaby wpływ okoliczność, że pozwany wykonuje zawód radcy prawnego.
35.    Proszę omówić obowiązki radcy prawnego związane z przekazaniem sprawy innemu radcy prawnemu, odnoszące się do dokumentów, w tym związanych z wykonywaniem czynności zawodowych drogą elektroniczną.
36.    Proszę omówić – w oparciu o wskazany przez siebie przykładowy stan faktyczny - obowiązki radcy prawnego, związane z przejęciem sprawy albo przekazaniem jej innemu radcy, dotyczące należnego wynagrodzenia.
37.    Proszę wyjaśnić, na czym polega wyłączenie się radcy prawnego z wykonywania czynności zawodowych przy konflikcie interesów oraz wskazać, jakie akty staranności powinien podjąć w sytuacji, gdy zamierza przeprowadzić transakcję majątkową z klientem.
38.    Jak Kodeks Etyki Radcy Prawnego reguluje kwestie informowania przez radcę prawnego o wykonywaniu zawodu na stronach internetowych i portalach społecznościowych? Jakie – kodeksowe i pozakodeksowe - zasady obowiązują przy tego rodzaju działalności marketingowej radcy?
39.    Jak - zgodnie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego - powinien zachować się radca prawny wykorzystujący środki przekazu, które nie gwarantują zachowania poufności w przekazaniu informacji objętych tajemnicą zawodową? Jakie działania powinien podjąćradca prawny, by zapewnić poufność informacji zawartych na nośnikach danych wykorzystywanych przy świadczeniu pomocy prawnej?
40.    Jakie są reguły działania profesjonalnego pełnomocnika i obrońcy, związane z przeszukaniem dokonywanym u niego przez upoważnione organy, w wyniku którego mogłoby dojść do ujawnienia tajemnicy zawodowej? Jaki szczególny obowiązek nakłada na radcę prawnego Kodeks Etyki Radcy Prawnego?
41.    Czy - zgodnie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego - radca prawny powinien wnieść pozew (w sprawie gospodarczej)w sytuacji, gdy wcześniej wydał na piśmie opinię i poinformował klienta o niecelowości wniesienia pozwu? Czy odmienne stanowisko radcy prawnego, któremu powierzono kierowanie praktyką, specjalizującą się w prawie gospodarczym w spółce prawniczej, w której radca jest partnerem, ma wpływ na jego obowiązki w tym zakresie?
42.    Czy radca prawny może zrezygnować z przyjętego zlecenia na trzy dni przed upływem terminu do wniesienia środka zaskarżenia w prowadzonej sprawie?
43.    Czy radcowie prawni - zgodnie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego - zawsze powinni udzielać sobie pomocy w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu? Podaj przykłady sytuacji, w której radca prawny powinien udzielić takiej pomocy i sytuacji, w której nie ma takiego obowiązku. Czy można domniemywać, że radca prawny pełniący funkcję koordynatora w zespole radców prawnych lub kierownika określonej praktyki ma w tym zakresie obowiązki szczególne?
44.    Czy i ewentualnie kogo radca prawny powinien zawiadomić o niezachowaniu przez innego radcę prawnego należytej staranności podczas świadczenia pomocy prawnej? Czy radca prawny wykonujący zawód w spółce prawniczej, któremu powierzono funkcje z zakresu prowadzenia spraw spółki, upoważniony jest do rozpatrywania skarg w tym zakresie na pozostałych radców działających w spółce?
45.    Jakie środki powinien podejmować radca prawny dla uniknięcia lub ograniczenia zwolnienia go z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej (z uwzględnieniem stanowiska Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczącego zwalniania radców prawnych z tajemnicy zawodowej)?
46.    Podczas posiedzenia sądu, na którym był obecny radca prawny i klient, sąd wyznaczył nowy termin rozprawy, na której klient ma być przesłuchany w charakterze strony. Klient zapomniał o terminie rozprawy i nie stawił się, w związku z czym dowód z zeznań tej strony został przez sąd pominięty. Klient zarzuca radcy prawnemu naruszenie zasad etyki poprzez niepoinformowanie go o terminie rozprawy przed jego upływem. Proszę ocenić zarzut postawiony przez klienta radcy prawnemu.
