Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: W kodeksie spółek handlowych pojawi się nowy typ spółki
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Prawo pracy: Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

5/5 z 2 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Dzisiejsze opracowanie z zakresu prawa pracy poświęcamy zagadnieniu rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika.

Prawo pracy: Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

Przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

 

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

 

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym wyżej także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

 

Przesłanką rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia ze względu na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika i uzyskania odszkodowania (art. 55 § 1(1) KP) jest wina umyślna lub rażące niedbalstwo pracodawcy. Przykładem takiego naruszenia jest niewypłacanie pracownikowi w terminie całości wynagrodzenia, nawet wówczas, gdy z przyczyn niezawinionych nie uzyskał środków finansowych na wynagrodzenia (zob. wyrok SN z dnia 4 kwietnia 2000 r., I PKN 516/99). Nieuzasadnione jest natomiast rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę obowiązku wypłaty wynagrodzenia (art. 55 § 1(1) KP), przed ustalonym terminem jego zapłaty, nawet wtedy, gdy z okoliczności sprawy wynika, że pracodawca nie mógłby się wywiązać z tego obowiązku w terminie (zob. wyrok SN z dnia  15 września 2011 r., II PK 69/11). Nie będzie też ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika w rozumieniu art. 55 § 1(1) KP brak pisemnego powiadomienia pracowników o podmiotowej zmianie pracodawcy, gdyż nie stwarza bezpośredniego zagrożenia kontynuowania stosunku pracy na dotychczasowych warunkach pracy i płacy (zob. wyrok SN z dnia  6 maja 2003 r., I PKN 219/01). Co ważne, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika na podstawie art. 55 § 1(1) KP jest skuteczne bez względu na to, czy wskazane przez pracownika przyczyny rzeczywiście występują. Ten sposób rozwiązania stosunku pracy powinien znajdować odzwierciedlenie w świadectwie pracy. Pracodawca może kwestionować wskazane przez pracownika przyczyny rozwiązania umowy w procesie o odszkodowanie (zob. wyrok SN z dnia  4 marca 1999 r., I PKN 614/98).

Zapamiętaj! Określenie "ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków" w art. 55 § 11 KP oznacza naruszenie przez pracodawcę (osobę, za którą pracodawca ponosi odpowiedzialność) z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa obowiązków wobec pracownika, stwarzające realne zagrożenie istotnych interesów pracownika lub powodujące uszczerbek w tej sferze.

 

Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy.

 

Zapamiętaj! Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracownika wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

 

Odszkodowanie

 

Nieuzasadnione rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 1(1) KC usprawiedliwia żądanie od pracownika odszkodowania (art. 61(1) KP), niezależnie od tego, czy pracodawca poniósł szkodę (zob. wyrok SN z dnia 29 kwietnia 2005 r., III PK 2/05).
 

Podstawa prawna:
Art.  52, art. 55 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U.  z 2018 r. poz. 917).

 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.