Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ostateczne wyniki egzaminów zawodowych 2019
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Egzamin wstępny na aplikacje: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej w pytaniach i odpowiedziach

5/5 z 2 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Egzaminy wstępne kochają „nowości”. Przygotowując się do nich nie wolno więc pomijać przepisów, które niedawno pojawiły się w naszym systemie prawnym. Należą do nich m.in. regulacje zawarte w ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Ustawa ta zastąpiła obowiązującą dotychczas ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Egzamin wstępny na aplikacje: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej w pytaniach i odpowiedziach

Jakie są ustawowe zadania CEIDG?

 

Zadaniem CEIDG jest:

 1. ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;
 2. udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie;
 3. udostępnianie informacji o zakresie i terminie zmian we wpisach do CEIDG oraz w informacjach i danych udostępnianych w CEIDG, a także o wprowadzającym te zmiany podmiocie;
 4. umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego;
 5. udostępnianie informacji o ustanowionym pełnomocniku lub prokurencie, w tym o zakresie udzielonego pełnomocnictwa lub o rodzaju i sposobie wykonywania prokury.

 

Czy wpis do CEIDG jest odpłatny?

 

Nie, wniosek o wpis do CEIDG jest wolny od opłat.

 

Jakie dane ewidencyjne podlegają wpisowi do CEIDG?

 

Wpisowi do CEIDG podlegają następujące dane ewidencyjne:

 1. imię i nazwisko przedsiębiorcy, numer PESEL, o ile taki posiada, oraz data urodzenia, o ile nie posiada numeru PESEL;
 2. dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy, o ile przedsiębiorca takich używa;
 3. numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
 4. numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, o ile taki posiada, oraz informacje o jego unieważnieniu lub uchyleniu;
 5. informacja o obywatelstwie przedsiębiorcy;
 6. adres do doręczeń oraz - jeżeli przedsiębiorca takie miejsce posiada - adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej; dane dotyczące adresu są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;
 7. inne niż wymienione w pkt 6 dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szczególności adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały zgłoszone przez przedsiębiorcę we wniosku o wpis do CEIDG;
 8. przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności.

 

 

Jakie dane informacyjne podlegają wpisowi do CEIDG?

 

Wpisowi do CEIDG podlegają następujące dane informacyjne:

 1. data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółki cywilnej, o ile przedsiębiorca zawarł umowę takiej spółki;
 3. data zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej;
 4. data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, o ile została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG;
 5. informacja o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG;
 6. informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz o ustanowieniu kurateli lub opieki, obejmująca dane kuratora lub opiekuna;
 7. informacja o ogłoszeniu upadłości, o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego oraz dane syndyka;
 8. informacja o prawomocnym oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów;
 9. informacja o prawomocnym uchyleniu lub wygaśnięciu układu zawartego w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub naprawczym;
 10. informacja o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, o jego zakończeniu lub umorzeniu albo uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu oraz dane nadzorcy lub zarządcy;
 11. informacja o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową;
 12. informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej;
 13. informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG;
 14. informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi;
 15. informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, o ile została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG.

 

Podstawa prawna:
Art. 2, art. 5, art. 13 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.