Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: W kodeksie spółek handlowych pojawi się nowy typ spółki
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Nowelizacja Kodeksu cywilnego weszła w życie

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

9 lipca weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego zakładająca zmianę terminów przedawnienia roszczeń.

Nowelizacja Kodeksu cywilnego weszła w życie

Nowe obowiązki sądu

 

Nowe przepisy zobowiązują sąd do zbadania, czy roszczenie jest przedawnione. Jeśli po analizie materiału dowodowego sąd stwierdzi, że upłynął termin przedawnienia - oddali powództwo. Decyzja sądu nie będzie uzależniona od jakiejkolwiek czynności dłużnika. W ustawie zapisano także, by w wyjątkowych przypadkach sąd mógł, po rozważeniu interesów obu stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia.
Dodany do Kodeksu cywilnego art. 117 § 2(1) oraz art. 117(1) wskazują, że Po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. W wyjątkowych przypadkach sąd może, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności. Korzystając z uprawnienia, o którym mowa wyżej, sąd powinien rozważyć w szczególności:

  • długość terminu przedawnienia;
  • długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia;
  • charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia.

 
Zmiany w terminach przedawnienia

 

Ustawa przewiduje skrócenie podstawowego terminu przedawnienia z 10 do 6 lat. W przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dotyczących świadczeń okresowych (np. czynsz najmu i dzierżawy) wynosi on jednak, tak jak dotychczas, 3 lata. Jako koniec biegu przedawnienia ustawa przyjmuje ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym upływa termin.
Zmianie ulega też inny istotny termin. Gdy sąd stwierdzi o istnieniu roszczenia w wyroku lub ugodzie, z chwilą uprawomocnienia się tej decyzji zaczyna biec ponownie termin przedawnienia. Dziś wynosi on 10 lat. To czas, w którym wierzyciel może egzekwować roszczenie. W ustawie przewiduje się skrócenie tego terminu do 6 lat (lub 3 lat w przypadku roszczeń dotyczących świadczeń okresowych). Zdaniem MS to wystarczający okres dla wierzyciela, aby podjął czynności zmierzające do egzekucji roszczenia. Po tym czasie – jak uważa MS - należy przyjąć, że nie jest zainteresowany realizacją roszczenia.

 

 

Czy zawsze termin przedawnienia upłynie równo po 6 latach?

 

Analizując znowelizowany przepis art. 118 KC należy zauważyć, że nie tylko skrócono podstawowy termin przedawnienia, ale również określono, kiedy przedawnienie upływa. Zgodnie z jego znowelizowanym brzmieniem, Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

  

Natomiast w myśl nowej regulacji art. 125 § 1 KC, roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem sześciu lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat.

 

Podstawa prawna:
Art. 117, art. 118, art. 125 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2018.1025 ze zm.).

 

Data: 09.07.2018 19:41
Autor/źródło: Zespół portalu sPrawnik.pl
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Gorące tematy, Studia, Zawody prawnicze, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: prawo cywilne, kodeks cywilny, przedawnienie roszczeń, terminy przedawnienia w prawie cywilnym
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.