47.    Proszę wskazać zasady, które – zgodnie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego i Regulaminem wykonywania zawodu - obowiązują w stosunkach pomiędzy radcami prawnymi. Jakie specyficzne rodzaje relacji mogą powstawać w związku z różnorodnością form wykonywania zawodu?
48.    Klient wypowiedział radcy prawnemu zlecenie i pełnomocnictwo procesowe w sprawie   o odszkodowanie, kiedy ten przygotował się do złożenia apelacji od niekorzystnego dla klienta wyroku sądu I instancji. Zlecenie i pełnomocnictwo wygasły w dniu 15 marca, a termin do wniesienia apelacji upływa 20 marca. Czy radca prawny ma obowiązek wnieść apelację? 
49.    Radca prawny J. Kowalski oznaczył siedzibę prowadzonej przez niego indywidualnej kancelarii następującą nazwą "Kowalski & Partners". Uzasadnia to tym, że współpracuje z szeregiem fachowców wykonujących takie zawody jak doradcy podatkowi, adwokaci, doradcy finansowi i rzeczoznawcy. Proszę ocenić tę sytuację pod kątem zgodności z zasadami Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.
50.    Radca prawny świadczy pomoc prawną na rzecz firmy X. W trakcie trwania umowy z klientem uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta i niedługo po tym otrzymał propozycję przeprowadzenia w tej firmie badania sprawozdania finansowego. Czy może przyjąć to zlecenie? Jakie zasady etyki zawodowej powinien brać pod uwagę?
51.    Radca prawny prowadzący indywidualną kancelarię sponsoruje amatorską drużynę piłkarską. Zawodnicy drużyny, w tym także ten radca prawny, występują w czasie zawodów w koszulkach z nadrukiem zawierającym nazwę kancelarii. Na zawody sportowe drużyna dojeżdża samochodem oklejonym grafiką z nazwą kancelarii, zaś lokal, w którym radca wykonuje czynności zawodowe, udekorowany jest trofeami piłkarskimi i zdjęciami drużyny. Oceń postępowanie radcy prawnego w kontekście zasad Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.
52.    Podmiot X zlecił radcy prawnemu zaopiniowanie treści ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego. Firma ubiegająca się o zamówienie zwróciła się do tego radcy prawnego o reprezentowanie jej przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie dotyczącej postępowania o udzielenie tego zamówienia. Czy radca prawny może podjąć się prowadzenia tej sprawy? Czy prowadzenia sprawy może podjąć się jego małżonka, wykonująca zawód we własnej kancelarii?
53.    Radca prawny reprezentujący klientkę w sprawie dotyczącej popełnienia plagiatu jej publikacji naukowej, w wezwaniu przedsądowym skierowanym do przedsiębiorstwa, które naruszyło prawa autorskie, zażądał zapłaty wysokiego odszkodowania. W końcowej części pisma zawarł sformułowanie, że brak zapłaty odszkodowania spowoduje złożenie przez niego w imieniu klientki zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z art. 115 ustawy z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Proszę ocenić postępowanie radcy prawnego w kontekście zasad etyki zawodowej.
54.    Były klient pozwał radcę prawnego o zapłatę odszkodowania za szkodę wyrządzoną wskutek braku należytej staranności w prowadzeniu w imieniu klienta negocjacji, udziału w mediacji, a ostatecznie procesu przed sądem gospodarczym. Czy radca prawny może w tej sprawie ujawnić informacje uzyskane w związku ze świadczeniem pomocy prawnej w tej sprawie i czy może wykorzystać jako dowody w sprawie dokumenty posiadane w związku z tą sprawą?
