Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Podsumowanie tegorocznych egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Egzamin radcowski 2019. Zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyk

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Część piąta, która odbyła się czwartego dnia egzaminu radcowskiego, obejmowała zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki. Sprawdźmy zatem czego dotyczył stan faktyczny oraz jak należało go rozwiązać.

Egzamin radcowski 2019. Zadanie  z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyk

Stan faktyczny zadania  z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki na egzaminie radcowskim 2019

 

Jan Jankowski będący właścicielem nieruchomości –niezabudowanej działki gruntu zlokalizowanej w atrakcyjnej części Malborka–na początku stycznia 2018 r. zawarł w formie aktu notarialnego przedwstępną umowę sprzedaży tej nieruchomości ze spółką Wymarzony Dom sp. z o.o. w Malborku, będącą deweloperem. Warunki umowy przygotował wstępnie obsługujący tę Spółkę radca prawny Karol Kasa, specjalizujący się od wielu lat w obrocie nieruchomościami. W umowie przedwstępnej określono cenę sprzedaży nieruchomości oraz termin zawarcia umowy przyrzeczonej – do końca 2018r. Przed nadejściem tego terminu, do jesieni 2018r. ceny nieruchomości wzrosły znacząco. Z tego powodu Jan Jankowski nie zamierzał zawrzeć umowy przyrzeczonej na warunkach ustalonych w umowie przedwstępnej, uznając je za krzywdzące w tej sytuacji, o czym poinformował spółkę Wymarzony Dom. Spółka w odpowiedzi zapowiedziała wytoczenie powództwa w przypadku odmowy zawarcia umowy przyrzeczonej przez Jana Jankowskiego, wyrażając jednocześnie gotowość do ewentualnej renegocjacji ceny sprzedaży nieruchomości w trybie ugodowym. Jan Jankowski zaangażował młodego radcę prawnego Piotra Prusa, celem doprowadzenia do renegocjacji warunków umowy przedwstępnej przez podwyższenie ustalonej w niej ceny sprzedaży nieruchomości i reprezentowania go w sądzie w przypadku wytoczenia przez spółkę Wymarzony Dom powództwa o nakazanie zawarcia umowy na pierwotnie ustalonych warunkach. Jan Jankowski udzielił Piotrowi Prusowi stosownego pełnomocnictwa w powyższym zakresie. Piotr Pruss kontaktował się z przedstawicielami Spółki i umówił na 15 października 2018 r. spotkanie z Zarządem Spółki w sprawie renegocjacji warunków umowy przedwstępnej. W umówionym spotkaniu nie brał udziału Zarząd Spółki, Spółka reprezentowana była przez radcę prawnego Karola Kasę. Karol Kasa dysponował stosownym pełnomocnictwem od Spółki do prowadzenia negocjacji ugodowych. Jan Jankowski brał udział w spotkaniu wraz z radcą prawnym Piotrem Prusem. W trakcie negocjacji strony ustaliły warunki ugodowego rozwiązania sporu uzgadniając, że Spółka zapłaci Janowi Jankowskiemu za nieruchomość cenę o 50% wyższą od ustalonej w umowie przedwstępnej. Uzgodniono także, iż w razie konieczności, umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie późniejszym, niż pierwotnie ustalony w umowie przedwstępnej, umożliwiając w ten sposób Spółce zabezpieczenie finansowania zwiększonych kosztów nabycia nieruchomości. Ze spotkania sporządzono notatkę, którą podpisali uczestnicy spotkania. Miesiąc później, radca prawny Karol Kasa skontaktował się z Janem Jankowskim i poinformował go, że jest zainteresowany nabyciem jego nieruchomości za cenę wyższą o 30% od oferowanej przez Spółkę w trakcie negocjacji. Jan Jankowski powiedział, że chętnie sprzedałby ziemię za tę kwotę, ale jest związany umową ze Spółką, a ponadto strony dokonały uzgodnień dotyczących zmiany warunków umowy przyrzeczonej. Karol Kasa zaproponował Janowi Jankowskiemu swoją pomoc prawną w uwolnieniu go od zobowiązań wobec Spółki, z którą zakończył