Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: W życie weszły nowe przepisy o komornikach sądowych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Zakres materiału na egzamin wstępny na aplikację komorniczą w 2018 roku

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

1 stycznia 2019 roku w życie wchodzą ustawy reformujące zawód komornika sądowego. Dla osób chętnych, które wiążą swoją przyszłość z tym zawodem, Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało spis aktów normatywnych, które stanowić będą podstawę pytań testowych na egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą w 2018 roku.

Zakres materiału na egzamin wstępny na aplikację komorniczą w 2018 roku

Akty normatywne, które musi znać każdy, kto przystępuje do egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą

 

Przewodniczący zespołu do przygotowywania pytań testowych i zadań na egzaminy konkursowy i komorniczy podał do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin konkursowy na aplikację komorniczą w 2018 r.:

 1. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
 2. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 4. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 5. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 6. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 7. ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 8. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 9. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 10. ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,
 11. ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
 12. ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
 13. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 14. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 15. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 16. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 17. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 18. ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów,
 19. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
 20. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 21. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 22. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 23. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji,
 24. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
 25. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,
 26. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych,
 27. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 28. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
 29. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
 30. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 31. ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 32. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 33. ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
 34. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
 35. ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego,
 36. ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 37. ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki,
 38. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 39. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
 40. ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 41. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 42. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 43. ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
 44. ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe,
 45. ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej,
 46. ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 47. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 48. ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego,
 49. ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne,
 50. ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich,
 51. ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej,
 52. ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego,
 53. ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym,
 54. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

 

 

Podstawa prawna:

 

Art. 29b ust. 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1277, z późn. zm.),
 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.