55.    W sprawie cywilnej z powództwa byłego klienta - przedsiębiorcy X, radca prawny został wezwany do złożenia zeznań w charakterze świadka na okoliczności związane z pomocą prawną, jaką świadczył przedsiębiorstwu X w sprawie tego samego sporu. Jak powinien w tej sytuacji zachować się radca prawny i do czego powinny zmierzać jego działania? 
56.    Radca prawny, będący pełnomocnikiem X w sporze cywilnym z firmą Y, na wyraźną prośbę klienta X, złożył wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznań innego radcy prawnego, który na etapie przedsądowym zajmował się tą sprawą jeszcze jako aplikant, w trakcie obowiązkowych zajęć z patronem. Proszę ocenić postępowanie radcy prawnego zgłaszającego taki wniosek i wskazać ewentualne konsekwencje dyscyplinarne związane z opisanym przypadkiem.
57.    Radca prawny zaciągnął u klienta pożyczkę na niezbyt pokaźną kwotę. Mimo składanych przez radcę prawnego deklaracji spłaty, kwota pożyczki nie została zwrócona. Klient uzyskał tytuł wykonawczy, a następnie skierował sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego. Czy radca prawny naruszył zasady etyki zawodowej? Jakie mogą być dyscyplinarne konsekwencje jego działania?
58.    Radca prawny, wykonujący zawód w spółce partnerskiej, prowadzi sprawę „przydzielonego” mu klienta spółki, a inny z radców - partnerów tej spółki, otrzymuje zlecenie i pełnomocnictwo od przeciwnika procesowego tego klienta. Jak powinni zachować się w tej sytuacji?
59.    Radca prawny (były sędzia) rozpoczął wykonywanie zawodu w formie indywidualnej kancelarii. W publikacji prasowej o rozpoczęciu praktyki oraz na umieszczonej przy lokalu kancelarii tablicy z informacjami o wykonywaniu zawodu radcy prawnego wskazuje na wcześniej wykonywany zawód sędziego. Proszę ocenić postępowanie tego radcy prawnego
w świetle zasad etyki zawodowej.
60.    Radca prawny regularnie zamieszcza na portalu społecznościowym wpisy, w których komentuje pracę sądów, przed którymi prowadzi sprawy. Proszę ocenić postępowanie tego radcy prawnego w świetle zasad etyki zawodowej. Proszę dodatkowo wskazać, jak przedstawiałaby się ocena radcy prawnego, gdyby radca prawny jedynie „głosował” orzeczenia wydawane w prowadzonych przez niego sprawach, z zachowaniem środków uniemożliwiających identyfikację klienta i sprawy.
61.    Radca prawny w czasie, gdy był na aplikacji radcowskiej, dopuścił się naruszenia przepisów Kodeksu Etyki Radcy Prawnego dotyczącego ochrony tajemnicy zawodowej w sprawie prowadzonej przez jego patrona. Czy odpowiada za ten czyn dyscyplinarnie, zważywszy, że patron nie zobowiązał go wyraźnie do zachowania poufności w zakresie spraw prowadzonych w jego kancelarii?
62.    Czy przy wykonywaniu zawodu radca prawny może posługiwać się w swojej korespondencji (w stopce listownika) następującym określeniem: „dr Jan Sebastian Wichański, radca prawny - doradca podatkowy, specjalista w zakresie VAT”?
63.    Czy podpisujący z radcą prawnym umowę Prezydent Miasta jest - zgodnie z przepisami Kodeksu Etyki Radcy Prawnego - jego klientem? Interesów jakiego podmiotu będzie radca prawny bronić i jakich zasad zobowiązany jest przestrzegać zważywszy na złożoność organizacyjną i specyfikę podmiotu, z którym zawarł umowę o pracę?
64.    Jakimi zasadami w zakresie ochrony tajemnicy zawodowej powinni kierować się radcy prawni i aplikanci radcowscy zatrudnieni w departamencie prawnym, funkcjonującym
w spółce akcyjnej? Czy można przyjąć, że ogół spraw, którymi się łącznie zajmują, wyznacza zakres tajemnicy zawodowej każdego z nich?