już współpracę przez rozwiązanie umowy o obsługę prawną. Jan Jankowski powiedział, że ma swojego prawnika i nie może wycofać się z uzgodnień dokonanych ze Spółką. Dnia 23grudnia 2018r. spółka Wymarzony Dom poinformowała Jana Jankowskiego o ustalonym z notariuszem na dzień 28 grudnia 2018r. terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Na termin ten Jan Jankowski stawił się z radcą prawnym Piotrem Prusem. Przedstawiciele Spółki stawili się bez pełnomocnika. Notariusz odczytał projekt aktu notarialnego –umowy sprzedaży nieruchomości, której warunki, ku zaskoczeniu Jana Jankowskiego, odpowiadały treści umowy przedwstępnej i nie uwzględniały podwyższonej ceny sprzedaży uzgodnionej podczas spotkania w dniu 15 października 2018 r. po negocjacjach ugodowych. Jan Jankowski po konsultacji z radcą prawnym Piotrem Prusem odmówił podpisania umowy. Spółka w styczniu 2019r. wytoczyła powództwo przeciwko Janowi Jankowskiemu o zobowiązanie do złożenia przez niego oświadczenia woli o sprzedaży na rzecz Spółki nieruchomości, na warunkach pierwotnie ustalonych w umowie przedwstępnej. Jan Jankowski poprosił radcę prawnego Piotra Prusa o przygotowanie odpowiedzi na pozew, udzielając mu stosownego pełnomocnictwa procesowego. W tym samym czasie radca prawny Karol Kasa ponownie skontaktował się z Janem Jankowskim, ponawiając swoją ofertę nabycia nieruchomości za cenę wyższą o 80% od ustalonej w umowie przedwstępnej zawartej ze Spółką. Zaoferował również prowadzenie w imieniu Jana Jankowskiego sprawy sądowej wytoczonej przez Spółkę. Powiedział też, że prowadzenie sprawy przez radcę prawnego Piotra Prusa w imieniu Jana Jankowskiego rodzi wysokie ryzyko przegrania sprawy z uwagi na to, że radca ten bardzo słabo zadbał o interesy swojego mocodawcy w negocjacjach ugodowych ze spółką Wymarzony Dom oraz ze względu na młody wiek Piotra Prusa, brak stosownego doświadczenia i brak dostatecznej wiedzy prawniczej. Wskazał, że w przeciwieństwie do radcy prawnego Piotra Prusa, on gwarantuje wygranie sprawy, z uwagi na posiadane długoletnie doświadczenie w tego typu sprawach i znajomości w branży obrotu nieruchomościami. Ujawnił ponadto, że posiada pisemne instrukcje od Zarządu Spółki, jakie zostały mu udzielone przed spotkaniem w dniu 15 października 2018 r., a które uprawniały Karola Kasę do zaoferowania Janowi Jankowskiemu w imieniu Spółki maksymalnej ceny za nieruchomość o 80% wyższej od ustalonej w umowie przedwstępnej. Karol Kasa stwierdził, że ujawnienie tych instrukcji przed sądem dodatkowo gwarantuje wygranie procesu. Jan Jankowski wyraził zgodę na propozycje radcy prawnego Karola Kasy, udzielił jemu pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania w sprawie z powództwa Spółki o wykonanie umowy przedwstępnej i wypowiedział pełnomocnictwo radcy prawnemu Piotrowi Prusowi. Jan Jankowski i Karol Kasa uzgodnili, że do sprzedaży nieruchomości na rzecz Karola Kasy za cenę wyższą o 80% od ceny ustalonej w umowie przedwstępnej dojdzie po prawomocnym oddaleniu powództwa Spółki. Radca prawny Karol Kasa nie kontaktując się z radcą prawnym Piotrem Prusem, przygotował i złożył odpowiedź na pozew, wnosząc o oddalenie powództwa spółki Wymarzony Dom, z powołaniem się na przebieg i treść negocjacji ugodowych stron, zmieniających ustalenia zawarte w umowie przedwstępnej, jak również na treść instrukcji otrzymanych przez niego od Zarządu Spółki oraz na sprzeczność żądania Spółki z zasadami współżycia społecznego - art. 5 k.c. Jako dowody załączył do odpowiedzi na pozew kopię notatki z negocjacji ugodowych, jak również pisemne instrukcje uzyskane przez niego od Spółki, na okoliczność uzgodnień stron oraz na okoliczności związane z odmową zawarcia umowy przyrzeczonej przed notariuszem.


