Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Podsumowanie tegorocznych egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Gdy uczelnia odmawia przyjęcia wniosku studenta o pomoc materialną

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Jedną z form wsparcia studentów, jakie ci mogą uzyskać od uczelni jest pomoc materialna. Niekiedy jednak jej organy odmawiają przyjęcia wniosku powołując się na przekroczenie wyznaczonego regulaminem terminu czy niekompletnością wniosku.

Gdy uczelnia odmawia przyjęcia wniosku studenta o pomoc materialną

Pomoc materialna

 

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, student może ubiegać się o:

  1. stypendium socjalne;
  2. stypendium dla osób niepełnosprawnych;
  3. zapomogę;
  4. stypendium rektora;
  5. stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego;
  6. stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną.

Przyznanie świadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4, oraz odmowa jego przyznania następują w drodze decyzji administracyjnej.

 

Regulamin pomocy materialnej

 

Każda uczelnia w ramach aktów prawa wewnętrznego ustawania m.in. regulamin pomocy materialnej. Szczegółowy regulamin pomocy materialnej ustala rektor uczelni w porozumieniu z samorządem studentów (art. 95 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym). Jednak warunki, jakie musi spełnić student chcąc ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej określoną są w przepisach ww. ustawy.

 

Termin do złożenia wniosku

 

Jak już wyżej wspomniano, warunki, jakie musi spełnić student chcąc ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej określoną są w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zaś uczelnia ma prawo jedynie doprecyzować te warunki, ale nie może wprowadzać własnych.  Termin do złożenia wniosku, którego upływ skutkuje utratą prawa ubiegania się o pomoc materialną nie został wskazany w przepisach ustawy i uczelnia nie może go wprowadzać w swoim regulaminie. Jak wskazuje się w orzecznictwie, umocowanie rektora do ustalenia, w porozumieniu z naczelnym organem samorządu studenckiego, szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów nie obejmuje uprawnienia do wprowadzania innych niż ustawowo przewidziane zasad ubiegania się o świadczenie pomocy materialnej (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 3 grudnia 2008 r. III SA/Kr 623/08).

 

 

Odmowa przyjęcie wniosku z uwagi na upływ terminu wskazanego w regulaminie pomocy materialnej

 

Uczelnia nie ma prawa odmówić przyjęcia wniosku, z powodów opisanych wyżej. Jeśli decyzja o przyznaniu pomocy materialnej będzie odmowna z uwagi na upływ terminu, należy od niej złożyć odwołanie kwestionując legalność jej podjęcia.

 

Niekompletny wniosek o pomoc materialną musi być przyjęty

 

W postępowaniu o przyznanie świadczeń pomocy materialnej przez uczelnię stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Dlatego też, zgodnie z art. 64 § 2 KPA, jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. Powyższe pozwala stwierdzić, że uczelnia musi przyjąć wniosek (nawet niekompletny), a następnie zawiadomić o brakujących dokumentach oraz wskazać termin na ich dostarczenie. Jeśli braki zostaną uzupełnione w tym terminie będzie to równoznaczne ze złożeniem od początku kompletnego wniosku.

 

Podstawa prawna:
Art. 86, art. 95 ustawy z  dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668).

 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.