65.    Czy świadczący pomoc prawną radca prawny ma prawo decydować o słuszności praw, których ochrony domaga się jego klient? Czy w przypadku przekonania, że prawa dochodzone przez klienta nie są słuszne, może wypowiedzieć pełnomocnictwo? Czy radca prawny, nie wypowiadając pełnomocnictwa, może prowadzić sprawę w taki sposób, aby klient uzyskał ochronę prawną w takim zakresie, jaki radca prawny uznaje za słuszny i sprawiedliwy?
66.    Proszę podać przykładyzachowania, które mogłyby dyskredytować radcę prawnego w opinii publicznej. Proszę także wyjaśnić, czy radca prawny, posiadający niezbędne wykształcenie i stosowne uprawnienia, może – obok świadczenia pomocy prawnej – prowadzić działalność gospodarczą w zakresie montażu urządzeń gazowych. Proszę uzasadnić swoje stanowisko.
67.    Czy radca prawny może podjąć się prowadzenia szczególnie trudnej i skomplikowanej sprawy (gdy obiektywnie oceniając nie posiada wystarczającego doświadczenia) w przekonaniu, że skorzysta w tym zakresie z rad szerokiego grona kolegów i znajomych pracowników wymiaru sprawiedliwości?
68.    Czy radca prawny może ujawnić treść pertraktacji ugodowych, w których części aktywnie uczestniczył, wprzypadku, gdy druga strona zaprezentowała ich przebieg? Czy może w przedmiotowej sprawie zgłosić wniosek dowodowy o przesłuchanie w charakterze świadka innego radcy prawnego, gdy ten występował w trakcie pertraktacji jako mediator, z wyraźnym zaznaczeniem, że w trakcie mediacji nie świadczy pomocy prawnej?
69.    Jakich aktów staranności związanych z tajemnicą zawodową powinien - zgodnie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego - dokonywać radca prawny w odniesieniu do dokumentów i nośników danych? Co oznacza kontrola dostępu i zabezpieczenie systemu w zakresie informacji przechowywanych w formie elektronicznej?
70.    Klient nalega, by radca prawny – w związku z informacjami przekazanymi w trakcie świadczenia pomocy prawnej związanej z prowadzeniem przedsiębiorstwa klienta i za dodatkową opłatą - zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przez jego przeciwnika procesowego czynu zabronionego przez prawo podatkowe. Jak radca prawny powinien się zachować, zważywszy, że informacje wskazują na wysokie prawdopodobieństwo bardzo znaczącego uszczuplenia dochodów Skarbu Państwa?
71.    Kiedy - w świetle Kodeksu Etyki Radcy Prawnego - zgoda klientów umożliwia pominięcie zakazu wynikającego z konfliktu interesów? Jaka procedura jest w takim przypadku konieczna i czy można z góry ustalić, że zgoda obowiązuje w podobnych sprawach przez cały okres współpracy radcy prawnego z klientem?
72.    Jakich szczególnych zasad musi przestrzegać radca prawny, jeżeli wykonywanie przez niego zawodu związane jest z wykorzystaniem drogi elektronicznej? Czy wskazanie na portalu społecznościowym, że radca prawny wykonuje zawód, powinno - w świetle Kodeksu Etyki Radcy Prawnego - wpływać na sposób redagowania przez niego materiałów umieszczanych
w Internecie?
73.    Jakich zasad wynikających z Kodeksu Etyki Radcy Prawnego powinien przestrzegać radca prawny wobec innych radców prawnych, a także jako patron aplikanta radcowskiego, kształtujący postawę etyczną aplikanta?
74.    Radca prawny był świadkiem sytuacji, w której inny radca prawny naruszył zasady etyki zawodowej tj. uczestnicząc osobiście w czynnościach windykacyjnych, groził dłużnikowi klienta wszczęciem postępowania karnego, a także stosował środki przymusu psychicznego mające skłonić dłużnika do natychmiastowej zapłaty długu. Czy w takim przypadku radca prawny – świadek zdarzenia ma obowiązek zawiadomić o nim właściwego rzecznika odpowiedzialności dyscyplinarnej? Jakie będą konsekwencje takiego działania lub jego zaniechania?
