Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Sędziowie i referendarze sądowi znów poszukiwani -w sądach kolejne wolne etaty
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Kazus: Czynności prawne wymagające zgody drugiego małżonka

-2.5/5 z 2 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje zamknięty katalog czynności prawnych, do których dokonania potrzebna jest zgoda drugiego małżonka.

Kazus: Czynności prawne wymagające zgody drugiego małżonka

Stan faktyczny

 

Adam Kowalski pozostaje w związku małżeńskim od 1 maja 2010 roku. Małżonkowie nie zawarli małżeńskiej umowy majątkowej.  10 czerwca 2009 roku Adam zawarł umowę sprzedaży, której przedmiotem była nieruchomość (mieszkanie), która nie jest obecnie zamieszkiwana przez małżonków. Adam postanowił zbyć przedmiotową nieruchomość, o czym poinformował żonę. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży postanowił przeznaczyć na częściową spłatę kredytu, który małżonkowie zaciągnęli na zakup domu, w którym obecnie mieszkają. Żona nie zgadza się jednak na sprzedaż mieszkania, uznając, że stanowi to  doskonałe zabezpieczenie materialne rodziny, a w przyszłości – gdyby pojawiły się dzieci - mogłoby tam zamieszkać któreś z nich. Żona podkreśliła także, że do dokonywania takich czynności prawnych, jak zbycie nieruchomości potrzebna jest jej zgoda, której ona kategorycznie odmawia.

 

 •  Oceń stan prawny 

 

Rozwiązanie

 

Małżonkowie nie zawarli małżeńskiej umowy majątkowej, w związku z czym  należy uznać, że między małżonkami obowiązuje ustawowy ustrój majątkowy – wspólność majątkowa.

 

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
 2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
 3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
 4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku osobistego małżonka należą:

 1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej
 2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
 3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
 4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
 5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
 6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
 7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
 8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
 9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
 10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

Żona Adama podnosi, że do czynności prawnej zbycia nieruchomości potrzebna jest jej zgoda. Przepisy Kodeksy rodzinnego i opiekuńczego wymagają zgody drugiego małżonka do dokonania:

 • czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków;
 • czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal;
 •  czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa;
 •  darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.

 Zgoda drugiego małżonka nie jest jednak wymagana w przypadku czynności prawnej dotyczącej przedmiotów majątkowych należących do majątku osobistego małżonka.  Tym samym Adam może dowolnie dysponować składnikami majątku osobistego.

 

Podstawa prawna:
Art. 31, art. 33, art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.