Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: W kodeksie spółek handlowych pojawi się nowy typ spółki
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Jak liczyć termin przedawnienia w świetle znowelizowanego Kodeksu cywilnego?

5/5 z 2 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

W życie weszła ważna nowelizacja Kodeksu cywilnego. Jednymi z jej głównych założeń są ustanowienie obowiązku badania przez sąd upływu terminu przedawnienia z urzędu oraz skrócenie dotychczas obowiązujących okresów, po upływie których zobowiązanie staje się zobowiązaniem naturalnym.

Jak liczyć termin przedawnienia w świetle znowelizowanego Kodeksu cywilnego?

Nowe regulacje w zakresie przedawnienia roszczeń

 

Zgodnie ze znowelizowanym przepisem art. 118 KC,  jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

 

Również roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem sześciu lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat (art 125 KC).

 

Specjalne przywileje dla konsumentów

 

Zgodnie z dodanym do art. 117 § 2(1), po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. Oznacza to, że w przypadku roszczenia przysługującemu przeciwko konsumentowi, upływ terminu przedawnienia całkowicie chroni dłużnika przed odpowiedzialnością za zaciągnięte zobowiązanie. Pojawia się tu obawa o nieuzasadnione faworyzowanie jednej grupy dłużników. W sytuacji, gdy dłużnikiem jest podmiot niebędący konsumentem, obowiązują  dotychczasowe zasady przedawnienia, czyli po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia.  A zatem w takiej sytuacji termin przedawnienia nadal uwzględniany jest na wniosek. Tymczasem w przypadku roszczeń przysługujących przeciwko konsumentowi, termin przedawnienia badany jest przez sąd z urzędu.

 

 

Nieuwzględnienie upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi

 

Znowelizowany Kodeks cywilny dopuszcza wyjątkowo nieuwzględnienie zarzutu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. W wyjątkowych przypadkach sąd może, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności. Korzystając z uprawnienia, o którym mowa w § 1, sąd powinien rozważyć w szczególności:

  • długość terminu przedawnienia;
  • długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia;
  • charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia.


Jak liczyć termin przedawnienia wg nowych przepisów?

 

Artykuł 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw wskazuje, że do roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych stosuje się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przepisy ustawy zmienianej (Kodeksu cywilnego), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą (czyli ustawą zmieniającą KC). Jeżeli zgodnie z ustawą zmienianą (czyli KC), w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą, termin przedawnienia jest krótszy niż według przepisów dotychczasowych, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej. Jeżeli jednak przedawnienie, którego bieg terminu rozpoczął się przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia wcześniej, to przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu. 
 

Podstawa prawna:
Art. 117, art. 117(1), art. 118, art. 125 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.)
 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.