75.    Czy za ubliżenie pełnomocnikowi strony przeciwnej, spotkanemu przez radcę prawnego na „pikniku radcowskim”, można pociągnąć tego radcę prawnego do odpowiedzialności karnej lub dyscyplinarnej?
76.    Czy radca prawny, który nie wykonuje zawodu, może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej? Czy radca prawny może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej za czyn popełniony w trakcie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu?
77.    Czy radca prawny może ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną za czyny nie związane z wykonywaniem zawodu? Jeżeli tak, to w jakich przypadkach?
78.    Radca prawny prowadzi swojej klientce sprawę rozwodową. Chcąc zdobyć jak najwięcej informacji o jej mężu, by udowodnić niezgodność charakterów, zaprosił go do grona znajomych na Facebooku, by śledzić jego znajomości i wypowiedzi. Proszę ocenić takie postępowanie radcy prawnego pod kątem wymogów etycznych.
79.    Radca prawny, prowadzący indywidualną kancelarię, zamierza zwiększyć ilość miejsc, w których pojawiłaby się informacja o jego usługach. W tym celu zamierza zamieścić taką informację na tablicy należącej do gminy oraz spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości,
w której znajduje się jego kancelaria pobliżu siedziby kancelarii. Zarówno gmina jak
i spółdzielnia wyrażają zgodę na zamieszczenie ww. informacji.  Czy taki sposób informowania będzie zgodny z zasadami etyki? Podaj przykład formy i treści tablicy, która byłaby sprzeczna z zasadami informowania określonymi w KERP.
80.    W jednym budynku mieszczą się trzy indywidualne kancelarie radców prawnych. Po remoncie elewacji właściciel budynku zaproponował w miejsce dotychczasowych osobnych szyldów umieszczenie jednej tablicy. Czy jest dopuszczalne informowanie o wykonywaniu zawodu poprzez oznaczenie na tablicy informacyjnej przy użyciu jednego szyldu zawierającego treść: „Kancelarie Radców Prawnych” oraz imiona i nazwiska trzech radców prawnych? 
81.    Spółka prawa handlowego X zamierza wytoczyć innej spółce proces i w tym postępowaniu zamierza złożyć wniosek dowodowy z zeznań świadka radcy prawnego. Zeznania mają dotyczyć okoliczności związanych z kilkumiesięcznymi negocjacjami, w których radca prawny uczestniczył, będąc jeszcze wpisanym na listę aplikantów radcowskich.  Reprezentował on
w tych negocjacjach interesy spółki X, przy czym czynności te nie były wykonywane w ramach obowiązku aplikanta. W tym czasie był on zatrudniony w spółce Y, powiązanej kapitałowo ze spółką X. Spółka Y gotowa jest złożyć oświadczenie o zwolnieniu radcy prawnego z tajemnicy zawodowej w związku z "kluczową rolą radcy prawnego w tym postępowaniu". Jak powinien zachować się w takiej sytuacji radca prawny (były aplikant)?
82.    Radca zatrudniony w urzędzie wystąpił do sądu przeciwko pracodawcy z roszczeniem wynikającym ze stosunku pracy. Urząd ten zatrudnia także innych radców prawnych.   Czy inny radca prawny, do którego zwrócono się o reprezentowanie pracodawcy, może reprezentować w tym procesie wspólnego pracodawcę? 
83.    Kancelaria Radcy Prawnego zamierza sponsorować festiwal muzyczny. Czy kancelaria może zamieszczać swoją nazwę i logo na plakatach i ulotkach reklamujących festiwal, w dziale „organizatorzy"?
84.    Radca prawny otrzymał od klienta zlecenie obejmujące przygotowanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa oraz reprezentowanie go w postępowaniu karnym (jako pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego). Radca prawny działając w imieniu klienta sporządził i przekazał zawiadomienie do Prokuratury, a następnie Policja dodatkowo przyjęła od niego zawiadomienie o przestępstwie, po czym zamierza przesłuchać go jako świadka
"w przedmiocie zawiadomienia". Jak powinien zachować się radca prawny?