 

Rozwiązaniem zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki na egzaminie radcowskim 2019

 

Zdający w opinii prawnej powinien zwrócić uwagę na następujące uchybienia zasadom wykonywania zawodu i zasadom etyki przez radcę prawnego Karola Kasę:

  1. niedochowanie nakazu lojalności i koleżeństwa wobec innych radców prawnych, przez:- podjęcie czynności zmierzających do utraty klienta przez innego radcę prawnego, tj. oferowanie Janowi Jankowskiemu przez radcę prawnego Karola Kasę pomocy prawnej w postaci prowadzenia w charakterze pełnomocnika procesowego sprawy z powództwa spółki Wymarzony Dom, podczas gdy radca prawny Karol Kasa wiedział, że Jan Jankowski posiada pełnomocnika w osobie radcy prawnego Piotra Prusa, reprezentującego go w sporze ze Spółką-co stanowi uchybienie art. 50 ust. 1 i 3KERP; -wypowiadanie negatywnych opinii o czynnościach zawodowych radcy prawnego Piotra Prusa wobec jego mocodawcy Jana Jankowskiego (deprecjonowanie działań Piotra Prusa podczas renegocjacji umowy przedwstępnej ze Spółką, podanie w wątpliwość należytego poprowadzenia procesu ze Spółką) –z naruszeniem art. 52 ust. 3 KERP;- uchybienie obowiązkowi poinformowania radcy prawnego Piotra Prusa o podjęciu się przez radcę prawnego Karola Kasę świadczenia pomocy prawnej na rzecz Jana Jankowskiego w sprawie z powództwa Spółki –z naruszeniemart. 53 ust. 1 KERP;
  2.  uchybienie nakazowi zachowania niezależności w wykonywaniu czynności zawodowych –przez podjęcie się przez radcę prawnego Karola Kasę prowadzenia sprawy, której wynikiem był osobiście zainteresowany(sprawy dotyczącej sprzedaży przez Jana Jankowskiego Spółce nieruchomości, którą radca prawny Karol Kasa zamierzał nabyć od Jana Jankowskiego po oddaleniu powództwa Spółki)–naruszające art. 7 i art. 25 ust.1 KERP;
  3.  naruszenie obowiązku unikania konfliktu interesów oraz lojalności wobec klienta (oferowanie przez radcę prawnego Karola Kasę Janowi Jankowskiemu nabycia nieruchomości, konkurencyjnego wobec Spółki, będącej poprzednim klientem radcy prawnego Karola Kasy i podjęcie się przez radcę prawnego Karola Kasę prowadzenia w imieniu Jana Jankowskiego przeciw Spółce sprawy, związanej ze sprawą, w której wykonywał uprzednio czynności zawodowe na rzecz Spółki ) –tj. naruszenie art. 10,art. 26 ust.1, art. 28 ust.3, art. 29 ust. 1 pkt. 2 KERP;
  4.  naruszenie tajemnicy zawodowej przez skorzystanie w interesie własnym i w interesie Jana Jankowskiego z informacji i dokumentów objętych tajemnicą zawodową związaną z obsługą prawną spółki Wymarzony Dom(ujawnienie w odpowiedzi na pozew informacji wynikających z instrukcji otrzymanych od Zarządu Spółki dotyczących warunków renegocjacji umowy przedwstępnej i załączenie do odpowiedzi na pozew pisma zawierającego te instrukcje)–będące naruszeniem art. 9 i art. 16 KERP;
  5. zachowania wskazane w podpunktach 2,3,4, stanowiły jednocześnie naruszenie art. 6 KERP, nakazującego radcy prawnemu wykonywanie czynności zawodowych rzetelnie, uczciwie, zgodnie z prawem, zasadami etyki zawodowej oraz dobrymi obyczajami.

 

 

Dodatkowym walorem opinii byłoby wskazanie przez zdającego, że naruszenie wskazanych postanowień KERP może stanowić podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego, przewidzianej w art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych.
 

 

Źródło:
Oficjalna strona Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.