Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Główne założenia najnowszej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Prokura

5/5 z 2 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Tematem nowego opracowania uczyniliśmy prokurę, będącą szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, które może być udzielone jedynie przez przedsiębiorcę podlegającego wpisowi do rejestru (CEIDG albo KRS).

Prokura

Definicja prokury

 

Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Co istotne, nie można ograniczyć prokury ze skutkiem wobec osób trzecich, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

Cechy prokury

 

Z istoty prokury wynika zatem, że jest to pełnomocnictwo udzielane przez przedsiębiorcę, określane także mianem przedstawicielstwa handlowego, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, nie można jej co do zasady ograniczyć wobec osób trzecich, a czynności prawne wymagające pełnomocnictwa szczególnego są wymienione w ustawie (art. 1091 i art. 1093 k.c.) - wyrok SN z dnia  8 marca 2017 r., IV CSK 321/16.

 

Z samej prokury nie wynika wynagrodzenie dla prokurenta, zaś jego istnienie dla ustanowienia i realizacji umocowania prokury nie jest obowiązkowe. W ramach prokury w rozumieniu KС nie znajduje się również świadczenie usług administracyjnych, doradczych i prawniczych (zob. wyrok NSA w Warszawie z dnia  21 sierpnia 2015 r., II FSK 1491/13). 

 

Osoba prokurenta

 

Kodeks cywilny wyraźnie wskazuje, że prokurentem może być wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

Forma prokury

 

Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie.

 

 

 

Prokura łączna, samoistna i mieszana. Prokura oddziałowa

 

Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (prokura łączna) lub oddzielnie (samoistna). W przypadku prokury samoistnej, prokurent jest uprawniony do samodzielnego reprezentowania spółki także w przypadku zarządu wieloosobowego (zob. wyrok WSA w Rzeszowie z dnia  20 grudnia 2016 r., I SA/Rz 800/16). Prokura może także obejmować umocowanie także albo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej (prokura mieszana). Prokurę można ograniczyć również do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa (prokura oddziałowa).

 

Zakaz przenoszenia prokury

 

Prokura nie może być przeniesiona. Prokurent może jednak ustanowić pełnomocnika do poszczególnej czynności lub pewnego rodzaju czynności. Dlatego też prokurent może udzielić pełnomocnictwa procesowego - także dalszego - osobom wymienionym w art. 87 § 2 KPC. W orzecznictwie przyjmuje się, że prokurent może też udzielić pełnomocnictwa procesowego pracownikowi firmy (uchwała SN z dnia 24 lipca 2013 r., III CZP 45/13).

 

Odwołanie i wygaśnięcie prokury

 

Prokura może być w każdym czasie odwołana. Prokura wygasa wskutek wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a także ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji oraz przekształcenia przedsiębiorcy. Prokura wygasa także ze śmiercią prokurenta oraz wskutek ustanowienia kuratora na podstawie art. 42 § 1 KC. W okresie kurateli prokura nie może być także ustanowiona.

 

Z kolei śmierć przedsiębiorcy ani utrata przez niego zdolności do czynności prawnych nie powoduje wygaśnięcia prokury.


Zgłoszenie prokury do CEIDG lub KRS

 

Przepisy kodeksu cywilnego nie regulują procedury wpisu prokury w żadnym z rejestrów. Jednak w KC ustawodawca wskazuje, że udzielenie i wygaśnięcie prokury przedsiębiorca powinien zgłosić do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenie o udzieleniu prokury powinno określać jej rodzaj, a w przypadku prokury łącznej oraz prokury łącznej mieszanej także sposób jej wykonywania.

 

Podobnie jak wpis prokury, również wykreślenie prokury z rejestru ma charakter deklaratoryjny, co oznacza, że umocowanie prokurenta wygasa już z chwilą ustania prokury (np. w chwili jej skutecznego odwołania), a nie z chwilą ujawnienia tego faktu w rejestrze publicznym. Ze względu jednak na domniemanie prawdziwości danych wpisanych do KRS, osoba wpisana do rejestru jako prokurent, wobec osób trzecich co do zasady jest nadal prokurentem, a więc posiada umocowanie do działania w imieniu danego przedsiębiorcy. Dlatego z punktu widzenia danego przedsiębiorcy bardzo istotne jest, w razie ustania prokury, jak najszybsze zgłoszenie odpowiedniego wniosku o wykreślenie prokury z rejestru przedsiębiorców (wyrok NSA w Warszawie z dnia  15 września 2016 r., I GSK 329/16).
 

Podstawa prawna:
Art. 109(1), art. 109(2), art. 109(3), art. 109(4), art. 109(5), art. 109(6), art. 109(7), art. 109(8) ustawy z dnia 23 kwietnia 1064 r. – Kodeks cywilny.
 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.