85.    Czy radca prawny, wykonujący zawód w jednoosobowej kancelarii, może jednocześnie być zatrudniony w charakterze pracownika lub pełnić funkcję członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i w ramach tej funkcji - z racji posiadanych uprawnień radcowskich - świadczyć pomoc prawną klientom tej spółki poprzez reprezentowanie ich
w procesach? Przedmiotem działalności tej spółki jest reprezentowanie jej klientów w sporach sądowych z towarzystwami ubezpieczeniowymi.
86.    Radca prawny S.P. reprezentował swojego klienta J.W. w negocjacjach oraz kilku postępowaniach cywilnych przeciwko byłej żonie, K.J. Spór pomiędzy byłymi małżonkami doprowadził także do oskarżenia klienta radcy prawnego o przestępstwo z art. 207 § 1 k.k. Sprawa zawisła przed Sądem Rejonowym w T. Wydział II Karny. Radca prawny, na prośbę klienta, został zgłoszony w tej sprawie jako świadek obrony. Radca prawny stawił się na rozprawę. Poinformował Sąd, iż oskarżony J. W. jest klientem jego kancelarii od kilku lat. Sąd nie podjął wobec tej informacji żadnych czynności. Radca prawny zaczął zeznawać odnośnie okoliczności dotyczących wzajemnych stosunków między klientem, a jego byłą już żoną w oparciu o wiedzę ze spraw cywilnych, w jakich reprezentował on oskarżonego a także pertraktacji między stronami, w których uczestniczył. Okoliczności, na które zeznawał obwiniony, zostały wcześniej ujawnione w postępowaniach cywilnych toczących się między reprezentowanym przez niego J. W., a jego byłą żoną. Proszę ocenić postępowanie radcy prawnego pod kątem zasad etyki zawodowej.
87.    Jakich regulacji dotyczących etyki i zasad wykonywania zawodu winien przestrzegać radca prawny świadczący pomoc prawną poza granicami kraju?
88.    Radca prawny prowadzi za granicą działalność zawodową w formie spółki kapitałowej. Proszę ocenić tę sytuację w przypadku, w którym przepisy obowiązujące w państwie,
w którym spółka ma siedzibę, dopuszczają taką sytuację oraz gdy jest to zakazane.
89.    Godność zawodu a życie prywatne radcy prawnego - proszę omówić powyższą problematykę, zgodnie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego. Podaj przykład zachowania, które jest naganne moralnie, ale nie mogłoby stanowić podstawy zarzutu dyscyplinarnego. Podaj przykład zachowania niegodnego w życiu prywatnym radcy prawnego, które mogłoby stanowić podstawę zarzutu w postępowaniu dyscyplinarnym. 
90.    Proszę omówić zasady kształtowania stosunków radcy prawnego z klientem.
91.    Radca prawny powziął przy wykonywaniu obowiązków zawodowych informację o popełnieniu przez innego radcę prawnego przestępstwa. Czy w takim przypadku może lub powinien zawiadomić o tym organy ścigania? Jakie będą konsekwencje takiego działania lub zaniechania?
92.    Radca prawny otrzymał od klienta dokumenty celem złożenia w postępowaniu sądowym,
w którym występował w charakterze pełnomocnika procesowego klienta. Bez uzgodnienia
z klientem i nie informując go o tym, radca prawny dokumentów nie złożył, nawet po wezwaniu sądu do ich przedłożenia. Wynik sprawy był dla klienta niekorzystny, aczkolwiek niezłożenie dokumentów nie miało wpływu na wynik postępowania. Klientowi radca prawny oświadczył, że dokumentów nie przedłożył, ponieważ uznał, iż dokumenty nie mają znaczenia dla sprawy. Proszę ocenić postępowanie radcy prawnego.
93.    Radca prawny uchybił terminowi do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. W wyjaśnieniach składanych rzecznikowi dyscyplinarnemu radca prawny wskazał, że w wyniku nawrotu choroby, na którą cierpi, nie mógł uczestniczyć w rozprawie apelacyjnej (na tę okoliczność radca przedłożył stosowne zaświadczenie lekarskie). Po rozprawie, w terminie otwartym do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku, uzyskał telefonicznie w sekretariacie Sądu informację, że apelacja przeciwnika jego klienta została oddalona. Z tego powodu nie składał wniosku o uzasadnienie. Dopiero po upływie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie dowiedział się od strony, że sąd II instancji zmienił wyrok na niekorzyść strony reprezentowanej przez radcę prawnego. Sprawa należy do kategorii spraw, w których przysługuje skarga kasacyjna. Proszę ocenić postępowanie radcy prawnego.
94.    W toku ustalania strategii procesowej z klientem przez radcę prawnego, klient deklaruje, że wskazany przez niego świadek mógłby zeznać o okolicznościach mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w sposób korzystny dla klienta, ale – co klient stwierdza wprost – niezgodny z rzeczywistością. Radca prawny nie aprobuje takiego postępowania i obaj ustalają z klientem, że świadek ma składać zeznania zgodnie z prawdą. W toku przesłuchania świadek zeznaje jednak – wbrew ustaleniom radcy prawnego z klientem - korzystnie dla klienta, ale fałszywie, co w świetle rozmowy z klientem jest radcy prawnemu wiadome w chwili składania przez świadka zeznań. Jak powinien zachować się w opisanej sytuacji radca prawny?

 Pytania z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych

 

Z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych przygotowano 50 pytań:

1.    Proszę omówić istotne cechy samorządu radców prawnych oraz wskazać cechę Pani/Pana zdaniem najistotniejszą i wyjaśnić przyczyny swojego wyboru.
2.    Proszę omówić zadania samorządu radców prawnych na tle konstytucyjnych zadań samorządów zawodów zaufania publicznego.
3.    Proszę omówić sposoby sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu przez samorząd radców prawnych.
4.    Członkostwo w samorządzie radców prawnych – charakter, nabycie i utrata.
5.    Samorząd radców prawnych jako podmiot prawa publicznego i prywatnego.
Czy i ewentualnie w jakim zakresie samorząd zawodowy sprawuje władzę publiczną?
6.    Proszę omówić nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością samorządu zawodowego radców prawnych.
7.    Proszę omówić nadzór judykacyjny nad działalnością samorządu zawodowego radców prawnych.
8.    Proszę przedstawić strukturę organizacyjną samorządu zawodowego radców prawnych.
9.    Zasada terytorialności w strukturze organizacyjnej samorządu zawodowego radców prawnych oraz jej praktyczne implikacje dla radcy prawnego lub aplikanta radcowskiego.
10.    Krajowy Zjazd Radców Prawnych – uczestnicy, kompetencje, zasady przeprowadzania.
11.    Krajowa Rada Radców Prawnych i jej prezydium - wyłanianie, kadencja, kompetencje oraz funkcjonowanie.
12.    Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych – pozycja ustrojowa, sposób wyboru, zadania.
13.    Zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych – uczestnicy, kompetencje, zasady przeprowadzania.
14.    Rada okręgowej izby radców prawnych i jej prezydium – wyłanianie, kadencja, kompetencje oraz funkcjonowanie.
15.    Dziekan rady okręgowej izby radców prawnych – pozycja ustrojowa, sposób wyboru, zadania.
16.    Komisje rewizyjne w strukturze samorządu radców prawnych – pozycja ustrojowa, sposób wyboru, zadania.
17.    Rzecznicy dyscyplinarni – pozycja ustrojowa, sposób wyboru, kompetencje.
18.    Sądy dyscyplinarne – pozycja ustrojowa, sposób wyboru, kompetencje.
19.    Wizytatorzy – pozycja ustrojowa, sposób wyboru, kompetencje.
20.    Organy i funkcje w samorządzie radców prawnych, wyposażone w kompetencje związane z problematyką odpowiedzialności dyscyplinarnej.
21.    Czynne i bierne prawo wyborcze do organów i na funkcje w samorządzie radców prawnych.
22.    Sprawowanie funkcji w organach samorządowych – czynne prawo wyborcze, ograniczenia dotyczące sprawowania tej samej funkcji, podstawowe zasady sprawowania funkcji.
23.    Gospodarka finansowa samorządu radców prawnych – źródła finansowania działalności samorządu, zasady prowadzenia gospodarki finansowej, organy i funkcje związane z gospodarką finansową.
24.    Listy prowadzone przez okręgowe izby radców prawnych – rodzaje i krótka charakterystyka.
25.    Jawność ewidencji radców prawnych i aplikantów radcowskich.
26.    Prawnicy zagraniczni a samorząd zawodowy radców prawnych.
27.    Patron aplikanta radcowskiego – sposób i warunki powołania, obowiązki patrona i zasady ich wykonywania.
28.    Wpis na listę radców prawnych – przesłanki oraz procedura.
29.    Przepływ osób między zawodami prawniczymi – zasady, tryb postępowania.
30.    Proszę omówić podstawowe obowiązki radców prawnych wobec samorządu radców prawnych.
31.    Radca prawny nie wypełnia obowiązku uiszczania składki członkowskiej. Proszę ocenić zaistniałą sytuację i prawidłowy model postępowania właściwych organów samorządu zawodowego w przypadku, gdy zaległość dotyczy trzech miesięcy oraz gdy przekracza rok.
32.    Zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego – przesłanki oraz tryb postępowania.
33.    Utrata prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego – przesłanki oraz tryb postępowania.
34.    Proszę wskazać oraz dokonać krótkiej charakterystyki przesłanek odpowiedzialności dyscyplinarnej radców prawnych i aplikantów radcowskich.
35.    Proszę omówić etapy postępowania dyscyplinarnego.
36.    Proszę omówić instytucję dochodzenia dyscyplinarnego, w tym przesłanki jego wszczęcia i umorzenia, zasady prowadzenia oraz związane z tym obowiązki informacyjne wobec Ministra Sprawiedliwości.
37.    Proszę omówić podstawowe zasady proceduralne, obowiązujące w postępowaniu dyscyplinarnym.
38.    Proszę wyjaśnić, na czym polega odpowiednie stosowanie w postępowaniu dyscyplinarnym przepisów Kodeksu karnego oraz podać przykłady takiego zastosowania.
39.    Strony i organy biorące udział w postępowaniu dyscyplinarnym.
40.    Kary dyscyplinarne – katalog, zasady wymierzania kar. 
41.    Środki dyscyplinarne i środki zabezpieczające w postępowaniu dyscyplinarnym – rodzaje, przesłanki i zasady stosowania.
42.    Formy rozstrzygnięć zapadających w postępowaniu dyscyplinarnym i środki odwoławcze w tym postępowaniu.
43.    Proszę omówić zagadnienie wykonywania orzeczeń sądów dyscyplinarnych.
44.    Proszę omówić problematykę nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad postępowaniem dyscyplinarnym.
45.    Proszę omówić zagadnienie sądowej kontroli postępowania dyscyplinarnego.
46.    Ostrzeżenie dziekańskie – przesłanki i tryb stosowania oraz weryfikacji. Czy radca prawny, któremu udzielono ostrzeżenia dziekańskiego, może zgłosić się do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, jeżeli uchwała KRRP wyklucza z kręgu uprawnionych radców prawnych karanych dyscyplinarnie?
47.    Proszę omówić problematykę przedawnienia w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej.
48.    Proszę omówić zagadnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej prawników zagranicznych.
49.    Proszę omówić obowiązki samorządu radców prawnych w sferze doskonalenia zawodowego radców prawnych.
50.    Proszę przedstawić zasady wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Źródło:

Uchwała Prezydium KRRP z dnia 8 grudnia 2018 r.

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.